Výzva stavovských organizácií v školstve budúcemu ministrovi školstva

„Obdobie posledných 20 rokov bolo v oblasti školstva a vzdelávania obdobím permanentných zmien; charakteristické  neustálym zavádzaním rýchlych a často úplne protichodných a nesystémových opatrení, ktorým nepredchádzala dostatočná fáza prijatia, otestovania a zavádzali sa často bez ohľadu na názory tých, ktorí mali zmeny  uskutočniť v dennej školskej praxi. To prinieslo nielen výkyvy vo fungovaní a kvalite škôl, ale predovšetkým obavy pedagógov a odborných pracovníkov školstva z každej ďalšej, hoci aj potrebnej zmeny a úpravy“, uvádza sa v liste. 

Vo svojom programovom zámere, nazvanom 25 ZMIEN – Konkrétne kroky a pozitívne zmeny v regionálnom školstve deklaruje budúci minister školstva zámer „vrátiť sa ku komunikácii a uskutočňovať pravidelný dialóg rezortu školstva, asociácií a zástupcov štátnych, verejných, cirkevných a súkromných materských škôl, základných umeleckých škôl, základných škôl, gymnázií, odborných škôl, špeciálneho školstva, zriaďovateľov, odborov a odborných pracovísk školstva a vedy v SR, v regionálnom i v celoštátnom rozmere“.

Privítali sme tento zámer. Domnievame sa totiž, že iba pomocou  širokospektrálnej, dôkladnej a odbornej diskusie, ktorá položí základy pochopenia a akceptovania zmien, ale aj garancie dlhodobého fungovania so zachovaním kontinuity všetkého, čo sa v praxi osvedčilo a prinieslo pozitívne výsledky, sa dá dospieť k spoločenskej zhode na riešení situácie v slovenskom školstve“, dodáva za jednu zo zúčastnených organizácií – Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení SR Saskia Repčíková.  „Bez tejto diskusie, zhody a podpory bude každý krok a každá zmena predmetom viac či menej búrlivého odporu a odmietavých reakcií, tak, ako sme toho svedkami pri zverejnenom zámere budúceho ministra stanoviť hranicu priemeru známok pri prijatí žiaka na gymnázium, alebo obmedziť štúdium v humanitných zameraniach vysokoškolského štúdia“.

Cieľom tejto diskusie majú byť východiská k dlhodobému národnému programu vzdelávania, presahujúcemu horizont jedného volebného obdobia a garantujúcemu kontinuitu a stabilitu vzdelávacieho systému, v ktorom budú mať všetky jeho zložky stanovené pravidlá fungovania, nastavené jasné kritériá a štandardy hodnotenia a zachovaný rešpekt ku svojim špecifikám. 

 PhDr. Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, Panenská 6, 811 03 Bratislava
Mgr. Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska, Karloveská 32, 841 04, Bratislava
PaedDr. Mária Barancová, Slovenská komora učiteľov, Ružová dolina 29, 821 01 Bratislava
RNDr. Mária Smreková, Aktívne školy, 1sg, Bajkalská ul. Bratislava
Anna Gondášová, Asociácia základných umeleckých škôl – EMU Slovakia, Karloveská 3, 841 04 Bratislava
PhDr. Marta Hanečáková, PhD.,  Asociácia centier voľného času Slovenska, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa

 

 

Spoločná výzva predsedovi vlády SR a budúcemu ministrovi školstva na zachovanie kontinuity a pokračovanie v…