ALARMUJÚCA SITUÁCIA V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ SI VYŽADUJE ZÁSADNÉ ZMENY

Prieskum Slovenskej komory učiteľov (SKU) preukázal diskrimináciu vychovávateľov školských klubov detí (ŠKD) nereálne stanoveným úväzkom. Vysoké počty detí v oddeleniach ŠKD ohrozujú bezpečnosť ich fungovania. SKU v petícii žiada zaviesť urýchlené opatrenia na nápravu stavu.

Prieskumu SKU sa zúčastnilo 1122 vychovávateľov ŠKD z celkového počtu 6284 zamestnaných v školstve. Z nášho prieskumu vyplynulo, že vychovávatelia ŠKD majú obrovský problém naplniť svoj pracovný úväzok.  Súčasná legislatíva im nariaďuje 27 hodín priamej výchovnej činnosti týždenne. Až 41 % opýtaných uviedlo, že pracuje na nižší pracovný úväzok ako je stanovené legislatívou. Z tohto počtu udáva 41% rozsah výchovnej činnosti 25 alebo 26 hodín týždenne, až 31% má úväzok v rozsahu od 14 do 22 hodín a ďalších 21% pracuje na skrátený úväzok v rozmedzí 22 až 24 hodín. V dôsledku tohto stavu sú vychovávatelia nútení dopĺňať si základný úväzok inou ako výchovnou činnosťou v ŠKD. Potvrdilo to 53 % účastníkov prieskumu. Uvádzali dokonca aj dopĺňanie si úväzku činnosťou nepedagogického charakteru, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Už viac ako dvadsať rokov sa vychovávatelia z praxe snažia aktívne poukazovať na nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100%. SKU dlhodobo žiada úpravu počtu hodín priamej výchovnej povinnosti pre vychovávateľov z 27 na 23 hodín týždenne. S touto požiadavkou sa stotožňuje až 85,5% respondentov prieskumu.   

SKU sa v prieskume venovala aj počtu detí zaradených do jednotlivých oddelení ŠKD. V súčasnosti ho neupravuje žiadna školská legislatíva, len legislatíva rezortu zdravotníctva. Tá nezohľadňuje adekvátne priestorové podmienky, charakter výchovno-vzdelávacieho procesu ani psychohygienu detí i vychovávateľov. Definuje len najmenšiu plochu priestoru určeného na záujmovú a oddychovú činnosť. Nerieši, či je plocha miestnosti zaplnená nábytkom, lavicami a stoličkami a či deti reálne majú dostatočný priestor na oddych a relaxáciu. 65 % opýtaných nemá pre oddelenia ŠKD samostatnú herňu. Z prieskumu vyplýva, že väčšina oddelení funguje v klasických triedach školy, kde dopoludnia prebieha vyučovanie. Výsledky prieskumu SKU ukázali alarmujúci stav. V 2,6% prípadov je na jedného vychovávateľa v jednom oddelení ŠKD zaradených aj viac ako 36 detí. V 19,6% oddelení je zaradených 31 až 36 detí a v 39,8% sa v oddelení nachádza 26 až 30 detí. Menej ako 26 detí je zaradených len v 38% oddelení ŠKD. Preplnené oddelenia v malých priestoroch predstavujú zvýšené riziko úrazov detí, prispievajú k ich psychickej nepohode a sú veľkou prekážkou aplikácie princípov pedagogiky voľného času. 

SKU dôrazne žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby v čo najkratšom čase znížilo rozsah priamej výchovnej činnosti vychovávateľov ŠKD na 23 hodín týždenne. Za nevyhnutnosť považujeme stanoviť najvyšší počet detí v jednom oddelení ŠKD korešpondujúci s počtami detí v jednotlivých ročníkoch základnej školy stanovených zákonom. Na podporu týchto požiadaviek sme spustili petíciu, v ktorej sa budeme usilovať o priazeň celej verejnosti.

Tu môžete petíciu podpísať elektronicky: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=969004

[wpdm_package id=14838 template=”link-template-calltoaction3.php”]

[wpdm_package id=14840 template=”link-template-calltoaction3.php”]