Správa zo stretnutia SKU a ZOUS

Dňa 14.3.2017 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska (ZOUS) v Diagnostickom centre v Ružomberku. Na zasadnutie bola prizvaná aj Slovenská komora učiteľov, ktorej zástupcom bola členka manažmentu SKU Mgr. Mária Peťová.

ZOUS je apolitické záujmové mimovládne združenie právnických osôb, ktoré vzniklo ako celoslovenská, záujmová a dobrovoľná organizácia združujúca odborné učilištia na Slovensku a zariadenia, ktorých poslaním je výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých detí a mládeže. Združuje špeciálne základné školy, odborné učilištia, RC, a DC.

Mimoriadne zasadnutie zvolala predsedníčka združenia PaedDr. Jana Kandriková. Hlavnou témou zasadnutia bola odborná analýza a následná reakcia na správu, ktorú vydalo Amnesty International pod názvom Lekcia z diskriminácie – Segregácia rómskych detí v základnom vzdelávaní v Slovenskej republike.

Vzhľadom na predloženú správu, ktorú vydalo Amnesty International sa rozprúdila konštruktívna diskusia odborníkov špeciálneho školstva. SKU aj ZOUS sa zároveň zhodli na potrebe rozvinutia spolupráce, na základe ktorej budú riešené problémy týkajúce sa kvality vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, zvlášť detí s mentálnym postihnutím na Slovensku.