Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k protestu univerzít a verejných vysokých škôl proti novele vysokoškolského zákona

Slovenská komora učiteľov (SKU) podporuje protest vysokých škôl proti novele vysokoškolského zákona. Považujeme za legitímne ozvať sa v situácii, keď univerzitám a verejným vysokým školám hrozí strata ich autonómie a právomoci. Snaha ministerstva školstva získať plnú moc nad riadením ľudských zdrojov a hospodárením vysokých škôl je nezlučiteľná s demokraciou a predstavuje vysoké riziko korupcie. Dôkazom pokrivenia demokratických hodnôt je skutočnosť, že minister školstva SR sám seba nominoval do funkcie v správnej rade Univerzity Komenského, čo je v absolútnom konflikte s princípmi demokracie. Ďalšími indíciami sú navrhované zmeny v štruktúre vysokých škôl, ktoré posilnia dohľad ministerstva nad procesmi, ktoré majú prebiehať v plnej autonómii riadiacich zložiek vysokých škôl, vrátane výberu a menovania odborníkov z akademického prostredia do vedúcich pozícií. Považujeme to nielen za degradáciu kompetentnosti osoby ministra školstva, ale aj za opakujúcu sa traumatizáciu pedagogickej obce. V neposlednom rade je potrebné upozorniť na proces tvorby novely a podmienku participatívnosti – s akou intenzitou sa ho zúčastňujú tí/tie, o ktorých budúcnosti sa rozhoduje – keďže podobné komplikácie sme zaznamenali pri tvorbe oboch zákonov, týkajúcich sa regionálneho školstva (školský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch). Predbežné kroky ministerstva školstva SR naznačujú, že demokracia v školstve je v ohrození ešte viac, ako kedykoľvek predtým. Stotožňujeme sa s vyjadrením dekana Filozofickej fakulty prof. Mariána Zouhara, ktorý nevníma politický vplyv prostredníctvom správnej rady ako hrozbu v prípade, že „školstvo riadi demokraticky a zodpovedne zmýšľajúci minister“. Vzhľadom na to, že dlhodobým a neriešeným problémom slovenského školstva je zneužívanie moci v riadení a totalitné praktiky z čias minulých, je namieste byť obozretní.   

Vyzývame ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby rešpektoval historické fakty, ktoré podporujú zachovanie autonómie riadenia vysokých škôl. Očakávame, že návrh novely vysokoškolského zákona stiahne, kým nenájde spoločné konsenzuálne riešenia. Učiteľská profesia na Slovensku trpí viac ako 30 rokov nezáujmom ministerstva hľadať spoločné riešenia a úspešne ich realizovať v praxi, výsledkom čoho je alarmujúco nízka atraktivita tohto povolania naprieč všetkými typmi škôl. Žiadame ministra školstva, aby prehodnotil svoj postoj voči slovenskému školstvu a začal s jeho aktérmi spolupracovať.

SKU svojimi aktivitami dlhodobo šíri myšlienku dodržiavania demokratických princípov v riadení a financovaní škôl a školských zariadení. Demokratizácia školského prostredia je leitmotívom prebiehajúceho grantového projektu Podpora demokratizácie v školách, ktorého výskumnú časť realizuje SKU v spolupráci s Katedrou pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov

Silvia Dončevová, výskumníčka, Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského