Rada školy očami SKU

Slovenská komora učiteľov dlhodobo advokuje tému demokratizácie na školách. Aktuálne v rámci projektu „Podpora demokratizácie v školách“ podporeného z programu ACF – Slovakia pripravila celý balíček vzorových dokumentov, ktoré je možné veľmi ľahko prevziať a využiť priamo v práci zriaďovateľa ako i samotnej rady školy. Vzorové dokumenty k Rade školy môžu veľmi významne pomôcť pri metodickom usmerňovaní rady školy a výberových konaniach na riaditeľa školy. Dokumenty je možné voľne používať a prispôsobiť si ich konkrétnym lokálnym potrebám:

  • Vzorový Štatút rady školy (aj vo worde) – nájdete tu podrobne spracovaný dokument Štatútu, kde si je potrebné iba doplniť konkrétny názov rady školy a podmienky počtu členov podľa typu školy. Štatút je robený aj s prílohami, kde odporúčame si nechať aj nami spracovaný výcuc legislatívnych predpisov pre radu školy, aby mala priamo v štatúte všetku potrebnú legislatívu. V štatúte nájdete hlasovanie per rollam, kooptovanie členov, ak niektorý vypadne počas 4 rokov, procesné kroky, základné pravidlá rokovania, lehoty, komunikáciu s ostatnými kontrolnými organizáciami a i. 
  • Metodické usmernenie k radám škôl – nakoľko zriaďovateľ je podľa zákona 596/2003 a príslušnej vyhlášky vyhlasovateľom voľby do rady školy a tiež výberového konania na miesto riaditeľa, nesie zodpovednosť za jej vznik a tiež menovanie riaditeľa. Táto zodpovednosť sa prirodzene spája aj s istými krokmi a procesmi, ktoré zriaďovateľ môže a aj má metodicky usmerňovať. Návrh takého usmernenia nie ako VZN, ale skôr ako pomocný materiál sme vypracovali so zameraním na vznik a voľbu rady školy a taktiež na organizáciu výberových konaní na riaditeľa. Tento dokument je inšpiráciou, ktorú si je možné prispôsobiť svojím podmienkam. V prílohe 1 nájdete ukážku testových úloh na písomný test z legislatívy pre kandidátov na riaditeľa školy, je možné si vytvoriť aj vlastné šablóny, príp. využiť expertízu externých členov výberovej komisie ako je zástupca zo Štátnej školskej inšpekcie alebo Okresného úradu.  Veľmi cenné sú v prílohe 2 aj praktické kritéria pri výbere riaditeľa, ktoré odporúčame mať vopred aj zverejnené.
  • Publikácia Transparentný výber riaditeľov Vám prináša následne odborný pohľad na problematiku aj s dátami a odvolávkami, ktorú sme pripravili aj spolu s Transparency International Slovensko. Veľmi odporúčame pre základný prehľad k problematike.  
  • Mýty a otázniky k výberovým konaniam – článok, ktorý sme spracovali veľmi podrobne a s odvolávkami na právne stanoviská ministerstiev, informuje o dôležitých nejasnostiach a mýtoch, ktoré sa viac ako desaťročie spája s výberovými konaniami na riaditeľov. Veľmi odporúčame prečítať.

Všetky dokumenty nájdete tu:
https://sku.sk/projekty/demokratizacia/dokumenty/

Veríme, že ich využijete v prospech podpory vašich škôl smerom k väčšej transparentnosti a demokracii. Dávame Vám do pozornosti

K celej batérii dokumentov ponúkame aj komplexné vzdelávanie k tematike, nielen k rade školy a výberovým konaniam: https://sku.sk/vzdelavanie/