Hodina telesnej výchovy prinesie vážne škody

V parlamente bolo opäť horúco a poslanci schválili novelu školského zákona týždeň po tom, ako sa schválila vládna novela toho istého zákona. Lobbing jednej záujmovej skupiny ohrozil základné hodnoty kurikulárnej reformy: dialóg, spoluprácu, kritické myslenie, participáciu, prierezovosť a ďalšie. Športové zoskupenie si  už v marci 2022 presadilo  novelu zákona 138/2019, ktorou nesystémovo protežujú len vybranú skupinu pedagogických zamestnancov – vyučujúcich telesnej výchovy – v kariérovom i platovom postupe. Zákony v školstve sa tak stávajú trhacím kalendárom i ukážkou benifitov pre skupiny, ktoré majú kontakty na politikov. Rozhodne tieto kroky nemôžeme našim žiakom ukázať ako príklady dobrej praxe v občianskej výchove. Možno by po navýšení telocviku bolo dobré pokračovať s navýšením občianskej výchovy, výtvarnej a hudobnej výchovy pre ich liečivý účinok na duševné zdravie, následne matematiky pre zlepšenie finančnej gramotnosti, následkom čoho žiaci budú tráviť v škole 16 hodín vzdelávaním a výchovou. Nevadí, veď čas strávený mimo školy, v rodine sa už dnes akosi mimovoľne prestal do výchovy počítať.

Komora učiteľov odporúča viac športu poslancom

Učitelia navrhujú poslancom, aby viac ako škodlivé zákony bez odbornej a participatívnej diskusie začali viac športovať. Súdiac podľa dôvodovej správy k zákonu, mohla by prispieť k rozvoju “hipokampálnej neurogenézy, vďaka čomu by sa zlepšilo u nich zapamätávanie a priestorová orientácia“, napr. v Legislatívnych pravidlách vlády SR (2023), pravidlách zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (2014) alebo aj v Analýze EÚ rámca (2018). 

Zavedenie povinnej násobilky a delilky v parlamente

Poslancom tiež odporúčame zaviesť opakovanie matematických počtov a merby. Vychádzajme z predpokladu, že bežná škola na Slovensku má zväčša jednu telocvičňu a tú je možné v rámci 6 – hodinového modelu rozvrhu vyučovacích hodín využiť max. 30 hodín v týždni. Ak po novom rátame, že budú 3 hodiny TV týždenne v každej triede, nasleduje výpočet 30:3 = 10 tried. Ak si vezmeme, že v ZŠ je priemerný počet tried v školách 12 (údaje CVTI, 15.9.2022), minimálne polovica škôl nebude vedieť zmestiť svojich žiakov do telocvične. A to sme hrubo zanedbali delenie hodín pre chlapcov a dievčatá.

Ak by sme však zavedením navýšeného telocviku zrušili často kvalitné mimoškolské športové krúžky žiakom poobede (pridaním koncových hodín v rozvrhu), tak to bude skutočne “dobrý deal“: obľúbené a dobrovoľné hodiny krúžkov podľa výberu rodičov a detí zameníme za povinnú hodinu telocviku. 

Hospodárske a spoločenské škody od septembra 2023

Uvedená novela spôsobí závažné hospodárske a spoločenské škody. Na zlé podmienky takejto zmeny nakoniec upozorňuje aj Štátna školská inšpekcia. Porušuje uvedené legislatívne pravidlá vlády a vytvára zmätok v legislatíve. Počet hodín v predmete sa podľa § 6 ods. 4 (j) školského zákona stanovuje Štátnym vzdelávacím programom, nie zákonom.

Riaditelia škôl dostanú minimálny čas na zavedenie tejto zmeny: 

  1. Najprv bude musieť ministerstvo školstva a NIVAM zmeniť Štátny vzdelávací program a tejto zmene prispôsobiť obratom celý rámcový učebný plán, čiže deťom zobrať iný predmet, inú hodinu. Ktorý predmet sa zruší a vezme? V akom rýchlom čase to má bez diskusie rozhodnúť ministerstvo, ktoré je proti tejto zmene? 
  2. Riaditelia školy budú musieť následne zmeniť školské vzdelávacie programy, zasadnú k tomu rady škôl (tisíce poslancov, rodičov a zamestnancov). 
  3. Bude nevyhnutné následne prerobiť úväzky učiteľov a pri priemere 12 tried na školu a delení skupín nájsť nového učiteľa telesnej výchovy na 24 hodinový plný úväzok. Zároveň škola bude musieť prepustiť učiteľov predmetov, ktorými sa telocvik nahradí. Lebo štát určuje štandardný týždenný počet hodín v triede, hoci teoreticky by škola mohla navýšiť tento počet, ale na vlastné náklady, hoci štát navýšenie školám nezaplatí.
  4. Riaditeľ školy má povinnosť prepúšťanie i organizačné zmeny prerokovávať aj s odborovou organizáciou alebo zástupcami zamestnancov (§ 7 ods. 3 zákona 138/2019 a § 229 a i. Zákonníka práce). To, že poslanci zmenu schválili, na tom nič nemení. V čase nízkej atraktivity učiteľského povolania, nízkeho duševného zdravia učiteľov a vysokej miery vyčerpania škôl je to mimoriadne zlá správa pre školstvo. 
  5. Vyhláška MZ SR 75/2023 v § 2 ods. 5 určuje aj priestorovú rozlohu telocvične a šatní na jedného žiaka pri vyučovaní TSV. Je takmer isté, že táto vyhláška a z nej plynúca psychohygienické aspekty budú významne narúšané.

Vyzývame novú vládu SR, ministra školstva, aby spolu s prezidentkou Slovenskej republiky zastavili vyčíňanie poslancov v parlamente a prezidentka novelu vetovala.