VÝSKUM ZBOROVNE – ONLINE DISKUSIA

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2020 v čase od 17:00 – 18:00.

Diskusia má za cieľ prezentovať/zmapovať aktuálne zahraničné a domáce výskumy v oblasti školského prostredia (školská klíma) a jej vplyvu na vyučovací proces.
* Ako vplýva klíma školy na efektívnosť učiteľov, ich sebavedomie a odhodlanie k výučbe?
* Do akej miery súvisí spokojnosť učiteľov s prácou, ich motivácia a miera stresu s podmienkami v práci, vzťahom s nadriadenými, ovzduším školy, autonómiou učiteľov a mierou uznania?
* Aký vplyv na žiakov má nedostatok demokracie v zborovniach medzi učiteľmi?
* Ako vyzerá zdravé pracovné prostredie, v ktorom sa cítia slobodne a bezpečne nielen deti, ale aj ich učitelia?
Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude sociálna pedagogička a supervízorka PhDr. Silvia Dončevová, PhD. (Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava), ktorá realizuje výskum v projekte Podpora demokratizácie v školách. Moderovať bude Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 4.novembra 2020 v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU. Z diskusie bude vytvorený záznam, ktorý bude uložený na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii “VÝSKUM ZBOROVNE”.

FB udalosť k diskusii: https://www.facebook.com/events/275563147065593/


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.