Pripomienky SKU k novele nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 a č. 433/2012

Zásadná pripomienka SKU k Čl. I bodu 1:

Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou.

Odôvodnenie:

SKU vo svojom stanovisku z 30. marca 2017 doručenom o.i. aj MŠVVaŠ zdôrazňuje nevyhnutnosť zníženia rozsahu priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD tak, aby nebolo potrebné ich úväzok dopĺňať inou činnosťou: „Už od r. 1998 sa vychovávatelia z praxe snažia aktívne poukazovať na závažné problémy, s ktorými sa v práci stretávajú: nereálne stanovený úväzok a nemožnosť jeho naplnenia na 100%; diskriminačné praktiky pri prepočítavaní hodín, pri dopĺňaní úväzkov vyučovacou povinnosťou v škole“ https://sku.sk/skolske-kluby-deti-su-uz-20-rokov-na-okraji-zaujmu-ministerstva-skolstva/

Ak by bol základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí stanovený reálne, tak by nebola potreba dopĺňať ho priamou vyučovacou činnosťou v škole. Žiadame preto Prílohu č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 422/2009 Z. z. upraviť tak, aby rozsah priamej výchovnej povinnosti vychovávateľov v školských kluboch detí, čiže ich základný úväzok (počet hodín) bol zmenený z 27 na 23 hodín týždenne.

Pokiaľ základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí nebude stanovený ako navrhujeme, tak návrh na zmenu v prepočítavaní v pomere 1:1 pokladáme za ďalší krok diskriminujúci vychovávateľov, ktorým nie je možné reálne naplniť základný týždenný úväzok výchovnou činnosťou a sú nútení úväzok dopĺňať vyučovaním niektorých predmetov. Aktuálne platné nariadenie, v ktorom sa pre vychovávateľa dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí (2:3), zohľadňuje náročnosť priamej vyučovacej činnosti vychovávateľa. Ak vychovávateľ vyučuje, tak popri svojich povinnostiach, je povinný vypracovávať výchovno-vzdelávacie plány, prípravy na vyučovanie, mať skoršie nástupy do práce a po vyučovacej povinnosti hneď nastúpiť k svojej výchovnej činnosti bez psychohygienickej prestávky.

Zásadná pripomienka SKU k ČL. I k bodu 3 (osvojená od Asociácie výchovných poradcov):

Pre Slovenskú komoru učiteľov  je návrh zníženia úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu (ďalej „ VP“) absolútne nepostačujúci a v niektorých prípadoch dokonca ani nemeniaci súčasné zníženie úväzku VP, hoci sú činnosti výchovných poradcov žiadané či už zo strany samotného štátu, zamestnávateľov alebo samotnými základnými a strednými školami, o čom svedčia tlačové vyhlásenia hlavne predstaviteľov štátu a zamestnávateľov k potrebe riešenia neuplatniteľnosti absolventov, nezáujmu o duálne vzdelávanie, …

Odôvodnenie:

– už v roku 2009 uskutočnil VÚDPaP v Bratislave Analýzu prieskumu činností výchovných poradcov na základných, stredných a špeciálnych škôl, kde sa identifikoval okrem iného aj nedostatočný časový priestor pre oblasti činností VP v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine žiakov a študentov

– VP realizuje krízovú intervenciu, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre žiakov so ŠVVP, poradenstvo pre neprospievajúcich, poradenstvo pre nadaných, poradenstvo pri riešení problémov s dochádzkou , poradenstvo pri riešení problémových situácií v škole, atď. ako komplex činností , ktoré môže poskytnúť každému žiakovi alebo študentovi bez potreby súhlasu zákonného zástupcu ( odborný zamestnanec ako napr. školský psychológ , školský špeciálny pedagóg pre prácu so žiakom alebo študentom súhlas rodiča potrebuje)

– trh práce vykazuje už dlhšie veľkú deformáciu v podobe chýbajúcich absolventov hlavne s technickým vzdelaním, čo poukazuje na promptné riešenie problému nielen s motivačným štipendiom a zavedením duálneho vzdelávania, ale hlavne na potrebu okamžitého zavedenie poradenstva v kariérovom vývine pre žiakov ZŠ už od 7. ročníka a systematickú prácu s rodičom a jeho dieťaťom v zosúlaďovaní ich predstáv s realitou študijných možností prepojených na uplatnenie na trhu práce

– národné projekty priniesli do ZŠ a SŠ množstvo metód a metodík pre oblasť rozvoja kariérového vývinu žiakov a študentov, čo vyžaduje výrazný časový nárast pre činnosti VP t.j. zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu VP minimálne o 4 hodiny v škole s počtom žiakov do 200 a alikvotný nárast pri ostatných kategóriách s počtom žiakov

– návratnosť zvýšených finančných investícií do zvýšenia úväzku o ďalšie 3 hodiny k návrhu sa dostaví už po troch rokoch v podobe každoročne zamestnaných 2 000 absolventov ako platcov dane a odvodov do štátu a každý ďalší zamestnaný absolvent je už prínos v podobe zisku, ktorý je možný investovať do aplikácie akčného plánu Učiaceho sa Slovenska.

– uvedený návrh nijakým spôsobom v podstate neupravuje zníženie úväzku VP v praxi napr. na škole so 301 žiakmi má aj v súčasnosti VP o 3 hodiny znížený základný úväzok

Pre optimálnu činnosť VP na ZŠ a SŠ navrhujeme nasledovnú zmenu:

„Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu v ZŠ a SŠ

do 200 žiakov                                   5 hod

201 – 400 žiakov                             6 hod

401 – 600 žiakov                             7 hod

601 a viac                                          8 hod“

Zásadná pripomienka SKU k Čl. II (osvojená od Asociácie výchovných poradcov):

Slovenská komora učiteľov nesúhlasí s návrhom účinnosti nariadenia vlády v článku I. v bode 3 k 1. 9. 2018. Pre potreby praxe navrhuje zavedenie jeho účinnosti od 1. septembra 2017.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/353