Asistentov či odborných zamestnancov nemožno zneužívať

Slovenská komora učiteľov aj Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania dostáva v poslednom období opakovane podnety zo strany zamestnancov škôl v projekte MPC – POP I. a II., ale aj ostatných zamestnancov v súvislosti s hrubým porušovaním ich práv ako zamestnancov. Všetci sme si vedomí veľmi náročnej pandemickej situácie, ale o to viac je potrebné deeskalovať napätie, hľadať spoločné riešenia a úplne sa vyhnúť konfrontácii a deklarácii moci. Je veľký omyl myslieť si, že riaditeľ školy má neobmedzenú moc svojvoľne určovať a rozhodovať. Pracovno-právne vzťahy sú už viac ako 30 rokov záležitosťou prerokovávania a dohody, nie jednostranného nariaďovania. Slovenská komora učiteľov opakovane upozorňuje, že ak chceme žiakov učiť kritickému mysleniu, demokracii a občianskej výchove, musíme začať kultúrou komunikácie a spolupráce na pracoviskách a v zborovniach. Nie je v poriadku, ak pedagogickí asistenti doobeda asistujú deťom a poobede robia v ŠKD akože v rámci nepriamej činnosti. Suplovanie v ŠKD je priama činnosť. Rovnako tak nie je v poriadku nerovnaký prístup na pracovisku, že jedným zamestnancom sa umožňuje opustiť pracovisko a časť práce robiť z domu a iným nie a to bez relevantných dôvodov a argumentov. A mnohé ďalšie nižšie.

Vo veci pracovno-právnych vzťahov Inklucentrum v úzkej spolupráci s Komorou učiteľov vydalo viaceré dôležité články a upozornenia. Konkrétne podnety a ukážky mailov od ľudí zo všetkých regiónov SR pripájame na konci článku v pdf.

Ďalšie informácie a usmernenia k tejto téme nájdete aj TU: https://inklucentrum.sk/faq/