Vzdelávanie SKU – jesenný cyklus

           Akreditované inovačné vzdelávanie v pláne profesijného rozvoja 

Milí pedagógovia,

Slovenská komora učiteľov Vám ponúka v jesennom cykle  akreditované inovačné vzdelávanie v rozsahu 91 hodín.

Nezabudnite na zmeny v zákone č. 138/2019 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré sa týkajú profesijného rozvoja, § 40, ods. (4).

Plán profesijného rozvoja:

–  vydáva riaditeľ  na 1 – 5 rokov, schvaľuje ho zriaďovateľ

– prerokuje sa v pedagogickej rade aj so zástupcami zamestnancov

–  po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená, možno plán profesijného rozvoja počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy

Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagógov (§ 64)  v súlade s:

a) potrebami školy

b) odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti

c) individuálnymi potrebami pedagógov

Do plánu profesijného rozvoja si vyznačte oblasť, v ktorej si chcete inovovať, rozširovať alebo prehlbovať kompetencie. Neskôr si do plánu profesijného rozvoja doplníte konkrétne vzdelávania a termíny podľa aktuálnej ponuky pre oblasť, ktorú ste si vybrali:  

1. Dieťa/žiak

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť

3. Profesijný rozvoj

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu (§ 82). Pracovné voľno čerpáte po dohode so zamestnávateľom:

a) päť pracovných dní v každom kalendárnom roku na profesijný rozvoj

b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie

c) ďalších päť pracovných dní pre riaditeľa a vedúceho zamestnanca na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania patrí pedagógovi príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3%,  len do výšky 12% (Zákon č. 553/Z.z. Zákon o odmeňovaní, § 14).

➡️Neváhajte, prihláste sa tu: ℹ️https://sku.sk/vzdelavanie/✅