Novela novely školského zákona 

Po ani nie polroku prichádza do medzirezortného pripomienkového konania ďalšia novela školského zákona pod číslom LP 2022/502 do 19.9.2022. Primárny zámer novely je zaviesť reformu v oblasti redefinície špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a podporných opatrení s tým spojených. Ide o jednu z kľúčových reforiem a míľnikov Plánu obnovy. Neprekvapí nás opäť Správa o účasti verejnosti, ktorá má byť sebahodnotením ministerstva školstva, ako spolupracuje s odbornou verejnosťou a zapája ju do procesu tvorby. Reálne a ideálne self resp. sebareflexia ministerstva školstva je veľmi rozporná. Novelu zákona s nikým neprešlo, vyprodukovalo ju narýchlo v čase vážnej vládnej krízy ako marketingový ťah a odprezentovalo ako najväčšiu podporu detí so stámiliónovými investíciami do školstva. V správe si teda ministerstvo pridelilo takmer plný počet bodov za participatívnosť (neudelili si dobrý bod iba za položku, ktorú bolo treba preukázať protokolom). Je to smutné, ak inštitúcia, ktorá má ísť našim žiakom vzorom v čestnosti, sebareflexii a spravodlivosti a je skôr žiakom odstrašujúcim príkladom, ako sa domáce úlohy ani písomky nerobia. Ak ide o dôvodovú správu, tentoraz je výnimočne popisnejšia a odbornejšia aj s odvolávkami najmä na Plán obnovy. Niektoré najdôležitejšie vybrané zmeny uvádzame v bodoch:

 • § 2 j) mierne sa upravuje pojem ŠVVP, aby sa tým umožnilo napojenie na podporné opatrenia a zavádza sa pojem školská segregácia.
 • § 29 ods. 9 – do zákona sa späť vracia len nedávno zrušený nultý ročník ako tzv. „úvodný ročník“ s tým, že sa ale nezapočítava do povinnej školskej dochádzky, aby deti nekončili priskoro povinnú šk. dochádzku ešte pred odchodom na strednú školu.
 • § 55 sa opravujú odseky predošlej novely v problematike hodnotenia žiaka, zavádza sa pojem oslobodený žiak, opravuje sa možnosť udeľovať PV a PVD aj keď má žiak z nejakého predmetu absolvoval a pod.
 • V § 55 sa zároveň zavádza opatrenie proti prepadávaniu – žiak môže opakovať ročník iba raz na 1. stupni, raz na 2. stupni a raz na strednej škole. Prepadnutie sa nezapočítava do povinnej školskej dochádzky, takže žiak aj po opakovaní stále musí dokončiť ZŠ a aspoň jeden rok stráviť na strednej škole, čím sa vo vyspelých krajinách zabezpečuje dosiahnutie čo najvyššieho potenciálu žiaka a predchádzanie príliš skorému ukončeniu dochádzky bez vzdelania.
 • Poradenské zariadenie budú mať po novom v správe povinnosť uvádzať podporné opatrenia pre žiaka.
 • § 145c zavádza systém podporných opatrení v troch úrovniach:
 • všeobecné podporné opatrenia – uplatňované plošne na všetkých školách (napr. primárna prevencia, psychologické a kariérne poradenstvo, posilňovanie individualizácie vo vzdelávaní);
  • cielené podporné opatrenia – uplatňované u konkrétnych detí a žiakov so ŠVVP v závislosti od identifikovaných prekážok v prístupe k vzdelávaniu a pri učení (napr. špeciálnopedagogická podpora a intervencie, posilnenie vyučovania niektorých predmetov, zvýšená pedagogická podpora)
  • špecifické podporné opatrenia – uplatňované pri deťoch a žiakoch so závažnejšími formami znevýhodnenia či postihnutia (napr. zásadné prispôsobenie kurikula a intervencie od špecialistov; využívanie komunikačných systémov pre nepočujúcich, Braillovho písma, podporných alebo náhradných komunikačných systémov a pod.)“.

Všeobecné podporné opatrenia predstavujú tie, ktoré sú bez ďalšieho nárokovateľné na základe existujúcich právnych predpisov. Cielené a špecifické podporné opatrenia predstavujú tie, ktoré existujúce právne predpisy v určitej miere upravujú / umožňujú, ale pri splnení príslušných skutočností (vyjadrenia, resp. žiadosti) na ne bude mať dieťa/žiak právo, a teda bude možné sa jeho poskytnutia domáhať. Jednému dieťaťu/žiakovi bude možné poskytovať viaceré podporné opatrenia, a to aj v rámci kombinácie rôznych druhov – všeobecné podporné opatrenia však vždy a všetky (pri nich sa nevyžaduje žiadna žiadosť, žiadne vyjadrenie).

Komora bude žiadať opraviť v školskom zákone:

 • V § 55 zrušiť úplne udeľovanie segregačných ocenení v podobe prospel s vyznamenaním (PV) alebo prospel veľmi dobre (PVD), tieto ozdoby k vysvedčeniu nemajú žiaden špeciálny význam, vyčleňujú a vyzdvihujú žiakov so samými jednotkami alebo s výborným prospechom, čo nemusí mať vôbec žiadnu výpovednú hodnotu, nehovorí nič o žiakovi, vyčleňuje žiakovi, ktorí môžu byť veľmi usilovní a pracovití, ale nedosahujú zákonom určený priemer známok. Je to vlastne skôr hodnotenie vrodených daností viac ako skutočného potenciálu žiaka. Ide o neinkluzívne opatrenie.
 • V § 63 ods. 6 žiadame vrátiť pôvodné znenie spred januárovej noveli 2022. Tento odsek sa dostal do zákona nedopatrením a spôsobuje neodôvodnenú byrokraciu preťaženým poradenským zariadeniam, nemá žiaden význam a je v rozpore s vedeckým poznaním. Toto isté opatrenie bolo na hromadný podnet odborníkov zrušené pred maturitou a súčasne nenápadne vložené pred prijímačkami na strednú školu. Žiadame odstrániť.
 • V § 94 ods. 2 zosúladiť znenie s inými časťami zákona, ŠVP a realitou, že každý žiak postupuje podľa ŠkVP svojej školy a nie vopred štátom určeného špeciálneho vzdelávacieho programu.
 • V § 131 jednoznačne pomenovať 2 stupeň podpory ako ŠPT, umožniť terapiu v škole a zlúčiť podporné stupne 3 a 4.
 • V §145c písm. l) sa krízová intervencia zúžila iba na psychológa, hoci ju môže vykonávať aj sociálny, liečebný, špeciálny pedagóg či iní zamestnanec s príslušným školením.
 • V zákone 138/2019 sa musí opraviť možnosť atestácii pre asistentov je nemysliteľné pre toto kľúčové podporné opatrenie naďalej robiť segregáciu a vylučovať ich z kariérového rozvoja. Nie je problém im umožniť atestácie tak ako vychovávateľom. Nie je ale žiaden dôvod ich obmedzovať.

V prípade akýchkoľvek pripomienok k novele zákona nás kontaktujte najneskôr do 15.9 (aby sme to stihli včas podať do termínu 19.9.2022), aby sme vedeli doplniť pripomienky za celú pedagogickú a odbornú obec na emaile: poradenstvo@sku.sk.

Staňte sa aj Vy členmi organizácie, ktorá Vám podá pomocnú ruku a zastáva Vaše potreby bezpečia a istoty na pracovisku: Slovenská komora učiteľov – zaregistruj sa.