Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov.
Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka),odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so spracovaním nenormatívnych výdavkov (napr. pri záujmovom vzdelávaní stačí nahlásiť počet prijatých poukazov miesto celej agendy). S navrhovanými zámermi a myšlienkami SKU súhlasí. Pokiaľ však nie sú známe presné formulácie navrhovaných legislatívnych zmien, nemôžeme zaujať presnejšie stanovisko. Pripomíname však, že pokiaľ nedôjde k podstatnému zvýšeniu normatívov, pôjde len o kozmetické úpravy a nie o riešenie dlhodobo podfinancovaného školstva. Keďže je avizovaná novela zákona o financovaní,dovoľujeme si navrhnúť aj ďalšie oveľa podstatnejšie zmeny, ktoré nebudú riešiť len presun financií v rámci položiek, ale ich celkové navýšenie. SKU tieto návrhy zaslala ministerstvu v apríli 2016 v rámci pripomienkovania PVV a sú zverejnené aj webe SKU:
http://komoraucitelov.org/clanok-282-poziadavky-sku-do-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva.html
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/174