Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2012

Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov, poslucháčov a detí s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov, poznatkov získaných aktívnou účasťou pedagogických zamestnancov na tvorivých aktivitách zameraných na záujmovo-umeleckú činnosť a s využitím mimoriadnych výsledkov dosiahnutých vo výchove a vzdelávaní na základe kvalitných vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 8 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

24. február 2012.