Stretnutie s expertom OECD

Ako určite už viete, v utorok 31. januára tohto roku sa mali zástupcovia SKU stretnúť na našom ministerstve so zástupcom expertného tímu OECD ohľadom pripravovanej štúdie zameranej na hodnotenia a posudzovania rámca pre zlepšenie školských výsledkov (Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes). Zameriava sa na rôzne súčasti štruktúry evalvácie a hodnotenia, ktoré krajiny OECD používajú s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov. Patrí sem hodnotenie žiakov, ocenenie učiteľov, hodnotenie školy a celkový systém evalvácie.

Stretnutie sa uskutočnilo o 13.00 hod na 8. poschodí a za SKU sa ho zúčastnila naša prezidentka PaedDr. M. Barancová, krajské riaditeľky za Trnavský a Nitriansky kraj PaedDr. D. Kolevová a PaedDr. K. Vargová, výkonná manažérka za Nitriansky kraj Mgr. Miroslava Nosianová a ja. V budove nám oznámili, že máme trošku počkať a tak sme sme mohli sledovať prípravy pracovníkov televízie JOJ, ktorí pripravovali rozhovor s p. ministrom. Napadlo ma, či vedia o tom, že je tu i zástupca expertného tímu z OECD, ale to sme sa už presunuli na miesto rokovania. Privítali nás tam i zástupcovia NUCEMu a samozrejme p. Shewbridge so svojim tlmočníkom. Hneď od prvého momentu mi bola sympatická svojou bezprostrednosťou.

Hneď v úvode sa nás opýtala na našu organizáciu, kde naša p. prezidentka jej objasnila na akých základoch je postavená Komora, že ide o občianske združenie a nie štátom podporovanú inštitúciu so zákona. Hneď však na základe našej predchádzajúcej spoločnej diskusie ešte pred rokovaním vyjadrila postoje učiteľov k hodnoteniu a našu nespokojnosť so súčasným postavením slovenského učiteľa, čo p. Shewbridge zaujalo. Ak by som mal stručne zhrnúť, o čom sme ju v tej krátkosti času (z pôvodných 45 minút sme nemali ani 30, kvôli meškaniu našich hostiteľov) informovali, boli to najmä tieto 2 body:

1. Školská inšpekcia by nemala podľa nášho názoru vykonávať hospitácie v triedach. Nejde tu o to, že by sme my učitelia mali čosi skrývať, ale toto je jednoznačne povinnosť i zodpovednosť vedenia školy. Ja osobne rád uvítam na svojich hodinách ktorúkoľvek kolegyňu a potom si pri káve alebo čaji rád vypočujem jej pripomienky a návrhy, ale nerozumiem tomu, prečo mi má na hodine sedieť človek, ktorý si niečo zapisuje a ja nemám ani možnosť sa ani dozvedieť čo robím/nerobím správne.

2. Ak chce inšpekcia naozaj byť nápomocná učiteľom, tak nech vypracuje kvalitné anonymné dotazníky, kde môžu učitelia pokojne vyjadriť svoj názor na klímu školy, ktorú v prvom vytvára kvalitný vrcholový školský manažment.

Na záver stretnutia nás p. Shewbridge požiadala, že bude veľmi rada, ak naša organizácia bude komunikovať s celým tímom expertov OECD, ktorý má na jar prísť na Slovensko. Súhlasili sme a už teraz vás všetkých vyzývame, aby sme už teraz všetci spoločne začali spolupracovať na zbieraní podkladov, pretože aj toto je cesta ako môžeme reálne niečo meniť. Nechať zaznieť náš hlas tak, aby nás počuli i na medzinárodných fórach!

[hcm]inart,50#51#52[/hcm]