Stanovisko SKU k povinnému predškolskému vzdelávaniu

Slovenská komora učiteľov je presvedčená, že zavedenie opatrenia povinného predškolského vzdelávania pre zlepšenie vzdelávacích šancí všetkých detí, vrátane detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, nebude v zmysle aktuálneho návrhu troch poslancov – E. Smolíkovej, Ľ. Petráka, P. Vörösa postačujúce, a teda sa minie želanému účinku. Je len jednou súčasťou množstva nutných krokov, ktoré by mohli byť predpokladom lepších vyhliadok na školskú úspešnosť všetkých detí. Potrebné je systémové a komplexné riešenie. To zahŕňa vytvorenie kvalitného systému ranej starostlivosti pre rodiny s deťmi do troch rokov, vrátane včasnej intervencie, dostupnosť materských škôl všetkým deťom od troch rokov, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia o to prejavia záujem, prítomnosť asistentov a odborných zamestnancov aj v materských školách a v neposlednom rade medzirezortnú spoluprácu (školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí). Ak pripravované opatrenie, ktoré zásadne mení spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude riešené s dostatočným a jasným pomenovaním a zabezpečením všetkých implementačných krokov, obávame sa, že nastane kolaps. Bez podpory zriaďovateľom a súčasným tímom v materských školách dôjde k zvýšeniu byrokracie, vylúčeniu mladších detí z materských škôl, k nútenému domácemu vzdelávaniu detí so zdravotným znevýhodnením či k segregovaniu rómskych detí cez “narýchlo” vybudované kontajnerové škôlky v upravených školských obvodoch. Chýbajúci pedagógovia, nedostatočné kapacity miest a nepripravenosť napĺňať individuálne potreby všetkých detí, môže spôsobiť radikalizáciu postojov rodičov k nezvládnutým službám pre ich deti. 

Bez súčinnosti uvedených krokov vnímame pripravované opatrenie len ako komplikáciu života všetkých detí a ich rodičov, ako aj materských škôl.