Výzva školám v súvislosti s tragickou udalosťou vo Vrútkach

Vážené kolegyne a kolegovia,

ako prejav spolupatričnosti a empatie k tragickej udalosti v Spojenej škole vo Vrútkach vyzývame všetky školy a ich zamestnancov, aby si uctili pamiatku obete nasledovne: 

– vyvesením čiernej zástavy (na dobu podľa individuálneho zváženia jednotlivých škôl)

– minútou ticha počas oficiálneho ukončenia školského roka 2019/2020 (čierna stužka na oblečení zamestnancov vítaná)

– prípadným zapálením pietnych sviečok (pokiaľ si škola vytvorila pietne miesto)

Pred minútou ticha možno prečítať nasledovný text: 

„Dňa 11. 6. 2020 pri výkone verejnej služby tragicky zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz. Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu  človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj konal. Prosím v tejto chvíli o minútu ticha“

Stanovisko SKU k tragédii: https://sku.sk/ucitel-hrdina-z-vrutok/

Pozn.: Všetky návrhy ponechávame na individuálne zváženie jednotlivých škôl

 

S úctou

Slovenská komora učiteľov