Ministerstvo chce diskriminovať učiteľky materských škôl

Bratislava, 13. februára 2023

Slovenská komora učiteľov (ďalej SKU) sa ostro vyhradzuje voči návrhu zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľky materských škôl. Ten v rámci novely školského zákona putuje do parlamentu. Návrh je diskriminačný pre učiteľov materských škôl, ktorým ako jedinej skupine pedagógov ukladá povinnosť absolvovania konkrétneho typu inovačného vzdelávania každých sedem rokov, a to bez ohľadu na široké spektrum ich vzdelania (od maturity až po magisterské štúdium s dvomi atestáciami). Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymaňuje z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky MŠ, na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl, nemajú iné možnosti získania príplatku.

Spolu s ďalšími organizáciami sa SKU zúčastnila dňa 6. februára 2023 rozporového konania  k predmetnému návrhu, ktorý pre nesystémovosť a diskrimináciu odmietli aj ďalšie profesijné združenia. Návrh má ambíciu zvýšiť kvalifikáciu učiteliek materských škôl prostredníctvom 50 – 100 hodinových školení s nejasným obsahom a pochybnou kvalitou každých 7 rokov, pričom sa opiera o argument pribúdania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) do materských škôl. Iné skupiny škôl to tak nemajú. Uvedená „reforma“ vyplýva z míľnikov Plánu obnovy, kde sa Slovensko zaviazalo zvýšiť kvalifikáciu učiteľov MŠ a zaviesť študijné programy pre predprimárne vzdelávanie na vysokých školách. Máme za to, že 50 hodín školenia, ktorými chce ministerstvo školstva nehanebne a trápne obísť požiadavky zvyšovania kvalifikácie zamestnancov MŠ, je výsmechom všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa obraciame na poslancov NR SR a dôrazne ich žiadame, aby pozmeňovacím návrhom aspoň poopravili návrh novely zákona v predmetnej záležitosti do podoby, ktorá nebude diskriminujúca a vzhľadom na nedostatok pedagógov materských škôl, ich nízke ohodnotenie ich nebude vymaňovať z nároku na príplatok za inovačné vzdelávanie.