Pripomienky Slovenskej komory učiteľov k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania za oblasť regionálneho školstva – UČIACE SA SLOVENSKO

Slovenská komora učiteľov už v svojich pripomienkach k programovému vyhláseniu vlády SR v oblasti regionálneho školstva z 4. apríla 2016 predstavila tri základné piliere, na ktorých by mali stáť opatrenia vlády na zlepšenie stavu školstva.
1. Vízia
2. Investícia
3. Kontrola

http://komoraucitelov.org/clanok-282-poziadavky-sku-do-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva.html

Doterajšie kroky vlády SR a ministerstva školstva naznačujú, že je tu snaha vytvoriť víziu – ideálnu predstavu o podobe slovenského školstva v horizonte 10 rokov. SKU však vníma tvorbu vízie pre školstvo ako dôležitú a zmysluplnú len vtedy, ak je súčasne s jej koncipovaním prejavená politická vôľa poskytnúť potrebné investície a jej súčasťou sú efektívne nástroje na kontrolu. Obávame sa, že bez dostatočných garancií na investície môže aj predložená vízia skončiť ako projekt Milénium z roku 2000 alebo Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja z roku 2013.

Dokument Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – UČIACE SA SLOVENSKO nadobudne pre nás reálny význam až po predstavení konkrétneho investičného plánu na jeho realizáciu. V dokumente nám rovnako chýba rozpracovanie systému kontroly toho, ako bude vízia realizovaná a investície použité.

V rámci diskusie k predloženému dokumentu predkladá SKU návrh niekoľkých opatrení, ktoré sú podľa nášho názoru nevyhnutným predpokladom na úspešnú realizáciu reformy školstva. Súčasne sa domnievame, že tieto opatrenia je možné a potrebné realizovať už do roka 2020.

  1. V súlade s výzvou vláde z januára 2013, deklaráciou z februára 2016 a odporúčaniami OECD žiadame zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia na úrovni vyspelých štátov EÚ, najmenej 6 %. Dofinancovať modernizačný dlh vzniknutý nerovnakým prístupom k čerpaniu štrukturálnej pomoci z EÚ. Vyrovnať rozdiely vo vybavenosti škôl modernou technológiou a didaktickými pomôckami.
  2. Garantovať efektívny spravodlivý a transparentný systém financovania školstva: V súlade s výzvou vláde z januára 2013 a deklaráciou z februára 2016 žiadame do konca roka 2017 zjednotiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti MŠVVŠ SR. Uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVŠ SR.
  3. V súlade s deklaráciou z februára 2016 a odporúčaniami OECD zabezpečiť výrazný nárast platov pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby ich priemerný plat do konca roka 2020 dosahoval minimálne 80% platov iných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v národnom hospodárstve. Vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried a pracovných tried zvýšila od 1. 1. 2017 o 25% a v ďalších rokoch každoročne o 10%, aby v súlade s výzvou vláde z januára 2013 bola ich mzda na úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
  4. Odstrániť diskrimináciu v súvislosti s rastom platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vzhľadom na vek. Požadujeme jednotné ročné zvýšenie o 2% po prvom roku praxe až do veku odchodu do dôchodku. /V súčasnosti sa prvých 16 rokov zvyšuje plat každoročne o 1% a ďalších šestnásť rokov o 0,5% až do odpracovania 32 rokov, čiže maximálny nárast predstavuje 24%. Pre porovnanie, príslušníci Policajného zboru SR poberajú po 32 rokoch praxe prídavok vo výške 67,1 % – takmer trojnásobok./
  5. Vyplácať 100% mzdového normatívu priamo školám. Zvýšiť mzdový normatív tak, aby bol nad rámec tabuľkových platov, aby mal riaditeľ možnosť odmeniť úspešných a aktívnych zamestnancov. Zvýšiť výšku ostatných normatívov tak, aby školy mohli začať financovať základné pomôcky pre deti a žiakov, robiť bežnú údržbu školských budov a priestorov. Treba v nich zohľadniť všetky zákonom uložené povinnosti, ktoré školám pribudli bez navýšenia financií (manažment, správca siete, koordinátor IKT, laboratórny technik, bezpečnostný technik, protipožiarny technik, bezpečnostný projekt, projektový manažér, pracovník pre verejné obstarávanie…). Upraviť koeficienty normatívov s cieľom objektívnosti a spravodlivosti bez rozdielu veľkosti školy s doplnením koeficientu vekovej štruktúry zamestnancov a koeficientu hustoty obyvateľstva.
  6. Zabezpečiť financovanie zvyšovania kapacít materských škôl (otváranie nových tried) tak, aby každé dieťa od 3 rokov malo možnosť vzdelávať sa, ak o to rodina prejaví záujem.
  7. Zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre zamestnanie špeciálnych odborných a pedagogických zamestnancov v školách – špeciálni pedagógovia, psychológovia, asistenti učiteľov pre deti so špeciálnymi potrebami tak, aby štát vyhovel každej žiadosti. Zabezpečiť ich financovanie na školský rok, nie na kalendárny rok.
  8. V oblasti čerpania eurofondov zapojiť čo najväčší počet škôl do projektov, aby boli všetky prostriedky využité čo najefektívnejšie a mal z nich prospech čo najväčší počet detí, žiakov, študentov a učiteľov. Projekty na čerpanie eurofondov by mali mať jasne merateľné výstupy pre rozvoj školstva a mali by byť súčasťou širších ucelených celoplošných systémových opatrení s jasnou víziou ich pokračovania a udržateľnosti.
  9. Zmeniť zákon 596/2003 – zrušiť právo veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa, sfunkčniť rady škôl rozšírením ich právomocí a kompetencií, posilniť zastúpenie pedagogických zamestnancov v rade školy, zvýšiť kompetencie a zodpovednosť rady školy.  Zabezpečiť transparentnosť v zverejňovaní a dostupnosti všetkých informácií o pripravovaných opatreniach, všetkých relevantných podkladov a analýz, ktorými disponuje ministerstvo školstva, jeho priamo riadené organizácie, zriaďovatelia a vedenie škôl a školských zariadení.
  10. V súlade s výzvou vláde z januára 2013 a deklaráciou z februára 2016  žiadame do roku 2017 dosiahnuť primerané ohodnotenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby sa tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni začínal každoročne aktualizovanou úrovňou minimálnej mzdy.

http://zsss.stranka.info/stranky/zsss/J/subory/vyzva.pdf?PHPSESSID=329ad13c27fad3ce83995ca3302e5845

http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/deklaracia-odboroveho-zvazu-pracovnikov-skolstva-a-vedy-na-slovensku-a-partnerskych-reprezentac.alej

Do návrhu ďalej žiadame doplniť:

– Definíciu pojmu „kvalitného učiteľa“ a tiež profilu absolventa- žiaka/študenta, čiže konkretizáciu toho, čo pripravovanou víziou budujeme.

– Definovanie merateľných výstupov vyplývajúcich z cieľov stanovených v prvej časti /Základné východiská/

– Návrhy na skvalitnenie riadiacej činnosti ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií.

– Kritériá, na základe ktorých bude vyhodnotená opodstatnenosť pripomienok všetkých subjektov, ktoré do tvorby a pripomienkovania národného programu vstupujú. /V súlade s princípmi transparentnosti žiadame, aby boli pripomienky všetkých subjektov k tomuto dokumentu zaslané ministerstvu školstva a zverejnené na webovej stránke ministerstva./

– Doplnenie opisu procesu rozhodovania, na základe ktorého vznikne výsledná podoba Národného programu, ktorá má byť následne predložená vláde SR a  Národnej rade SR.

Na záver úvodného horizontálneho hodnotenia považujeme za potrebné uviesť, že k niektorým bodom predloženého dokumentu sa zatiaľ nevieme vyjadriť, pretože sa z nich nedá vyčítať, aký je úmysel tvorcov a  ako sa majú realizovať. Aby k nim bolo možné zaujať jednoznačné stanovisko, je potrebná ich explicitná formulácia.

Ďalšie špecifické pripomienky a komentáre uvádzame priamo k jednotlivým častiam dokumentu červenou farbou.

http://www.komoraucitelov.org/store/files/dokumenty/Pripomienky-SKU-U%C4%8Diace-sa-Slovensko.pdf