Slovenská komora učiteľov navrhuje zriadiť úrad ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov

2. Existuje nejaká alternatíva pri odmietavom postoji ministerstva podieľať sa na zriadení úradu ombudsmana?

Ako sme sa vyjadrili vyššie, nie je nám známy odmietavý postoj ministerstva, ba naopak. Participácia medzi možným ombudsmanom a ministerstvom školstva pri riešení konkrétnych prípadov, či uplatňovaní výstupov jeho práce do praxe, bude určite nevyhnutná. OMBUDSMAN BY MAL BYŤ ALE PREDOVŠETKÝM NEZÁVISLÝM OD ŠTÁTNEJ MOCI.

3. Čo všetko by ombudsman mal riešiť, aká by teda bola jeho agenda?

Slovenské školstvo potrebuje svojho verejného ochrancu práv učiteľov, riaditeľov, ale aj práv detí, žiakov, študentov či ich rodičov. Malo by ísť o právnika, ktorý by bol špecialistom aj na školské právo. Jeho agendu by malo tvoriť riešenie problémov v oblasti porušovania práv a zákonov pri uznávaní kvalifikácie pracovníkov, ich platového ohodnotenia, pri prepúšťaní so zamestnania, neuznania nadčasov, netransparentného a nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami. Spolu s mediátorom SKU by mal riešiť aj problémy vyplývajúce z narušenia medziľudských vzťahov a krízové situácie v prostredí škôl. Prednostne treba pomôcť učiteľom, ktorí sú dlhodobo vystavení psychickému nátlaku zo strany nadriadených, často aj rodičov. Ombudsman by tiež mohol dávať odporúčania na riešenie sťažností a podnetov, upozorňovať na legislatívne medzery, či nefunkčné opravné prostriedky a to tak rýchlo a efektívne, ako je to len možné. Najmä vtedy, keď sa formálne riešenie daného problému nedarí dosiahnuť, a jeho riešenie sa buď vedome spomaľuje, alebo odsúva na „vedľajšiu koľaj” ako nepodstatné. Po získaní skúseností z praxe by ombudsman mohol zverejňovať postup, ako riešiť najviac opakované problémy. 

Zriadenie inštitútu verejného ochrancu bude pre učiteľov jasným signálom, že sa o ich problémy začína niekto  zaujímať, že majú nejakú nádej a že sa môže minimalizovať počet prípadov nezákonného správania sa a porušovania ich práv.   

 

Agentúrnu správu si môžete prečítať  tu:

http://agentury.sme.sk/c/7599031/ombudsman-by-mal-byt-nezavisly-od-statnej-mocitvrdi-crmoman.html