Projekt digitálnych učebníc Planéta vedomostí

Registrácia do projektu prebieha prostredníctvom registračného formulára (PDF), ktorý je potrebné poslať poštou najneskôr do 15.2.2011 na adresu: Ústav informácií a prognóz školstva, odd. RIRŠ, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Na obálku uveďte heslo: Planéta vedomostí.

Záujem, resp. nezáujem školy zapojiť sa do projektu je potrebné vyjadriť zároveň aj prostredníctvom online formulára na webovej stránke.

Projekt Planéta vedomostí v súčasnosti obsahuje prioritné predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) spracované do podoby digitálnych učebníc, ktoré získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre školy. V prípade úspešnosti projektu MŠVVaŠ SR uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc od 1.9.2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku a o rozšírení digitalizovaného učiva o ďalšie predmety ŠVP.

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom vybraných škôl otestovať využitie digitálnych učebníc v prostredí portálu Naučteviac.sk – www.naucteviac.sk vo vyučovacom procese, získať spätnú väzbu a reakcie učiteľov na možnosti využitia portálu pre organizáciu výučby v škole (príprava učiteľov, prezenčná výučba v škole, úlohy pre žiakov). Digitálne spracované učivo je pritom kedykoľvek prístupné žiakom aj z domáceho prostredia, čo umožňuje, aby prehľad o učive mali aj rodičia (domáce úlohy pre žiakov). V rámci projektu budú realizované školenia pre učiteľov v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB v Bratislave – www.edulab.sk. Desať najaktívnejších učiteľov získa pre svoju školu ako odmenu modernú interaktívnu tabuľu.