Školské kluby detí sú už 20 rokov na okraji záujmu ministerstva školstva

Slovenská komora učiteľov považuje školské kluby detí (ŠKD) za neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Školské kluby sa dlhodobo nachádzajú na okraji záujmu odbornej a laickej verejnosti, ako i samotného ministerstva školstva, a to i napriek tomu, že sú najprirodzenejšími miestami pre poskytovanie výchovy a vzdelávania detí v čase mimo vyučovania.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania obsahuje zmienku o výchovno-vzdelávacích zariadeniach len okrajovo. Z cieľov navyše nie je možné identifikovať, ktoré sa vzťahujú na ŠKD a vychovávateľov. Tvorcovia avizovanej reformy školstva si zrejme málo uvedomujú dôležitosť takejto výchovy a vzdelávania, ktorá má obrovské možnosti pri príprave detí na samostatný a zodpovedný život v spoločnosti.

V posledných rokoch narastá počet detí, ktoré si vyžadujú individualizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom ale legislatíva umožňuje, aby na jedného vychovávateľa pripadalo aj 40 detí. Zatiaľ čo dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má počas vyučovania právo na pomoc asistenta učiteľa, v ŠKD musí vychovávateľ pracovať bez neho. Materiálno-technické vybavenie ŠKD je v mnohých prípadoch žalostné, chýbajú pomôcky pre rekreačné, relaxačné a záujmové činnosti. Väčšina školských klubov nemá ani vlastné priestory, a tak sú deti nútené tráviť celý deň v triedach, ktoré nie sú vhodne zariadené a usporiadané pre potreby trávenia voľného času detí.

Už od r. 1998 sa vychovávatelia z praxe snažia aktívne poukazovať na závažné problémy,
s ktorými sa v práci stretávajú: nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100%; diskriminačné praktiky pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole; vysoké počty detí v oddeleniach; spájanie oddelení za účelom šetrenia finančných prostriedkov; či nedostatočný odborno-metodický servis zo strany štátu. Taktiež v rámci pripomienkovania záväzných školských dokumentov predkladajú návrhy na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vlastných pracovných podmienok.

Naposledy boli komplexné návrhy na riešenie situácie školských klubov detí predložené ministerstvu školstva ešte v roku 2013, ale do dnešného dňa nie je spätná väzba. Ministerstvo školstva už 20 rokov tlačí problémy vychovávateľov pred sebou. Slovenská komora učiteľov preto dôrazne vyzýva vládu SR, aby prijala komplexné, účinné a systémové opatrenia na zastavenie vážneho zanedbávania školských klubov detí v našich školách.

[wpdm_package id=14181 template=”link-template-calltoaction3.php”]