Otvorený list ministrovi školstva o situácii v školských kluboch detí

V Bratislave, 18.júna 2020

Vážený pán minister školstva,

obraciame sa na Vás v mene vychovávateľov školských klubov detí. Veľmi sme sa potešili Vášmu vyjadreniu, že školské kluby detí sú pre Vás osobne prioritou. Od doterajších ministrov rezortu školstva sme sa podobných slov dočkali len vo forme prísľubov v celkovom kontexte podpory školstva. Skutočnosťou však je fakt, že vychovávatelia v ŠKD sú dlhodobo prehliadaní, ak nie druhoradí zamestnanci, pripomínajúci záplatu na deravé miesto rozpadajúcich sa školských nohavíc.

Reforma v roku 2008, šitá horúcou ihlou, priniesla vychovávateľom začiatok konca v podobe nemožnosti naplniť pracovný úväzok na 100% a oddelení v nevyhovujúcom prostredí s vysokými počtami detí. Podarila sa spoľahlivá degradácia statusu vychovávateľa, resp. jeho transformácia na akéhosi time-manažéra voľného času detí pre ďalšie aktivity prebiehajúce v škole i mimo nej: krúžky, ZUŠ, au pair pre rodičov a pod. Smutné sú skúsenosti vychovávateľov z aktuálneho obdobia, kedy sa v mimoriadnej situácii dištančného vzdelávania žiakov z rozhodnutia zriaďovateľov škôl nestali súčasťou vyučovacích tímov a podporou pre školskú komunitu, napriek Vašim odporúčaniam. Ako skupina pedagógov s najnižšími mzdami sme aj dnes vylúčení z dofinancovania zamestnancov originálnych kompetencií samospráv.

Legislatívna a metodická podpora nás, vychovávateľov, je veľmi vlažná. Dostupné metodické materiály sa rozchádzajú, podobne ako aj odporúčania rôznych metodických a odborných inštitúcií, výklad problematiky je nejednotný až zavádzajúci, čo negatívne ovplyvňuje odbornú integritu zamestnancov ŠKD.

Pozitívom bola nedávna úprava rozsahu priamej výchovnej povinnosti z 27 na 25 hodín týždenne. Faktom však ostáva, že aj napriek tejto zmene množstvo vychovávateľov v ŠKD stále pracuje na úväzok nižší ako 100%. Podobne zavedenie pracovnej pozície „zodpovedný vychovávateľ“ bez následnej legislatívnej úpravy v kompetenciách a v odmeňovaní iba vyvoláva dojem, že zatiaľ sme ešte „nezodpovední“.

V školských kluboch detí pracujú kvalifikovaní pedagógovia s kompetenciami rozvíjať kognitívne, pohybové, estetické, sociálno-emocionálne a pracovno-technické zručnosti detí. Vo svojom pôsobení priamo nadväzujú na ich školské vzdelávanie a majú možnosť pozitívne ovplyvniť prepojenie poznatkového systému s praktickou skúsenosťou. Sú kompetentní a schopní poskytovať rodine pomocný servis nielen v kontexte sociálnej funkcie, ale tiež pri výskyte výchovných problémov a zároveň vytvárajú podmienky pre prevenciu sociálno-patologických javov v správaní detí. Zabezpečujú pokračovanie školskej individuálnej integrácie smerujúcej k inklúzii.

Nároky na prácu vychovávateľov od r. 1989 stúpajú, ale podmienky pre jej výkon sa nepriamoúmerne zhoršujú. Školské kluby vo väčšine škôl sú ich „prílepkom“ zatvoreným do bežných školských tried s nedostatkom priestoru, neadekvátnym materiálno-technickým vybavením, so šetriacim programom originálnych kompetencií. Cítime nezáujem venovať akékoľvek úsilie koncepčným zmenám a tvorbe hodnotového ideálu vo výchove. Cítime nezáujem investovať do podmienok výchovy a do toho, čo sa nám môže zaručene vrátiť v podobe zodpovedných jedincov, schopných využívať svoj talent a špecifické schopnosti v prospech spoločnosti.

 O neutešenej situácii vo výchove mimo vyučovania pravidelne prostredníctvom SKU informujeme striedajúcich sa ministrov školstva, ministerských úradníkov, predsedu vlády. Prezentovali sme im výsledky online prieskumu Slovenskej komory učiteľov, ktoré hovoria o nespokojnosti vychovávateľov s ich pracovnými podmienkami, podmienkami pre zachovanie zdravia a bezpečnosti detí. Upozorňujú na diskrimináciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, absenciu asistentov vychovávateľov, na nedostatočné až nevhodné materiálne a priestorové podmienky, ktoré nie sú ošetrené príslušnou školskou legislatívnou normou.

S dôverou očakávame ďalšie Vaše kroky smerujúce k vytvoreniu tímu odborníkov s praktickými skúsenosťami v oblasti výchovy mimo vyučovania, ktorí:

a) vypracujú podklady pre nastavenie legislatívnych zmien upravujúcich postavenie vychovávateľov a samotný výchovno-vzdelávací proces v školských kluboch detí,

b) definujú obsah činnosti a poslanie školských klubov detí tak, aby sa mohli stať výchovnovzdelávacími zariadeniami pre 21. storočie.

Vážený pán minister, v sekcii školských klubov detí Slovenskej komory učiteľov sme pripravení byť partnerom pri revitalizácii školských klubov detí v systéme výchovy mimo vyučovania.

S úctou

Lucia Rintelová, sekcia ŠKD SKU