Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej

V diskusiách k tejto novele sa stretávame väčšinou s negatívnymi reakciami pedagógov. Je samozrejmé usilovať sa o zaistenie čo najväčšej bezpečnosti zverených detí, zavedením tohto celoplošného opatrenia sa však majú riešiť ojedinelé prípady. Výsledok vôbec nemusí byť ten, o ktorý sa pokúšajú poslanci vo svojom zámere. Pýtame sa, prečo sa nevyžaduje minimálne rovnaké opatrenie pre posudzovanie bezúhonnosti aj od poslancov Národnej rady SR, od poslancov v samosprávach ako aj všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Riaditeľ školy má pri prijímaní nového zamestnanca plnú kompetenciu preveriť jeho bezúhonnosť. Ak sa vyskytne počas zamestnaneckého pomeru problém so zákonom, tiež je o tom riaditeľ školy oboznámený a musí vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich kompetencii. Bezúhonnosť pedagogických a odborných zamestnancov rieši zákon 317/2009 v paragrafe 9 ods. 2, podľa ktorého je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu. Tento paragraf v plnom rozsahu postačuje na riešenie prípadnej ojedinelej trestnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov.

Retroaktivitu v posudzovaní bezúhonnosti, vyjadrenú v novele, považujeme za nezlučiteľnú s naším právnym poriadkom. SKU očakáva komplexnú novelu zákona č. 317/2009, preto takúto čiastkovú úpravu bez širšej diskusie považujeme za unáhlenú a nesystémovú.

Novela vytvára priestor na diskrimináciu a šikanovanie skupiny ľudí jedného povolania. Chráňme deti, ale nezabúdajme na rovnosť práv a povinností!

Slovenská komora učiteľov žiada poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Luciu Ďuriš Nicholsonovú, Juraja Drobu a Natáliu Blahovú, aby svoju novelu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov stiahli z hlasovania Národnej rady SR.