Konzultácie k vecnému návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 317/2009 Z. z.

Dňa 8. 6. 2017 sa na MŠVVaŠ SR uskutočnilo stretnutie k vecnému návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 317/2009 Z. z. Účastníkmi stretnutia boli za SKU V. Crmoman a S. Puterková, za OZPŠaV P. Ondek a E. Klikáčová. Stretnutie viedol J. Sitarčík, poverený riadením odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Materiál, obsahujúci návrhy zmien zákona, bol predložený ako návrh odboru POZ so zapracovanými pripomienkami sekcie regionálneho školstva. Po vyhodnotení pripomienok prizvaných organizácií bude nasledovať vytvorenie vecnej štruktúry všeobecne záväzného predpisu a okrúhle stoly. Na otázku, ako korešponduje návrh s materiálom Učiace sa Slovensko, ktoré SKU pripomienkovala, sme dostali odpoveď, že UsS je zatiaľ rozpracovaný materiál, preto nie je možné s ním pracovať ako s oficiálnym dokumentom. Dohodli sme sa, že vecné návrhy za SKU zašleme do 10. júla 2017. SKU požiadala zástupcu MŠVVaŠ SR, aby celý proces pripomienkovania prebiehal transparentne so zverejnením všetkých prizvaných aktérov. Vecný návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je na stiahnutie tu: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-k-zakonu-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch.alej

Na stretnutí sme p. Sitarčíka požiadali o to, aby sa zasadil o vrátenie Praktickej príručky k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na hlavnú stránku webu MŠVVaŠ SR tak, aby bola ľahko vyhľadateľná. Tu je link na príručku: https://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf  Zisťovali sme aj na koho prešli kompetencie odboru ochrany práv pedagógov, teda tzv. “školského ombudsmana” po ukončení jeho činnosti. Boli sme informovaní, že pedagógovia sa s problémami môžu obrátiť na odbor POZ: nikoleta.okenicova@minedu.sk