Stanovisko SKU k zrušeniu účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách

SKU vyzýva poslancov NR SR, aby pri hlasovaní návrh obsahujúci zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie nepodporili.

Vláda SR schválila na svojom zasadnutí dňa 7. júna 2017 v rámci balíka zmien vo financovaní škôl zrušenie účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách (MŠ). Táto zmena sa do návrhu zákona dostala v rámci medzirezortného pripomienkovania akceptovaním pripomienky ZMOS-u a to bez akejkoľvek širšej odbornej diskusie. Ministerstvo školstva k tomu pôvodne predložilo návrh, v ktorom sa účelová viazanosť mala rozšíriť na všetky deti navštevujúce MŠ. V súčasnosti sa účelovo viaže príspevok od štátu len na predškolákov tak, aby mohol byť použitý výlučne na učebné pomôcky, didaktickú techniku, exkurzie a spotrebný materiál na výchovu a vzdelávanie.

Za účelom objektivizácie problematiky zrealizovala SKU v termíne od 21. do 31. mája 2017 v MŠ prieskum s cieľom zistiť súčasný stav využitia týchto finančných prostriedkov, ako aj názory riaditeliek na pripravovanú zmenu. Do prieskumu sa zapojilo takmer 800 materských škôl v SR, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto. Ukázalo sa, že až 84 % z nich je za ponechanie účelovej viazanosti príspevku. Podľa vyjadrení respondentov ho ani dnes 49 MŠ, i keď to nariaďuje zákon, nemá možnosť čerpať a až 88 riaditeliek uviedlo, že sa nemôže spolupodieľať na rozhodovaní o jeho použití. Prieskum zároveň ukázal, že účelovú viazanosť rozšírenú o možnosť vybavenia interiéru a exteriéru v súlade so školskými vzdelávacími programami MŠ by uvítalo až 75,2 % respondentov.

[embeddoc url=”https://sku.sk/wp-content/uploads/2017/06/Prez_grafy_prieskum-ucelovost_cista.ppsx” viewer=”microsoft”]

Možnosťou financovať z príspevku napr. kúrenie a pod., hrozí, že všetky finančné prostriedky od zriaďovateľa budú využívané len na bežnú prevádzku a napr. na učebné pomôcky nebudú mať MŠ v rozpočte nič. Deti tým prídu o kvalitatívne zabezpečenie predškolskej prípravy a rozvíjanie predpokladov pre školskú pripravenosť, čo je základom pre úspešný štart do ďalšieho vzdelávania. V prípade schválenia zmeny poslancami NR SR sa zabezpečenie výchovy a vzdelávania v MŠ môže stať úplne závislé od podpory rodičov a pedagógov. Vládna úprava zákona je v hrubom rozpore s ústavným právom detí na rovný prístup k vzdelaniu, ktoré má štát garantovať a nie ponechať na dobrú vôľu zriaďovateľov.

SKU žiada poslancov NR SR o prijatie zmien v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z prieskumu SKU a stanovenie jasných legislatívnych pravidiel zabezpečujúcich dostatočný prísun finančných prostriedkov určených na plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť detí. Našim spoločným úsilím by malo byť zaškolenie všetkých detí v poslednom roku pred plnením povinnej školskej dochádzky a zabezpečenie bezplatného vzdelávania v MŠ od 3 rokov. Veríme, že poslanci NR SR si uvedomujú významný vplyv nami navrhovaných opatrení na zvrátenie neblahého trendu zhoršovania výsledkov našich žiakov. Žiadame ich o schválenie pôvodného návrhu ministerstva školstva, podľa ktorého sa účelová viazanosť mala vzťahovať na všetky deti navštevujúce MŠ a rozšírenie účelovosti o možnosť vybavenia interiéru a exteriéru ako preukázal prieskum SKU.

Podrobnejšia správa o výsledkoch prieskumu ohľadom príspevku na predškolákov v materských školách je nižšie.

[wpdm_package id=14348 template=”link-template-calltoaction3.php”]