Legislatívne zmeny 2022

Po takmer dvoch rokoch náročného procesu tvorby noviel zákonov s dvoma kolami, nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní (tento sme v Komore ale nepripomienkovali ani nespracovali). Komora sa aktívne venovala dvom spomínaným zákonom a podrobne informovala o procesoch pripomienkovania, o návrhoch pripomienok a priebežne ich vyhodnocovala podľa toho, ako boli ministerstvom zapracované. Všetky tri návrhy noviel zákonov vyvolali v praxi stovky pripomienok a viaceré zmeny. 

Školský zákon so svojimi 1026 pripomienkami muselo ministerstvo nakoniec stiahnuť a opätovne prepracovať a následne prebehlo druhé kolo medzirezortného pripomienkovania, ktoré malo 628 pripomienok. Nastal organizačný chaos, keď sa rozporové konanie k druhej verzii uskutočnilo v čase, keď už ministerstvo malo na stole tretiu verziu textu a posledná verzia je nakoniec aj tak iná. V zákone ako sa ukázalo je viacero chýb a nejasností, takže bude potrebné to ešte tento rok rýchlo opraviť.

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 138/2019 s 540 pripomienkami taktiež prekonalo náročnejší proces. Komora sa k tvorbe a procesom opakovane vyjadrovala (napr. TU). Viaceré pripomienky SKU neboli akceptované, niektoré boli prijaté, a niektoré z prijatých sa nakoniec v schválenej verzii zákona neobjavili, čo ešte podčiarkuje nedôveru v legislatívne procesy ku komentovaným zákonom. 

Následne sa postupne začali vydávať aj vykonávacie predpisy – vyhlášky a nariadenia, z ktorých väčšina nebola k 1.1.2022 pripravená, takže sa spustili novely zákonov bez vykonávacích predpisov. Proces tvorby týchto predpisov prebiehal taktiež skôr zmätočne a na viaceré chyby sme už upozornili aj ministerstvo školstva.

Aplikačná pomôcka MŠ SR k náhradnému voľnu (8.3.2022)

Vyhlášky a nariadenia vlády: 

 • Vyhláška o ZUŠprevažne kozmetické zmeny 
 • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení – mierne debyrokratizovanie, zrušila sa povinnosť opisovať činnosť PK a MZ v správe, pridala sa povinnosť informácie o slabých a silných stránkach školy (swot analýza) robiť v súčinnosti s radou školy – odporúčame 360 stupňová, doplnená povinnosť informácie o emaile na radu školy,
 • Vyhláška o edukačných publikáciách – z hľadiska praxe kozmetické zmeny 
 • Vyhláška o materskej škole – pri pobyte vonku pri 3-4 ročných deťoch musia byť vždy prítomné dve osoby (doteraz bolo len na vychádzke, teraz to zahŕňa celkovo pobyt vonku, teda aj na dvore MŠ). Posudzovanie ind. vzdelávania sa môže vykonávať aj elektronicky. Pri MŠ 4 a viac tried pôsobí aj zástupca riaditeľa. Doteraz bolo že môže pôsobiť. Ministerstvo k tomu zverejnilo aj aplikačnú pomôcku.
 • Vyhláška o špeciálnych výchovných zariadeniach – kozmetické zmeny 

OD 1.2.2022

 • Vyhláška o poradenských zariadeniach 24/2022 (NOVÉ) – informovaný súhlas nebude treba pri prevencii a krízovej intervenci ai, chcú poskytovať dieťaťu činnosti už do 30 dní od podania žiadosti (dnes sú čakacie lehoty aj niekoľko mesiacov) a ak je to nevyhnutné, tak aj hneď. Ak to nestíhajú, oznámia to rodičovi a regionálnemu úradu (nevedno ale, čo potom a koľko takýchto nevybavených oznámení dostane regionálny úrad),
 • Vyhláška o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach – kozmetické zmeny,
 • Vyhláška o špeciálnych školách – kozmetické zmeny,
 • Vyhláška o pedagogickej dokumentácii 22/2022 (NOVÉ) – špecifikácia a archivácia už nebude v školskom zákone, ale vo vyhláške a prehľadne na jednom mieste, obsahovo nejde o nič v zásade nové,  – Na podnet Inklucentra (1.2.2022) sa bude § 3 obratom meniť, nakoľko aktuálne znenie je v rozpore s inkluzívnym vzdelávaním, vráti sa pôvodné navrhované znenie ministerstva školstva – chvalabohu:)

PRIPRAVUJE SA UŽ ČOSKORO (Február/marec):

 • vyhláška o ZŠ a SŠ  a o ukončovaní štúdia 
 • vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
 • Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • vyhláška o kvalifikačných predpokladoch
 • úpravy Štátneho vzdelávacieho programu v časti žiakov so ŠVVP
 • úpravy vzdelávacích programov pre jednotlivé druhy znevýhodnenia
 • obsahové štandardy a štandardy stupňov podpory a revízia procesných štandardov,

OČAKÁVA SA v r. 2022: 

 • novela zákona 596/2003 – demokratizácia rád škôl a školského systému,
 • ďalšie novely zákonov – opravy chýb a nový koncept ŠVVP a inklúzie v šk. zákone,
 • profesijné štandardy MPC