Otázky a odpovede k funkčnému vzdelávaniu

Na naše otázky k problematike funkčného vzdelávania od 1. 1. 2022 sme dostali odpovede z legislatívno – právnej sekcie MŠVVaŠ SR, ktoré zverejňujeme v plnom znení.

  1. Ak vzdelávanie začalo ešte pred 2019 a moduly (rozširujúce) neskončili doteraz, (zákon to umožňoval do r. 2026), absolvovali v neskončených moduloch  FV už viac ako 220 hodín, znamená to podľa § 90d, že majú uzavreté funkčné vzdelávanie, alebo musia tie moduly ukončiť podľa predpisov platných do 31. 12. 2021 a až tým je pre nich FV uzavreté a platné?
  2. Základný aj rozširujúci program FV, ktoré začali a skončili do roku 2019, resp. neskončili a pokračovali podľa predpisov spred 2019, je len základný program FV? Je potrebné potom ešte absolvovať rozširujúci program?
  3. Ak má riaditeľ na jar 2022 výberové konanie na riaditeľa v druhom funkčnom období, platí preňho § 47 ods. 7 a teda musí mať absolvovaný rozširujúci program? Čo ak ho nemá, nemôže kandidovať alebo platí nejaký odklad? 

K otázkam č. 1 a 2

Podľa § 90d ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) Celkový rozsah modulov funkčného vzdelávania absolvovaných do 31. decembra 2021 sa započítava do rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022, ak ide o

a) funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu menej ako 220 hodín, alebo

b) funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a neskončili do 31. decembra 2021.“.

  1. písm. a) – Z uvedeného vyplýva, že ak moduly funkčného vzdelávania začali a skončili do 31. decembra 2021, a ich celkový rozsah nepresiahol 220 hodín, absolvovaný rozsah funkčného vzdelávania sa započíta do celkového rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022, a pedagogický zamestnanec chýbajúci rozsah do rozsahu 220 hodín ešte musí absolvovať. Ak moduly funkčného vzdelávania začali a skončili do 31. decembra 2021, a ich celkový rozsah presiahol 220 hodín, pedagogický zamestnanec spĺňa podmienku absolvovania funkčného vzdelávania.
  1. písm. b) – Z uvedeného vyplýva, že ak moduly funkčného vzdelávania začali a neskončili do 31. decembra 2021, ich absolvovaný rozsah sa započíta do celkového rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.

K otázke č. 3

Podľa § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. „Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.“.

Z uvedeného vyplýva, že funkčné vzdelávanie absolvuje riaditeľ najneskôr do 31. augusta 2026 a nemusí ho mať v súčasnosti absolvované.

Vyššie uvedené sa vzťahuje aj na funkčné vzdelávanie, ktoré sa začalo a neskončilo podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.