Porušovanie zákona v školských kluboch

Slovenská komora učiteľov (ďalej len SKU) vyzýva všetkých riaditeľov a riaditeľky základných škôl, pri ktorých sa nachádza školský klub detí na dodržiavanie zákona v počte detí v oddeleniach ŠKD.

Taktiež vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnu školskú inšpekciu, aby v školách kontrolovali, či nedochádza v školských kluboch k porušovaniu práv detí na primerané podmienky výchovy podľa § 114 ods. 2 Školského zákona, ktorý určuje maximálny počet detí v oddelení ŠKD.

SKU vyzýva obce, aby dbali na dodržiavanie maximálneho počtu detí v jednom oddelení podľa zákona a s vedeniami škôl nastavili dostatočné financovanie školských klubov tak, aby nedochádzalo k šetreniu financií na úkor fungovania školských klubov.

Kontrola počtov detí a oddelení v školskom klube sa dá uskutočniť jednoducho aj cez Rezortný informačný systém (RIS) a EDUZBER, v ktorých sa údaje o počtoch detí a oddelení zhromažďujú v každom školskom roku.

SKU zbierala informácie o počte detí v jednotlivých oddeleniach v ŠKD dotazníkovou formou od 14. 9. 2023 – 22. 9. 2023. Zberu údajov sa zúčastnilo 451 respondentov z radov vychovávateľov v školských kluboch detí. Vyhodnotením dotazníka sme zistili, že 27,05 % vychovávateľov má vo svojom oddelení 27 alebo viac detí, čo je v rozpore so zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 114 (2): Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí v oddelení je najviac 26; počet detí v oddeleniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

Na druhej strane sme radi, že z dotazníka vyplynulo, že v 72,95 % oddelení sa zákon neporušuje.

Chýbanie financií na chod ďalších oddelení nemôže byť dôvod pre porušovanie zákona. Školské kluby detí sú dlhoročná súčasť slovenského školstva a potrebujú nastaviť systém financovania tak, aby školy nenútil porušovať zákony. Náklady na chod školských klubov musia byť dostatočne pokryté z originálnych kompetencií a mesačnými príspevkami od rodičov. V Ako sa ukazuje, pomerne veľký počet škôl nedisponuje dostatkom financií a tak zvolilo šetrenie spojené s porušovaním zákona.

SKU odporúča školám v spolupráci s obcou:

  • stanoviť maximálny počet detí v celom školskom klube podľa zákona,
  • prehodnotiť a adekvátne upraviť výšku mesačného príspevku od rodičov,
  • žiadať prehodnotenie systému financovania školských klubov, navýšenie normatívu a žiadať prechod pod prenesené kompetencie (pod ministerstvo školstva).