Stanovisko SKU k spúšťaniu povinného predprimárneho vzdelávania

Slovenská komora učiteľov po verejnom vyjadrení ministra školstva zo dňa 15. 10. 2020 zaujíma nasledovné stanovisko k spúšťaniu povinného predprimárneho vzdelávania: Ministerstvo školstva na túto tému smerom von doposiaľ akosi mlčalo, po vyjadrení ministra školstva k téme je už jasnejšie, že povinný posledný rok materskej školy sa nebude odsúvať o ďalšie roky. Do spustenia zmeny zostáva menej ako rok, potrebné je doriešenie finančných i organizačných záležitostí, a zrejme i korekcií v súvislosti so vzdelávacím programom, podľa ktorého dnes materské školy postupujú. Aby deti, ktoré tam prídu iba na posledný rok, stihli nadobudnúť aspoň nevyhnutné vedomosti a zručnosti potrebné pre vstup do ZŠ.

Pripravenosť zo strany samospráv je rôzna. Tam, kde berú predškolskú výchovu a vzdelávanie zodpovedne, sa kapacity snažili rozširovať. Niekde ich aj napriek rozšíreniu stále nie je dosť, inde zas ďalšie miesta vôbec nevznikali, a teda príde k situáciám, že mladšie deti sa do materských škôl nemusia dostať. SKU dlhodobejšie presadzuje myšlienku dostupnosti miest pre všetky deti od troch rokov, ktorých zákonní zástupcovia o to prejavia záujem. Zároveň však dôrazne apelujeme na ministerstvo školstva, aby povinné predprimárne vzdelávanie neponímalo len v rovine umiestnenia detí, ale aby nastavilo určité kritéria kvality platné pre všetkých jeho poskytovateľov, ako napr. požiadavku na vzdelanie pedagógov, systematické vzdelávanie detí podľa štátneho vzdelávacieho programu, a zároveň zabezpečilo aj ich kontrolu. Zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl, ich totiž na rozdiel od verejných materských škôl, dnes spĺňať nemusia.

Slovenská komora učiteľov je otvorená rozmanitosti poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania, avšak s nevyhnutnosťou zadefinovania kritérií kvality jeho poskytovania a ich kontroly. V tejto súvislosti zároveň vyjadrujeme podporu stanovisku RRMŠ a SPV.

Stanovisko spracovala PhDr. Andrea Benková za sekciu materských škôl SKU


https://www.aktuality.sk/clanok/831510/slovenska-komora-ucitelov-pripravenost-na-povinne-skolky-je-rozna/

https://www.teraz.sk/najnovsie/pripravenost-samosprav-na-povinne-sk/500990-clanok.html