STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY UČITEĽOV K ZNEUŽÍVANIU PRÁVOMOCÍ ZAMESTNÁVATEĽMI

Slovenská komora učiteľov s veľkým znepokojením sleduje postup mnohých zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v originálnych aj prenesených kompetenciách, ktorých sa týka zákaz prevádzky a zatvorenia od 13. 3. 2020 do odvolania, vo vzťahu k svojim zamestnancom (učiteľom, vychovávateľom, asistentom, odborným zamestnancom) a k priebehu výchovy a vzdelávania detí a žiakov v škole.

Opatrením ÚVZ nebola a nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. V zmysle usmernení MŠVVaŠ SR toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Zriaďovatelia a riaditelia sú aj v tomto čase povinní zabezpečiť ústavné právo na rovný prístup k vzdelávaniu. Podľa zákona 596/2003 zriaďovateľ vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov a riaditeľ školy zodpovedá za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia a o jeho výsledkoch predkladá správu zriaďovateľovi a rade školy. Vo vzťahu k zamestnancom, podľa § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.

MŠVVaŠ SR 28. 4. 2020 zverejnilo Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, z ktorého citujeme:

„Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si základná škola zvolí podľa podmienok jej žiakov a pedagogických zamestnancov (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Základná škola podľa dostupných možností zabezpečí prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.“

Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci, pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou „učiteľských tímov“ pripravujúcich komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, koordinujúceho vzdelávanie žiakov v jednej triede pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov. Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci zároveň poskytujú podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov.“

V zmysle predchádzajúceho konštatujeme, že v prípade výchovno-vzdelávacieho procesu v období od 13. 3. 2020 vo všeobecnosti neexistuje pre zamestnávateľa zákonný predpoklad na to, aby pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi:

  1. nariadil nevykonávanie pracovnej činnosti pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 250 b ods. 6 Zákonníka práce a určil mu náhradu mzdy vo výške 80% funkčného platu alebo menej,
  2. nariadil výkon práce z domu (home office) a zároveň mu jednostranne a bez dohody s ním znížil mzdu na 80% funkčného platu,
  3. nariadil bez jeho súhlasu vykonávanie inej práce ako tej, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve zamestnanca,
  4. používal akékoľvek formy nátlaku na zamestnanca z dôvodu vynútenia si ústupkov (napr. odobratie nárokovateľných príplatkov, neodôvodnené odobratie osobného príplatku, skrátenie pracovnej doby bez súhlasu, neoprávnené udelenie upozornenia na porušenie pracovného poriadku, hrozba výpovede a pod.),
  5. využil inštitút prekážky v práci na strane zamestnávateľa spätne od 4. apríla 2020 z dôvodu novelizácie Zákonníka práce napriek tomu, že v období pred 4. aprílom zamestnanec pracoval v režime home office a prekážka v práci zo strany zamestnávateľa od tohto dátumu nevznikla.

Dôrazne žiadame najmä zamestnávateľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti obcí, aby hrubým porušovaním Zákonníka práce a ostatných zákonných noriem nevnášali do prostredia škôl strach, nevraživosť či apatiu. Je to v neprospech zamestnancov a predovšetkým takéto konanie ubližuje našim žiakom. Pedagogickí a odborní zamestnanci majú právo podať podnet na nezákonné konanie zamestnávateľa príslušnému inšpektorátu práce.

V texte sú použité časti z usmernení MŠVVaŠ SR, zverejnené na www.ucimenadialku.sk.