Prieskum SKU – Vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Vážení kolegovia a kolegyne,

Slovenská komora učiteľov vyjadrila na pôde ŠPÚ svoj nesúhlas so súčasným spracovaním vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré sú v platnosti od 1. 9. 2017.

Ide o programy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, pre žiakov s poruchami správania pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a všetky vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie. Žiadame Vás, ako odbornú pedagogickú verejnosť o pripomienky k týmto programom. Po otvorení nasledujúceho linku môžete napísať  svoje pripomienky:

https://www.survio.com/survey/d/C9M7W1D5U1G9T9H5Y 

Zároveň vás prosíme o rozposlanie tohto linku svojim kolegom, ktorí vzdelávajú deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných školách, prípadne v špeciálnych školách: https://sku.sk/newsletter/vzdelavacie-programy-pre-deti-ziakov-zdravotnym-znevyhodnenim/

Vopred ďakujeme za spoluprácu

Linky na spomínané programy:

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti:

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp-ziakov-poruchou-aktivity-pozornosti-2017.pdf

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania:

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primarne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp-ziakov-poruchami-spravania-2017.pdf

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie:

http://www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vp-deti-so-zz-schvalene-maj-2017.pdf