Hodnotenie riaditeľov a vedúcich zamestnancov 2023

Slovenská komora učiteľov sa veľmi teší a ďakuje za spoluprácu NIVAMu a aSc Agende za druhý ročník elektronickej formy hodnotenia riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktorý aktuálne sprístupnila aSc Agenda. Komora a NIVAM sa dohodli na upravenej forme dotazníka, ktorý bol pôvodne vypracovaný pôvodne NIVAMom. Anonymné hodnotenie riaditeľov sa týka tak riaditeľov, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov.

Čo prináša hodnotenie: 

  • výrazne väčšiu demokraciu do škôl a školských zariadení, 
  • zaručenú nepriestrelnú anonymitu každému zamestnancovi, 
  • doplnené elektronické hodnotenie aj ostatných vedúcich zamestnancov, ktoré bude vidieť a tiež prerokovávať zriaďovateľ s riaditeľom, 
  • nastavenie novej kultúry spätnej väzby a nedirektívneho prístupu na školách.

Čo ešte očakávame do budúcna:

  • poskytnutie výsledkov hodnotenia rade školy,  
  • zapracovanie hodnotenia vedúcich zamestnancov do autoevaluácie celej školy a jej zverejnenie,
  • prepojenie výsledkov hodnotenia s možnosťou vyššieho finančného ohodnotenia vedúcich zamestnancov alebo ich prípadné odvolanie.

Slovenská komora učiteľov je jeden z hlavných aktérov a iniciátorov tohto opatrenia demokracie na školách. Ide o historický moment demokracie na školách dokonca i v rámci celej Európy.

Výsledky hodnotenia z prvého merania v r. 2022 ukázali zhruba 10 % škôl s patologickou atmosférou a vedením, čo koreluje aj s dátami inšpekcie. Meranie cez systém ASC Agendy však podstúpilo ani nie polovica škôl Slovenska, čiže dáta môžu byť skreslené. Veríme, že školy aj učitelia budú každým rokom viac využívať tento nástroj konštruktívnej spätnej väzby.