Slovenská komora učiteľov vníma výchovno-vzdelávacie procesy v čase vyučovania aj v čase mimo vyučovania ako jeden komplexný systém, ktorého zladenie a plná podpora by mala byť prvoradým záujmom štátu. Dlhodobé zanedbávanie sociálneho a spoločenského postavenia vychovávateľov v našej krajine vnímame spolu s Asociáciou centier voľného času SR ako zásadnú prekážku v pozitívnom pôsobení na mladú generáciu, ktorá čoraz viac podlieha vplyvom extrémizmu, rôznych závislostí a nezdravých životných návykov.

Asociácia centier voľného času SR absolvovala od roku 2008 množstvo rokovaní a stretnutí so zástupcami ministerstva školstva, z ktorých sú dostupné aj záznamy s konkrétnymi úlohami. Vznesené požiadavky a prijaté úlohy sa však v praxi zatiaľ zásadne neprejavili, a tak sa situácia v centrách voľného času (CVČ) nemení k lepšiemu. Ani nový dokument Učiace sa Slovensko, v ktorom sa spomínajú CVČ ako možní poskytovatelia neformálneho vzdelávania, neráta s ich aktívnou účasťou. Tieto mimoškolské výchovno-vzdelávacie zariadenia neustále bojujú o svoje prežitie. Je zarážajúce, že svoje opodstatnenie obhajujú nie pred laickou a odbornou verejnosťou, ale pred samotným ministerstvom školstva, ktoré už niekoľko rokov nie je pripravené riešiť danú problematiku.

Zmenené financovanie záujmového vzdelávania v CVČ po 1. januári 2013 znamenalo dramatické zníženie finančných prostriedkov na ich činnosť. Ďalšími negatívami sú: diskriminácia detí z vidieka, kde nie sú zriadené CVČ a celkové obmedzenie záujmovej činnosti na celom území SR. Mnohé CVČ len prežívajú, v závislosti od vôle starostu a zastupiteľstva. Situácia sa od roku 2013 nezlepšila, aj napriek snahe ministerstva školstva riešiť tento problém spoločným stretnutím zriaďovateľov a riaditeľov CVČ so zástupcami ministerstva. Doteraz chýba koncepcia, ako majú tieto zariadenia fungovať, pretože sú metodicky riadené z odboru mládeže, a finančne cez sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Vychovávatelia CVČ neustále upozorňujú na nedostatočné materiálne vybavenie centier, staré budovy, ktoré si žiadajú zvýšené náklady na údržbu, chýbajúce grantové programy na rekonštrukciu a vybavenie modernými pomôckami, nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100% a na potrebu aktualizácie vyhlášky o CVČ tak, aby odrážala súčasné požiadavky a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania. Vychovávatelia CVČ, ako aj školských klubov detí na základných školách, dlhodobo zápasia s nedostatkami systému financovania cez originálne kompetencie. Nerovnosť príležitostí v rozvíjaní kompetencií a zručností prostredníctvom aktivít CVČ pre mladých ľudí od 15 do 30 rokov bez vlastného pravidelného príjmu považujeme za diskrimináciu a prekážku v ich lepšej pripravenosti uplatniť sa na trhu práce.

Ministerstvo školstva pod vedením Petra Plavčana zatiaľ o problémy CVČ neprejavilo záujem. Slovenská komora učiteľov a Asociácia centier voľného času SR preto dôrazne vyzýva vládu SR, aby prijala komplexné, účinné a systémové opatrenia na zastavenie vážneho zanedbávania centier voľného času.