Štát stanovil nesplniteľné pravidlá pre škôlky

Štát stanovil nesplniteľné pravidlá pre materské školy, a od inšpekcie žiada, aby ich nekontrolovala.

  1. časť: Nové pravidlá pre škôlky týkajúce sa hendikepovaných detí

(31.08.2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 3/12; Peter Hanák / Tamara Lištiaková)

Tamara Lištiaková, moderátorka:

“Nové pravidlá pre škôlky týkajúce sa hndikepovaných detí začnú platiť od septembra a to aj napriek protestom škôlok, učiteľov a rodičov. Tvrdia, že materské školy nemôžu spĺňať nové podmienky a tak prestanú prijímať zdravotne znevýhodnené deti.”

Peter Hanák, redaktor:

“Od začiatku školského roka budú mať materské školy nové pravidlá práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Ministerstvo školstva od nich neustúpilo aj napriek výhradám viacerých odborných organizácií, že nové pravidlá budú segregovať hendikepované deti a zvýšia administratívnu záťaž v škôlkach. Štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák.”

Peter Krajňák, štátny tajomník rezortu školstva:

“Nikto nebude potrebovať celý tento dokument 283 strán, ale vyberie si príslušnú časť. Pokiaľ je dieťatko s autizmom, má tu zhruba 40 strán, ak je dieťatko hluchoslepé, je tu 30 strán.”

Peter Hanák:

“Slovenská komora učiteľov však trvá na tom, že nové pravidlá sú nerealistické. škôlky totiž nemajú vybavenie, ktoré od nich vzdelávací program vyžaduje na to, aby mohli pracovať so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Napríklad osobitnú miestnosť na prácu s niektorými postihnutiami, či odborníkov. Ministerstvo sa bráni, že škôlky sa na to mohli pripravovať už od roku 2009. Reaguje šéf komory učiteľov Vladimír Crmoman.”

Vladimír Crmoman, šéf Slovenskej komory učiteľov: “Rodičov by nemalo zaujímať to, že či škôlky niečo mali zabezpečiť, nemali, to musí predsa fungovať tak, že úplne prirodzene, normálne ten rodič príde a štát mu vytvorí podmienky

Peter Hanák:

“Podľa Vladimíra Crmomana inklúzia hendikepovaných detí zostane len na papieri, lebo škôlky na splnenie nových pravidiel nedostanú peniaze a budú odmietať prijímanie takýchto detí. Ministerstvo zase avizuje, že inšpekcia bude prihliadať na reálne možnosti škôlok.”

  1. časť: Prísnejšie pravidlá pre materské školy

(31.08.2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/16; Peter Hanák/Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka:

“Zajtra začnú napriek odporu učiteľov platiť prísnejšie pravidlá pre škôlky vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným deťom. Materské školy im musia zabezpečiť napríklad logopéda či špeciálneho pedagóga, alebo aj samostatnú miestnosť. Odporcovia tvrdia, že na splnenie takýchto podmienok škôlky nemajú peniaze. Rezort školstva naznačuje, že na možnosti škôlok prihliadne, a dodržiavanie niektorých nových pravidiel nebude od začiatku kontrolovať.”

Peter Hanák, redaktor:

“Segregácia zdravotne znevýhodnených detí a obmedzenie ich prístupu do bežných škôlok, také dôsledky nových pravidiel hrozia podľa Slovenskej komory učiteľov. Škôlky, podľa šéfa komory Vladimíra Crmomana, takéto deti odmietnu prijímať, lebo nebudú môcť splniť nové pravidlá platné od septembra. Škôlky totiž na splnenie niektorých z nich nemajú peniaze. Ministerstvo naznačuje, že inšpekcia nebude pri kontrole nových pravidiel v starých škôlkach od začiatku prísna. Štátny tajomník Peter Krajňák.”

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva:

“Pri prípadne inšpekcii alebo pri kontrolách sa bude prihliadať, a už dnes sa prihliada na reálny stav vybavenia škôlok. A či už so zriaďovateľom danej škôlky alebo priamo s inšpekciou, že budeme komunikovať, a tá vôľa, inač to teda poviem, tá nábehová krivka tu je, a netreba sa báť, netreba šíriť paniku.”

Peter Hanák:

“Peter Krajňák dodáva, že v novovznikajúcich škôlkach bude naopak štát prísne trvať na dodržiavaní všetkých pravidiel. Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová hovorí, že ak štát prijíma nejaké pravidlá, mal by zabezpečiť aj podmienky, aby ich škôlky mohli dodržať. V praxi však, podľa nej, školská inšpekcia ani dnes nezatvárať školy a škôlky, ktoré pre nedostatok financií nedodržiavajú pravidlá.”

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR:

“Ak sú nejaké škôlky alebo školy nie dostatočne vybavené priestorovo, materiálne, tak zvykne tá inšpekcia privrieť oko.”

Peter Hanák:

“Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová odmieta, že by privierala oči. Podľa nej, ak škola alebo škôlka niečo nespĺňa, inšpekcia to skonštatuje, a dá škole čas, aby nedostatky napravila. Pri škôlkach je pre ňu neprijateľné, aby štát stanovil nesplniteľné pravidlá, a od inšpekcie žiadal, aby ich nekontrolovala. Podľa nej, bolo nerozumné zaviesť od septembra nové pravidlá, a nedať škôlkam prechodné obdobie na ich splnenie, ako ho mali napríklad základné školy a gymnáziá.”

Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka:

“A dokonca v prípade základných škôl to prechodné obdobie na telocvične bolo ešte predĺžené. Tak ja nerozumiem, prečo sme takto chvatne, toto museli zaviesť do materských škôl.”

Peter Hanák:

“Hlavná školská inšpektorka tvrdí, že pri kontrole nemôže konštatovať, že je všetko v poriadku, ak škôlka nenaplní platný predpis. Takejto materskej škole tak inšpekcia nedostatky vytkne, a určí jej lehotu na nápravu.”