Čo nové nás čaká v školách od septembra 2017

Na začiatku šk. roku 2017/18 učitelia očakávali sľúbenú a viackrát odloženú definitívnu verziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko so zapracovanými pripomienkami. Zdá sa, že sa jej zverejnenie a spustenie očakávaných zmien opäť odkladá. Zmeny, ktoré nás v školách na začiatku školského roka 2017/2018 čakajú, sú minimálne, ide viac – menej len o kozmetické úpravy.

Najviac medializovanou zmenou je zvýšenie týždennej hodinovej dotácie dejepisu o jednu hodinu. Komunikácia MŠVVaŠ SR a informácie od okresných úradov vnášajú do situácie ohľadom technickej stránky posilnenia dejepisu prinajmenšom zmätok.

Viaceré zmeny sa týkajú vzdelávania žiakov národnostných menšín.

Školám stále chýba veľký počet asistentov pre zdravotne znevýhodnené deti, stav je naplnený ani nie na 50 %, chýbajú aj odborní zamestnanci. Každému druhému zdravotne znevýhodnenému dieťaťu tak nie je pridelený asistent. Eurofondové výzvy, na ktoré sa spoliehalo ministerstvo a školy, sú zastavené a do škôl neprídu financie, s ktorými sa počítalo.

Učebnice:

Čo sa týka učebníc, momentálne prichádzajú do škôl prepracované učebnice pre reformné ročníky, podľa našich informácií v počte presne na počet žiakov nahlásených do RIS, bohužiaľ pre učiteľov nezostane ani jeden kus. Situácia je o niečo lepšia ako v minulosti, hoci napríklad etická výchova na gymnáziách stále nemá učebnicu ani žiadne doplnkové materiály a učitelia si ich musia sami zabezpečovať napr. z Česka, kde je situácia výrazne lepšia. Školy môžu opäť vyberať poplatky za poškodené učebnice od žiakov a tieto poplatky zostávajú príjmom školy, čím sa odbúrala administratívna záťaž škôl v tejto oblasti.

Debyrokratizácia:

Zjednodušilo sa nahlasovanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia do EDUZBERU. Školám postačuje doklad od odboru sociálnych vecí, nie je už potrebné mať vyjadrenie CPPPaP.

Materské školy čakajú nové vzdelávacie programy pre zdravotne znevýhodnené deti. MŠ sa nádejali, že konečne dostanú kvalitné materiály, podľa ktorých budú môcť pracovať v zmysle inklúzie. Dostanú však pre prax nepoužiteľný, čo sa byrokracie týka komplikovaný, od reality odtrhnutý dokument, ktorý môže práve naopak sťažiť prístup týchto detí do materských škôl. Ďalšou zmenou je vydávanie osvedčení o predprimárnom vzdelávaní, ktoré sa nebude vydávať automaticky, ale už len na vyžiadanie rodiča. V tomto prípade ide o pozitívnu zmenu.

Pozitívnou zmenou od septembra je tiež to, že sa zo školského vzdelávacieho programu a výchovného programu vypustili informácie o personálnom zabezpečení, materiálno-technických a priestorových podmienkach a vnútornom systéme kontroly a hodnotenia detí a žiakov, v prípade materských škôl aj učebný plán.

Naopak základné školy dostali v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠVVaŠ SR úlohu dopracovať plán rozvoja čitateľskej gramotnosti, čo považujeme za nezmyselné zvýšenie administratívnej záťaže. Školy tiež dostali od ústrednej metodičky školských knižníc odporučenie nájsť v rozpočte školy zdroje na zaplatenie školského knihovníka, samozrejme bez dodatočného navýšenia financií.

Školské kluby detí nezaznamenali žiadnu zmenu, zostali opäť ministerstvom nepovšimnuté.

Od 1.9. 2017 sa dostáva do platnosti nový vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre liečebno-výchovné sanatóriá, ale aj pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti individuálne začlenených v bežných základných školách. Vzdelávací program však nekorešponduje s reálnou situáciou v základných školách. Predpokladá zamestnávanie tímu odborných zamestnancov v, ktoré je stále ministerstvom školstva ignorované. Základné školy teda podľa tohto programu postupovať nemôžu pre nedostatočné personálne zabezpečenie.

Zvyšovanie miezd o 6% od septembra 2017:

Rozhodnutie vlády považujeme za správne a veríme, že teraz sa diskusia o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov presunie do odbornej roviny. Potrebná je debata o adekvátnom zvýšení platov tak, aby sa zatraktívnilo učiteľské povolanie. Za správne považujeme požiadavky, ktoré sú v deklarácii z februára 2016. V tejto deklarácii školské organizácie napríklad žiadajú rast platov učiteľov tak, aby do konca roku 2020 boli na úrovni minimálne 80 percent platu iných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Priemer krajín, ktoré si vážia vzdelanie, je dokonca 85%. Ponuka vlády je tak nízka, že by sme sa neposunuli ani k 70 percentám.

11. mája 2016 sa 31 organizácií a iniciatív zhodlo na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zo dňa 17. februára 2016. Signatári Deklarácie zo dňa 17. februára 2016 viackrát verejne prezentovali spoločný postup pri presadzovaní požiadaviek deklarácie, naposledy na jeseň 2016.
Slovenská komora učiteľov ako jeden zo signatárov Deklarácie zo dňa 17. februára 2016 pevne verí, že všetci vynaložíme čo najväčšie úsilie, aby sme spoločnými silami dosiahli požiadavky, na ktorých sme sa vzájomne dohodli a považujeme ich za správne.