Pripomienkovanie predbežnej informácie k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

V dňoch 24.01.2018 až 05.02.2018 prebiehalo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slovenská komora učiteľov zverejnila na uvedenom portáli nasledujúcu pripomienku.

Zásadná pripomienka SKU k procesu pripomienkovania predbežnej informácie:

Minimálny počet informácií, ktoré sú uvedené na tomto portáli nepostačuje na zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu. MŠVVaŠ SR neinformovalo partnerské organizácie o termíne pripomienkovania predbežnej informácie od 24.01.2018 do 05.02.2018. Informácia o tom, že prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, neodznela ani 26.01.2018 na stretnutí MŠVVaŠ SR s partnerskými organizáciami. Prvé písomné podklady nám boli doručené až 31.01.2018, tesne pred čerpaním dovoleniek 02.02. 2018. Na pripomienkovanie predbežnej informácie tak zostal len jeden pracovný deň. Tento postup SKU považuje len za formálny akt MŠVVaŠ SR, ktorý z časových dôvodov neumožňuje kvalitnú diskusiu a vyjadrenie pripomienok. Žiadame, aby si predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu korektne splnil zákonnú povinnosť informovania verejnosti a orgánov verejnej správy v náhradnom termíne.

[wpdm_package id=14706 template=”link-template-calltoaction3.php”]