Stanovisko SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín detí so ZZ

Ministerstvo školstva plánuje uviesť do praxe od septembra 2017 dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý spôsobí, že materské školy (ďalej MŠ) sa budú brániť prijímaniu detí so zdravotným znevýhodnením. Všetky organizácie, ktoré sa aktívne zaoberajú predprimárnym vzdelávaním, sa zhodli na tom, že dodatok vypracovaný pre deti so zdravotným znevýhodnením je nekoncepčný, nesystematický a segregačný. Z tohto dôvodu vyvíjajú spoločné úsilie, aby bol zrušený a následne prepracovaný. Minister školstva podpísal materiál, ktorý je nielenže nastavený proti deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodičom, ale aj znemožňuje vykonávanie práce riaditeľom a učiteľom MŠ v súlade s Ústavou SR.

Nekoncepčnosť a nesystematickosť ministerstvom schváleného dokumentu spočíva v jeho úplnom rozpore s filozofiou programu platného pre všetky deti, z ktorého by sa mal prioritne odvíjať. Ciele dodatku sú vo viacerých vzdelávacích oblastiach doslova skopírované z častí už neplatného starého vzdelávacieho programu, často v kombinácii s cieľmi z nového programu. Na deti so zdravotným znevýhodnením sú tak kladené náročnejšie požiadavky, než na ich zdravých rovesníkov. Až na zopár výnimiek sú materiálne a personálne podmienky stanovené tak, že MŠ ich nebudú schopné vzhľadom na finančnú náročnosť splniť. Ak by deti so zdravotným znevýhodnením bez zabezpečenia stanovených podmienok MŠ prijala, porušila by zákon. Na základe uvedených skutočností je zjavné, že bude dochádzať k segregácii detí so zdravotným znevýhodnením nielen vo vzťahu k národnému kurikulu, ale i vo vzťahu k podmienkam na výchovu a vzdelávanie.

Podmienky na výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sú v štandartných MŠ nedostatočné. Vzhľadom na nedostatok financií dostávajú asistentov len sporadicky, absentujú odborní zamestnanci. Materiálne zabezpečenie pri deťoch so zdravotným znevýhodnením je výlučne v rukách zriaďovateľov.

Členovia našich organizácií mali od začiatku snahu o kvalitné spracovanie dokumentu. V čase jeho tvorby ho pripomienkovali a doslova poskytli návod na to, akú podobu by mal mať, aby bol efektívny a v praxi realizovateľný. Odborná komisia pre predprimárne vzdelávanie ŠPÚ odporučila sporné dodatky prepracovať. Štátny pedagogický ústav, ich podnety úplne odignoroval a zriadením ďalšej komisie úplne obišiel Odbornú komisiu pre predprimárne vzdelávanie ŠPÚ a jej pripomienky neakceptoval.

Na základe vyššie uvedeného žiadame ministra školstva, aby zrušil platnosť segregačných a nesystematických vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením. Je nutné prepracovanie týchto dokumentov v súlade so základnými princípmi inklúzie daných zákonom a ústavou garantovaného rovného prístupu k vzdelaniu pre všetky deti. K schvaľovaniu takto prepracovaného dodatku je k dispozícii Odborná komisia pre predprimárne vzdelávanie ŠPÚ, ktorej členmi sú aj zástupcovia z našich radov.

[wpdm_package id=14392 template=”link-template-calltoaction3.php”]

[wpdm_package id=14394 template=”link-template-calltoaction3.php”]