Správa z rokovania predstaviteľov SKU a ŠPÚ k otázke vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v materských a základných školách.

Dňa 5.10.2017 sa na pôde Štátneho pedagogického ústavu uskutočnilo stretnutie zástupcov SKU a ŠPÚ k problému vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Stretnutia sa za ŠPÚ zúčastnil jeho riaditeľ doc. PhDr. Ľ. Hajduk, PhD.,  PaedDr. K. Vladová PhD., Mgr. Iris Domancová PhD., RNDr. M. Tatranská, za MŠ VVaŠ SR PaedDr. Z. Kadlečíková, za SKU sa rokovania zúčastnil prezident SKU Mgr. V. Crmoman, Mgr. M. Peťová, Mgr. L. Muntágová a Mgr. Z. Hronová.

Predmetom rokovania boli sporné vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Zástupcovia SKU požiadali o zrušenie a prepracovanie aktuálnych vzdelávacích programov pre deti so ZZ pre predprimárne vzdelávanie, nakoľko sa vyznačujú množstvom zásadných pochybení. Tlmočili podnety z praxe, ktoré poukazujú na nesúlad vzdelávacích programov so skutočnými materiálno-technickými a personálnymi podmienkami v materských a základných školách v prípade integrácie žiakov v bežných triedach. Upozornili na reálnu hrozbu, že spomenuté bežné školy nebudú prijímať deti a žiakov so ZZ kvôli nesplneným podmienkam.

Prítomní si vymenili argumenty a dohodli sa, že do komisií o zmenách vzdelávacích programov budú prizývaní aj zástupcovia školských špeciálnych pedagógov, ktorých nominuje SKU, pretože podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných materských a základných školách sa líšia od podmienok v špeciálnych školách a školských zariadeniach.

SKU navrhla otvoriť problematiku vzdelávania v oblasti logopédie pre potreby praxe, vytvorením kategórie logopedický asistent v základných školách. Prítomní sa zhodli, že tejto otázke je potrebné sa venovať a návrh bude predostretý aj zástupcom akademickej obce.

SKU navrhuje vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ v základných školách prepracovať tak, aby boli prehľadnejšie, menej teoretické a aby žiaci so ZZ postupovali podľa rámcových plánov bežnej školy s aplikáciou špecifických predmetov bez navyšovania hodinovej dotácie pre žiakov so ŠVVP. Konkrétne návrhy a pripomienky doručí ŠPÚ a MŠVVaŠ.

Prítomní sa ďalej dohodli, že ŠPÚ a MŠVVaŠ SR vypracujú stručnú prípadovú štúdiu pre riaditeľov, ako konkrétne aplikovať jednotlivé vzdelávacie programy v praxi.

V odborných stanoviskách k vzdelávacím programom pre deti so ZZ pretrváva medzi SKU a ŠPÚ naďalej rozpor. Problematika vytvárania podmienok vzdelávania žiakov so ZZ presahuje možnosti vplyvu ŠPÚ a preto bude nutná vyššia súčinnosť so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, ministerstvami, či predstaviteľmi vysokých škôl.

Záver stretnutia sa niesol v znamení vyvinutia spoločného úsilia o vytváranie reálnych podmienok pre vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov v špeciálnych školách aj v školskej integrácii. Dúfame, že ŠPÚ využije svoj potenciál špičkových odborníkov v presadzovaní ústavných práv detí so ZZ apelovaním na všetkých aktérov vzdelávania.

Tu si môžete prečítať aj tlačovú správu ŠPÚ o stretnutí: http://www.teraz.sk/slovensko/spu-chce-pri-praci-so-ziakmi-so-zdravotn/284514-clanok.html