Ako to bude od januára s odučenými nadčasmi?

Otázka z mailu:

“Nechcem robiť paniku, ale práve mi písala kamarátka z odborov, že mali dnes online
konferenciu. Kde údajne vláda dnes schválila, v rámci šetrenia, že ak v týždni neodučíš nejakú hodinu (napr. branne, exkurzia, súťaž, ale aj sviatok či LV a pod.) v tom týždni ti nepreplatia nadčasovú hodinu. Ešte lepšia perlička bude, že za suplovanie sa už nebude dať zbierať hodiny na náhradné voľno a už vôbec nie si ich dávať na preplatenie. Že neuspel ani argument, že učitelia nemajú toľko dní dovolenky koľko dní je prázdnin. Že to bude každého učiteľa problém a vytvorí to vynikajúce podmienky na letné školy a podobne aby nás prinútili chodiť do školy. Do konca roka o tom majú upovedomiť riaditeľov na školách. Tak som zvedavá na decembrovú poradu, ak to bude pravda neviem si predstaviť ako riaditeľka bude niekoho nútiť ísť zastupovať alebo mať nadčasovú hodinu zadarmo.”


Tu je naša odpoveď:

Komora učiteľov sa obrátila na generálnu riaditeľku sekcie legislatívy a riaditeľa odboru PZ a OZ MŠVVaŠ SR so žiadosťou o vysvetlenie zmeny v § 7 ods. 4 zákona 138/2019,
predovšetkým či uvedená zmena je len formálnym spresnením pôvodného odseku a
prakticky nebude znamenať žiadnu zmenu pre PZ
, pretože už dnes je vo verejnosti vnímaná tak, že ak učiteľ neodučí celý základný úväzok (napr. ak mu nejaká hodina odpadne z dôvodu sviatku, prekážky na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa), potom sa hodina, ktorú odučí ako nadúväzok alebo bude zastupovať kolegu, nebude považovať za nadčasovú.


Odpoveď MŠVVaŠ SR:

Podľa § 97 ods. 1 Zákonníka práce „Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na
príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.“.

 
Schválené znenie § 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je odôvodnené a vysvetlené v dôvodovej správe nasledovne: „Dôvodom pre úpravu § 7 ods. 4 je potreba spresnenia doterajšej špecifikácie podmienok, za ktorých dochádza v podmienkach výchovy a vzdelávania k práci nadčas pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Táto potreba vyplýva z prepojenia úpravy práce nadčas vo všeobecnom predpise, ktorým je Zákonník práce a v zákone, ktorý upravuje prácu nadčas v špecifických podmienkach výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov. Zákonník práce všeobecne upravuje prácu nadčas ako prácu, ktorá je vykonaná nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času. V podmienkach výkonu pracovnej činnosti učiteľov, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je týmto rozvrhnutím určený úväzok, pričom aj tento úväzok môže byť vyšší, ako je ustanovený základný úväzok. Aby bol naplnený zmysel práce nadčas aj v podmienkach školy a školského zariadenia, očakávalo by sa, že „nadčasové hodiny“ budú plánované vždy ako posledné v pracovnom týždni. Ako vyplýva z aplikačnej praxe, interpretácia ustanovenia § 7 ods. 4 vedie v mnohých prípadoch k pretrvávajúcej praxi označovania konkrétnych vyučovacích hodín v rozvrhu ako nadčasových bez ohľadu na
túto základnú podmienku
práce nadčas pedagogických zamestnancov. Návrh
preto spresňuje podmienky práce nadčas výkonom priamej výchovno-vzdelávacej činnosti tak, že k práci nadčas dochádza vtedy, ak je splnený základný úväzok.“.

 
Vysvetlenie uvedené v dôvodovej správe je v kontexte Vašej otázky v plnom rozsahu
postačujúce.
 
S pozdravom
 
Surmajová/Sitarčík


Z uvedeného vyplýva, že jedinou zmenou, vyplývajúcou zo zmeny § 7 ods. 4 zákona
138/2019 Z. z., bude len plánovanie nadčasových hodín na posledný deň v týždni.
Aké sú riešenia konkrétnych situácií, ktoré prináša školská prax, sa môžete dozvedieť na našom webinári už 15. decembra 2021
https://inklucentrum.sk/event/novinky-v-skolskom-zakone/?occurrence=2021-12-15.