Otázky Slovenskej komory učiteľov kandidátom v komunálnych voľbách

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Slovenská komora učiteľov (SKU) pri príležitosti volieb do orgánov samosprávy obcí vyzýva všetkých uchádzačov o posty starostov a primátorov, aby vyjadrili svoj postoj ku skvalitneniu školstva na regionálnej úrovni.

Učitelia, rodičia i žiaci dlhodobo pociťujú úpadok školstva na Slovensku, preto SKU očakáva od starostov a poslancov,  ako od zástupcov zriaďovateľov škôl a školských zariadení, že prinesú v novom volebnom období výrazne hlbší záujem o zvýšenie kvality škôl.

Pri tejto príležitosti adresujeme všetkým záujemcom o regionálnu politiku tieto otázky:

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

 • Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
 • Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
 • Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
 • Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
 • Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

3. Fungovanie školskej samosprávy

 • Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
 • Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
 • Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
 • Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
 • Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Odpovede kandidátov zverejníme v plnom a nezmenenom znení na našej webovej stránke v poradí, v akom budú prichádzať.

Slovenská komora učiteľov 
e-mail: komoraucitelov@gmail.com

ODPOVEDE

[/fusion_text][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=”1″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” title_font_size=”” icon_size=”” icon_color=”” icon_boxed_mode=”” icon_box_color=”” icon_alignment=”” toggle_hover_accent_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”Róbert Kolár – kandidát na primátora – Ružomberok” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Mesto Ružomberok je v súčasnosti zriaďovateľom 10 materských škôl, 5 plnoorganizovaných a 1 neplnoorganizovanej základnej školy. Za účelom podpory integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami podporíme tvorbu pracovných miest špeciálnych pedagógov na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok.

Základné školy ako samostatné právne subjekty majú možnosť financovať špeciálnych pedagógov zo svojich finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to napočítaním koeficientov na týchto žiakov so špeciálnymi potrebami.

Podporíme vzájomnú spoluprácu týchto odborníkov vytvorením pracovnej skupiny v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a vytvoríme teda možnosť individuálneho vzdelávania v rámci prechodu z materskej školy na základnú.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Mesto Ružomberok v rámci svojich kompetencií bude podporovať tvorbu pracovných skupín odborníkov z rôznych oblastí, ako Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centier špeciálno-pedagogického poradenstva, Odboru sociálnych vecí mesta Ružomberok a tak úspešne vytvárať priaznivú klímu na vzájomnú spoluprácu za účelom podpory a spolupráce v oblasti včasnej identifikácie ohrozených rodín, možných riešení ich problémov v sociálnej, bytovej či finančnej oblasti. Úspešnosť fungovania vytvorených odborných tímov závisí predovšetkým od ochoty aj iných kompetentných úradov spolupracovať.

Podporíme depistáže a realizáciu špecializovaných programov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na území mesta Ružomberok za účelom identifikácie a následného poradenstva a prevencie patologických spoločenských javov.

Podporíme tvorbu pracovných miest sociálnych pedagógov na jednotlivých školách, ktorí budú odborne realizovať primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, na školách s výskytom problémového správania aj v realizovaní sekundárnej prevencie, pomôžu rodine a škole v riešení porúch správania u žiakov, či v sociálnom poradenstve, alebo v spolupráci s odborníkmi a rodičmi.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

V súčasnosti je zriadených na území mesta Ružomberok 10 mestských materských škôl, 1 cirkevná, 1 špeciálna a ďalšie 3 súkromné materské školy. S ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva mesta Ružomberok neplánujeme rozšíriť kapacitu mestských materských škôl, ale plánujeme vypracovať podrobnú analýzu súčasného stavu vzdelávania detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ich financovania a školských vzdelávacích programov. Na základe výsledkov analýzy vykonáme optimalizáciu počtu a stavu materských škôl, stanovíme pevné kritéria fungovania materských škôl tak, aby rodičia detí mali možnosť výberu druhu vzdelávania podľa svojich predstáv a zároveň mesto dodržalo vyrovnaný finančný rozpočet, rozšírime ponuku vzdelávania v mestských materských školách formou rôznych školských vzdelávacích programov (športová, jazyková, IKT, šach a iné) tak, aby všetky deti v predškolskom a rannom školskom veku získali možnosť rozvíjať svoje nadanie a talent.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
 • Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
 • Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Pre kvalitnú prácu pedagogických zamestnancov je dôležité podporiť zo strany mesta vytvorenie stabilného prostredia zdravej klímy v školách, ktorá je z veľkej miery ovplyvnená vedením školy a jej vedúcimi pracovníkmi. Pri výbere riaditeľa školy ako štatutárneho zástupcu školy budeme okrem vysoko-morálnych a odborných kritérií a predloženej koncepcie na riadenie školy kandidátom zohľadňovať predovšetkým jej súlad s Koncepciou vzdelávania v školstve na území mesta Ružomberok, ktorú vypracujeme na základe podrobnej analýzy – viď nižšie.

Napriek tomu, že základné školy sú samostatné právne subjekty, je potrebné, aby riaditelia škôl zdieľali myšlienku jednotného smerovania, ktorá umožní vybudovať z Ružomberka centrum vzdelávania akceptujúceho požiadavky trhu práce. Spolupráca s riaditeľmi materských alebo základných škôl bude zameraná na také vytvorenie pracovného prostredia pre zamestnancov škôl, ktorá bude spĺňať vysoké požiadavky na zdravú klímu (vhodné personálne a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom cielených investícií za účelom podpory diverzifikovaného Školského vzdelávacieho programu školy v súlade s Koncepciou vzdelávania v školstve na území mesta Ružomberok).

Myšlienka Mgr. Marián Mesároš Slovenské národné stredisko pre ľudské práva by nás mala viesť pri vytváraní zdravej klímy na školách : „Školský systém je iba taký dobrý a kvalitný, akú dobrú a kvalitnú prácu môžu odvádzať ľudia, ktorí ho tvoria“. Dnes sa zamestnanci niektorých škôl obávajú poukázať na skutočnosti, ktoré poukazujú na povážlivé praktiky vedenia škôl. Je nutné preto informovať aj zamestnancov škôl nielen o ich povinnostiach, ale aj právach. V Koncepcii vzdelávania v školstve v meste Ružomberok bude okrem iného rozpracovaný etický kódex, ktoré bude nástrojom na vytváranie vhodných a priaznivých pracovných podmienok v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Vytvoríme okrem iného mechanizmus, ktorý umožní zamestnancom školy v prípade mobbingu a bossingu na pracovisku, nahlasovanie tejto skutočnosti s možnosťou utajenia svojej osoby, pričom každý podnet bude individuálne prešetrený.

3. Fungovanie školskej samosprávy

 • Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
 • Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
 • Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
 • Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
 • Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

V súčasnosti je prerozdeľovanie finančných prostriedkov skôr smerované k vyrovnanému rozpočtu pre všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti spolu. Je ale nutné identifikovať problémy, ako sú zvýšené finančné výdavky na niektorých materských a základných školách nad rámec prijatého normatívu na žiaka.
Vypracujeme teda analýzu (čerpanie rozpočtu, SWOT analýza, materiálno-technické požiadavky na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, požiadavky a potreby rodičov, žiakov, zamestnávateľov v regióne) súčasného stavu vzdelávania žiakov v základných školách mesta, ich financovania a školských vzdelávacích programov.
Na základe výsledkov analýzy viacerých oblastí vykonáme optimalizáciu počtu a stavu materských a základných škôl. Toto je pravdaže „beh na dlhé trate“ a je preto dôležité, aby bola dlhodobá Koncepcia vzdelávania v školstve na území mesta Ružomberka, ktorú vypracujeme z vyššie uvedených podkladov, bola záväzná pre všetkých kompetentných dlhodobo, ktorí majú možnosť spolupodieľať sa na jej tvorbe.
Je dôležité si uvedomiť, že školy vzdelávajú žiakov predovšetkým za účelom uplatnenia na trhu práce, a preto v spolupráci so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok budú upravené školské vzdelávanie programy základných škôl podľa potrieb mesta Ružomberok v súlade s výsledkami prieskumov požiadaviek zamestnávateľov na trhu práce za účelom zvýšenia uplatnenia žiakov na trhu práce.
Zvýšime počet základných škôl, ktoré v rámci svojho vzdelávacieho programu podporujú inovatívne vzdelávanie zamerané na získanie zručností v informačno-technologických komunikáciách a na zvyšovanie matematických, prírodovedných a bádateľských zručnosti žiakov základných škôl, podporíme krúžkovú činnosť žiakov zameranú na robotiku, elektrotechniky, či mechatroniky vo vzdelávacích útvaroch Centra voľného času.
Podporíme vzájomné prepojenie vzdelávania spolu so strednými školami (vytvorenie odborných tímov z viacerých stupňov vzdelávania), aby žiak mal možnosť pokračovať vo svojom individuálnom vzdelávaní a smerovaní v živote počas celého školského obdobia. Vytvoríme podmienky pre vznik strednej školy so zdravotným zameraním, nakoľko v súčasnosti reflektujeme vysoké požiadavky zo strany zamestnávateľov na túto oblasť.
Budeme úzko spolupracovať s jednotlivými radami škôl(či už materských, základných, súkromných, cirkevných, …), pretože oni sú pre nás hlasom za väčšinu rodičov detí mesta Ružomberok.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Ján Bednárik – kandidát na primátora – Ružomberok” open=”no”]

1. Ústavné práva detí

Deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa poskytuje vzdelávanie v školách v súlade s platnou legislatívou, ktorú aj ja rešektujem a v primeranej miere budem podporovať inkluzívne vzdelávanie.

Konkrétne kroky k podpore odborných tímov a služieb v centrách včasnej intervencie:

 • Odborné poradenstvo podľa individuálnych potrieb každej rodiny
 • Poradenstvo pri úprave domáceho prostredia pre potreby dieťaťa
 • Stimulácia psychomotorického a sociálneho vývinu dieťaťa
 • Odporúčanie vhodných kompenzačných pomôcok a hračiek
 • Sociálno-právne poradenstvo a dostupnosť odbornej literatúry

V prípade potreby sa zvýšením kapacity MŠ budeme zaoberať cez naše investičné zámery. Edukačné aktivity v MŠ v rámci realizácie predprimárneho vzdelávania sú zabezpečené na vysokej úrovni, učiteľky v MŠ sú dobre odborne aj morálne pripravené.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Každý učiteľ, ktorý vstupuje do pedagogického procesu má svoje práva a povinnosti. Jeho základnou ľudskou a pedagogickou povinnosťou je, odovzdať žiakom maximum svojich vedomostí a schopností. Za motivačné faktory, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť jeho výkon považujeme finančnú oblasť, morálne ocenenie a vytvorenie pozitívnej klímy v škole.

Za vytvorenie zdravej klímy v školách a kultúru vzdelávania je zodpovedné vedenie školy a pedagogický zbor. Ja ako primátor mesta, ktoré je zriaďovateľom škôl, môžem prispieť osobným príkladom v prostredí, v ktorom budem pracovať.

Základné kvality a kľúčové kompetencie riaditeľa a vedúcich pracovníkov v školách:

 • Schopnosť efektívne a zodpovedne využívať manažérsku pozíciu
 • Mať prirodzené hodnoty (kvalita, charizma, vedomie rizika, vzťah k zamestnancom )
 • Schopnosť inšpirovať kolegov, žiakov, rodičov
 • Schopnosť rozvíjať priaznivú a motivujúcu atmosféru
 • Líder musí mať vždy víziu
 • Schopnosť pochopiť, že motivácia závisí na čase a priestore

Mobbing a bossing na pracovisku – najlepším opatrením je rešpektovanie princípov personálnej politiky, to znamená: spravodlivosť, ohľaduplnosť, synergia medzi pracovným a osobným životom, kvalitné pracovné podmienky, kontinuálne vzdelávanie ako potreba ďalšieho rozvoja.

3. Fungovanie školskej samosprávy

V súčasnosti školy a školské zariadenia dostávajú financie podľa platnej legislatívy, t.j. cez normatívny príspevok – čo je v princípe spravodlivé – koľko žiakov, toľko financií. Že nastal čas, tento spôsob prehodnotiť o tom nepochybujem, ale aktuálne trvá tento stav. V samospráve, kde je viac škôl, môže zriaďovateľ v procese solidárnosti niektorej škole upraviť pridelenie financií v rámci svojich kompetencií.

Je v kompetencii riaditeľ školy, aby predložil zriaďovateľovi svoje investičné zámery a požiadavky. Finančné prostriedky neposkytuje primátor, ale poslanci v mestskom zastupiteľstve. Mojou prioritou bude, aby všetky školy boli moderné a mali európske parametre.

Každá Rada školy je v zmysle platnej legislatívy samosprávny orgán. Má svoj štatút, kompetencie a zodpovednosť. Podľa mojich informácií v našom meste všetky Rady škôl, vykonávajú svoju činnosť zodpovedne a primerane participujú na rozvoji a smerovaní škôl. Aktuálne nevidím dôvod vstupovať do ich činnosti.

Každá škola v súlade s demokratickým procesom a vlastnou autonómiou je povinná vypracovať, dať schváliť a zverejniť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za príslušný školský rok. Je to teda verejný hodnotiaci dokument každej školy, ktorý zároveň vytvára dokonalý priestor na vlastnú profiláciu v konkurenčnom prostredí.

ZUŠ,CVČ,ŠKD sú školské zariadenia, ktoré umožňujú kultiváciu potrieb detí a zabezpečujú rozvíjanie ich špecifických schopností. Aby v týchto zariadeniach boli splnené pedagogické a sociálne úlohy budem sa snažiť vytvárať také podmienky, aby deti poskytnutý program prijímali dobrovoľne, aby im voľný čas prinášal radosť a motiváciu pre každú vekovú kategóriu.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Igor Čombor – kandidát na primátora – Ružomberok” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

 Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Deti aj žiakov so ŠVZP (špeciálne – výchovné vzdelávacie potreby)budeme začleňovať do vzdelávacieho procesu s rešpektovaním ich špecifických potrieb v súlade s individuálnym vzdelávacím plánom v spolupráci s CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a CŠPP (centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Je pravdou, že každý rok narastá potreba riešiť otázku včasnej intervencie. V Rk sú vytvorené podmienky pre umiestňovanie detí s rizikovým vývinom, prípadne so zdravotným postihnutím. Každé  školské zariadenie v rámci svojich možností prijíma aj deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť. O počte takto prijatých detí rozhoduje škola v závislosti od pedagogických a priestorových možností.

 Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Mesto Ružomberok v súčasnosti má dostatočnú kapacitu MŠ. Kvalitu zabezpečujeme prijímaním kvalifikovaných učiteľov.

 2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Umožňujeme pedagogickým zamestnancom vzdelávať sa formou rozširujúcich a inovačných programov v rámci kreditného systému.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Finančne zabezpečí vhodné materiálno-technické podmienky.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť?

O riadiacich zamestnancoch rozhodujú vo výberovom konaní rady škôl, kde má mesto pomerné zastúpenie.

 Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Zatiaľ nevieme o šikanovaní zamestnancov skupinou, jednotlivcom resp. vedúcim zamestnancom a v rámci prevencie danú problematiku budeme riešiť na pracovných poradách.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Mesto dodrží pri prerozdeľovaní minimálne sumy teda 90% pri osobných nákladoch a 80% pri prevádzkových nákladov.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Každoročne mesto vyčleňuje v rámci investičných akcií financie na zníženie modernizačného dlhu – v roku 2018 suma približne 750 tisíc €.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

…………………………

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Máme vypracovanú smernicu k hodnoteniu riaditeľov a rozšírime okruh hodnotenia riaditeľov aj o vedenie nielen oddelením školstva a športu.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Mesto má zriadené ŠKD pri každej ZŠ. Napriek 4 súkromným ZUŠ je veľký záujem o štúdium na ZUŠ Ľ. Fullu a na ZUŠ ľudového tanca a hudby – spolu 1156 žiakov. CVČ Elán zabezpečuje záujmovú, krúžkovú a príležitostnú činnosť v rámci celého okresu s počtom členov 1665 v 143 záujmových krúžkoch.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Karol Javorka – kandidát na primátora – Ružomberok” open=”no”]

Na úvod chcem zdôrazniť nevyhnutnosť zapracovať do tímu riadenia samosprávy odborníkov s bohatými skúsenosťami, rozhľadom a moderným a efektívnym uvažovaním aj z oblasti školstva a vzdelávania. Len takto budeme môcť s istotou realizovať, monitorovať a následne hodnotiť realizované zmeny smerujúce k zlepšeniu vzdelávacieho procesu pre jeho prijímateľov aj realizátorov.

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

 • Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Úspech vzdelávania detí so ŠVVP v bežných triedach závisí vo veľkej miere od podporného tímu, ktorý by mali mať učitelia na školách k dispozícii. Legislatíva umožňuje, ale neprikazuje prítomnosť takéhoto tímu na školách. Treba využiť možnosť, ktorú máme a dať pedagógom a žiakom k dispozícii odborných pracovníkov (školských psychológov, špeciálnych pedagógov) a asistentov. Mali by sme so všetkými zúčastnenými stranami urobiť maximum pre to, aby sme aj na školách v Ružomberku vďaka individualizovanej podpore umožňovali inkluzívne vzdelávanie, nielen integráciu takýchto detí. Zvýšiť počet odborných pracovníkov a asistentov na našich školách, zabezpečiť finančné krytie na ich úväzky je krok, ktorý by pomohol zlepšiť prístup detí a žiakov so ŠVVP k vzdelávaniu v prostredí bežných škôl.

Rád by som posunul kvalitu vzdelávania v Ružomberku smerom dopredu nielen zabezpečením podporného tímu ľudí pre pedagógov, deti a rodičov, ale aj možnosťami napredovania pedagógov po odbornej stránke. Kvalitní učitelia sú tí, ktorí vytvárajú naše školy. Pedagógovia sú povinní vzdelanie si neustále dopĺňať, no často práve pre nedostatok financií im nie je umožnené, aby sa zúčastňovali na rôznych vzdelávacích podujatiach. Na jednej strane sa majú a viem, že sa aj chcú vzdelávať, na druhej strane pre zriaďovateľa znamená vzdelávanie kredity, za ktoré patrí učiteľovi príplatok. Je potrebné nájsť kompromis v hospodárení a zároveň neobmedzovať pedagógov v ich odbornom raste obmedzovaním počtu absolvovaných vzdelávaní. V našom regióne poznám množstvo zanietených učiteľov a viem, že im na „ich“ deťoch záleží. Spolupráca s učiteľmi, vypočutie ich potrieb, problémov, nápadov, aj to môže byť dobrý začiatok na ceste k lepšiemu školstvu.

 • Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Ako už bolo vyššie spomenuté, nedostatok odborných zamestnancov na školách je spôsobený najmä nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na pokrytie zvýšených nákladov, ktoré vzniknú vytvorením nových pracovných pozícií. Prioritou je teda nájsť zdroje, ktoré budeme môcť použiť na tento účel. Riešenie vidím napríklad v rozdelení podporného tímu na viac škôl. Existujúci Model objektivizácie počtu odborných pracovníkov v školstve navrhuje prerozdelenie úväzkov odborných pracovníkov podľa počtu detí na školách. Postupnými krokmi by sme sa mali aj v našom meste približovať k tomu, aby učitelia a rodičia našli v školách odborníkov, ktorí im dokážu pomôcť pri výchove a vzdelávaní dieťaťa a žiaka.

Funkčný systém centier včasnej intervencie je na Slovensku zabezpečovaný vďaka mimovládnemu sektoru a donorom. Napriek dostupnosti Centier špeciálnopedagogického poradenstva v jednotlivých regiónoch by na Slovensku potrebovalo službu včasnej intervencie približne 14000 rodín (zdroj: Nadácia Socia). Reálne sa k takýmto službám dostane približne 3,7% týchto rodín. Zabezpečením odborných zamestnancov priamo na školách by sa služby školského psychológa, špeciálneho pedagóga stali prístupnejšími pre mnoho rodín. Existujúca sieť poradenských zariadení (CPPaP a CŠPP) tiež poskytuje možnosť, kam sa môžu rodičia obrátiť.

 • Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

V našom meste je kapacita materských škôl dostatočná – v uplynulých rokoch dokonca v materských školách zriadených mestom zostali voľné miesta. Potrebujeme „predať“ kvalitu svojich škôl. Časť detí navštevuje súkromné materské školy, ktoré sú na území mesta zriadené. Aj toto by malo byť hnacím motorom pre napredovanie „našich“ učiteliek. Domnievam sa teda, že je potrené zamerať sa na to, aby učitelia mali možnosť vo svojej práci využívať inovatívne metódy, aby mohli rodičom a deťom ponúknuť predškolské vzdelávanie zodpovedajúce 21. storočiu. Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci s možnosťou ďalšieho vzdelávania, ktorí budú následne uplatňovať nadobudnuté poznatky vo svojej praxi – to je to, čo potrebuje nielen Ružomberok. Samozrejme, úlohou mesta je vytvoriť im materiálno-technické zabezpečenie na realizáciu týchto aktivít. Zabezpečiť nepreplnené triedy, umožniť pedagógom celoživotne sa vzdelávať, komunikovať medzi sebou a vymieňať si skúsenosti.


2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

 • Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

O kvalite môžeme hovoriť až potom, ako dosiahneme zníženie počtov detí v oddeleniach školských klubov. V skupine, kde je 30 detí, sa vychovávateľ stáva strážcom bezpečnosti detí. Nie je možno pri takýchto počtoch detí požadovať od vychovávateľa, aby realizoval aktivity s deťmi tak, ako by mal. Nehovoriac o psychohygiene takto preťažených učiteľov, vychovávateľov. Ak teda hovoríme o zvýšení kvality výchovy a vzdelávania, konkrétne v školských kluboch, je potrebné začať takými elementárnymi vecami, ako je počet detí na jedného vychovávateľa. Zákon totiž nestanovuje maximálny počet detí. To, čím sa väčšina škôl riadi a čo obmedzuje počet detí v jednom oddelení, sú metre štvorcové, v zmysle vyhlášky č. 527/2007 Z.z. Keď budú vyriešené takéto základné veci, keď učiteľom a vychovávateľom vytvoríme vhodné, ak nie priaznivé podmienky na prácu, až potom môžeme požadovať kvalitu.

Čo sa týka motivácie pedagógov, odborných pracovníkov a nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania, platí to isté – zriaďovateľ, teda mesto, musí urobiť maximum pre zabezpečenie takého objemu finančných prostriedkov, aby mali pedagógovia vytvorené vyhovujúce materiálno-technické zabezpečenie, podnetné pracovné prostredie, aby nemuseli venovať svoju energiu riešeniu agendy, ktorá nespadá do ich kompetencie a mohli sa venovať tomu najdôležitejšiemu – vzdelávaniu detí.

 • Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Školu vnímam ako celok. Ako živú skupinu ľudí – s rôznymi potrebami na vstupe, ale aj s rôznymi výstupmi. Bol by som rád, keby by sa nám podarilo dosiahnuť, že naše školy nebudú iba pripravovať deti na budúci život. Chcem, aby školy boli životom detí, ktorý práve žijú. Vytvoriť podnetné, veselé, hravé prostredie, ktoré bude nabádať ku skúmaniu, rozmýšľaniu, k pochybovaniu, k hľadaniu a nachádzaniu odpovedí. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa chyba bude vnímať ako výzva k ďalšiemu bádaniu. Z pohľadu učiteľa by mala byť škola miestom sebarealizácie, dennodenného napredovania a učenia sa. K naplneniu tohto cieľa by nám mohli pomôcť kroky v nasledovných oblastiach:

  1. Zdravá sebareflexia pedagógov
  2. Spätná väzba získavaná od rodičov a kolegov
  3. Realizácia preventívnych aktivít na školách smerom k učiteľom, k deťom, aj k rodičom, zameraných na komunikáciu, zvýšenie citlivosti voči nevhodnému konaniu iných, šikanovaniu, aktivity zamerané na asertívne správanie a pod.

Vnímanie školy ako živého, neustále sa meniaceho organizmu, nás navedie k tomu, aby sme dokázali chápať dôležitosť subjektívneho pocitu spokojnosti všetkých častí tohto celku, a to sú pedagógovia, rodičia a deti.

 • Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Skĺbiť pedagogické, manažérske, aj osobnostné kompetencie v jednej osobe nie je jednoduché, to si uvedomujem. Riaditeľ školy musí byť nielen pedagóg, ale aj manažér, kouč, zapálený človek, s rozvinutými komunikačnými zručnosťami, ktorý dokáže svoje nadšenie prenášať na svoj tím. Túto oblasť, ktorá je, žiaľ, aktuálna, nemožno podceňovať. Pomocným riešením môže byť aj možnosť pravidelnej spätnej väzby od učiteľov priamo orgánom mesta zodpovedným za školstvo, nevynímajúc ich samozrejmú otvorenú komunikáciu. Samospráva má musia byť v tejto otázke pedagógom spoľahlivým partnerom, pripraveným riešiť akékoľvek podozrenia a pri ich preukázaní vyvodiť, z pozície zriaďovateľa, aj adekvátne dôsledky. Pracovníkov školstva treba zbaviť strachu vyjadriť svoj názor bez toho, aby boli za to šikanovaní.

3. Fungovanie školskej samosprávy

 • Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Prerozdelenie normatívnych príspevkov upravuje úplne presne zákon, ktorý však poskytuje samospráve aj možnosť ich prerozdelenia medzi jednotlivé školské zariadenia v jej zriaďovateľskej kompetencii. Takou istou kompetenciou je však aj udržanie ich ekonomickej stability, zmysluplnosti, no v prvom rade podpory komunity. Preto musíme aj v školstve akceptovať istú mieru solidárneho prístupu pri prerozdeľovaní normatívnych príspevkov. Istú formu kompenzácie môžu potom z tohto pohľadu priniesť investičné aktivity do majetku samosprávy, kde školské zariadenia pôsobia. Rovnocenne vnímam postavenie verejných i súkromných škôl, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie našim deťom.

 • Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

V prvom rade je nevyhnutná snaha o stopercentné čerpanie externých zdrojov z výziev a projektov. Preto bude strategickým krokom zriadenie oddelenia, ktoré sa bude venovať iba tejto agende. Je však veľmi dôležité poznať stav jednotlivých prevádzok školských zriadení a byť na takéto výzvy pripravený. Zriadim preto funkciu akéhosi „školského domovníka“, ktorého úlohou bude vykonať a pravidelne aktualizovať passport všetkých školských zariadení meste.

 • Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, ku sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Budem vyžadovať, aby jednotlivé rady školy využívali všetky možnosti, ktoré majú, aby ich činnosť nebola len „povinnou jazdou“, ale aby mali pri svojej činnosti na zreteli cieľ, ktorým je kvalita každej školy.

 • Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Hodnotenie kvality škôl musí byť komplexný, premyslený proces, ktorého najdôležitejšou súčasťou je stanovenie kritérií hodnotenia a zber dát, využiteľných k vytvoreniu čo najobjektívnejšieho obrazu o konkrétnej škole. Dáta, teda podklady k hodnoteniu by mali pochádzať nielen z externého hodnotenia školy, ale najmä z autoevalvácie, a to v rôznych oblastiach:

  1. výstupy (výsledky školy, ciele, rozvoj)
  2. procesy na úrovni triedy
  3. procesy na úrovni školy
  4. vzťahy s prostredím.

Len škola, ktorá pozná svoje pozitíva, nedostatky, limity i príležitosti, sa môže rozvíjať.

 • Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Výchova mimo vyučovania je dôležitou a myslím, že značne podceňovanou súčasťou nášho školského systému. Uvedomujem si, že deti sa nerozvíjajú len v škole, ale svoje individuálne potreby, nadanie, či záujmy rozvíjajú aj svojimi mimoškolskými aktivitami. Školské kluby, CVČ a ZUŠ dopĺňajú výchovu a vzdelávanie základných a stredných škôl. Široká ponuka mimoškolských aktivít, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, je možná vďaka kvalite pedagogických pracovníkov a materiálno-technickému zabezpečeniu. Je potrebné zdôrazňovať význam týchto zariadení a všemožne napomáhať plneniu ich koncepčných zámerov. Z pozície zriaďovateľa opäť najmä zabezpečením finančných prostriedkov.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Ivana Zimenová, kandidátka na post starostky obce Višňové” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

– Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
– Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
– Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Zvyšovanie povedomia o takejto možnosti v škole, realizácia úprav, opráv a opatrení, ktoré rátajú s takými žiakmi.

Zabezpečiť dostatočný počet asistentov učiteľa, (podľa počtu detí, ktoré potrebujú asistenta a podľa povahy ich postihnutia – nielen na polovičný prac. úväzok, ale podľa potreby postihnutých žiakov aj na HPP) aby mohli byť postihnutí žiaci súčasťou integrovaného vzdelávania, ktoré im zabezpečí nielen rozvoj kognitívnej stránky osobnosti, ale aj jej emocionálnej stránky (aby mohli vznikať aj celoživotné priateľstvá, pretože najsilnejšie priateľské zväzky vznikajú už v rannom detstve).

Pokračovať, resp. úspešne realizovať projekt výstavby novej materskej školy v obci, zamestnanie prijímať erudovaných pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov, ktorí dokážu vytvárať pozitívnu atmosféru nielen v kolektíve zamestnancov, ale v celom prostredí zariadenia materskej školy (aj medzi deťmi) s dôrazom na ich pozitívny vzťah k deťom. Primeraný počet detí v zariadení súvisí so skutočnosťou, že v obci sa buduje nové predškolské zariadenie. Kvalitu predškolského zariadenia by som sa snažila zabezpečiť taktiež zavedením opatrení v súlade s pokynmi ministra, ukotvenými v dokumente „Pokyn ministra č. 39/ 2017 o profesijných štandardoch jednotlivých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení“.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

– Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
– Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
– Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Presadzovať osobné ohodnotenie, podpora projektov na zvyšovanie kvality a úrovne vybavenia učební.
Učiteľov by som motivovala finančnými benefitmi, ktoré by však boli závislé od ich pracovných výsledkov s prihliadnutím na pokyn ministra č. 39/2017 (výsledkov žiakov vo vyučovacích predmetoch, ktoré títo učitelia vyučujú), (prípadne rekondičnými tuzemskými pobytmi). Nepedagogických zamestnancov by som motivovala podobne, v závislosti od kvality odvedenej práce.

Pozitívna klíma v škole by mala byť predovšetkým výsledkom pôsobenia celého kolektívu pracovníkov školy (pedagogických i nepedagogických zamestnancov), ktorí spĺňajú nielen požadované odborné požiadavky, ale disponujú aj ostatnými ľudskými kvalitami, najmä čo sa týka emocionálnej stránky osobnosti. Ďalej by som prikladala dôraz na psychohygienické požiadavky vnútorného i vonkajšieho prostredia školy a jej zariadenia tak, aby v konečnom dôsledku prispievalo i toto prostredie k celkovej pozitívnej klíme v škole.
Organizovaním spoločných akcií, aktivít i skupinového vyučovania (prítomnosť viacerých pedagógov na hodine), rozširovanie zážitkového vzdelávania…

Od vedúcich pracovníkov škôl a školských zariadení očakávam popri odbornej erudícii aj osobnostné kvality, ako napr. spravodlivosť, čestnosť, dostatok empatie, iniciatíva pri práci s deťmi (počas vyučovania, ale i mimo neho – napr. výlety, voľnočasové aktivity), životný optimizmus, zodpovednosť, emocionálna vyrovnanosť, obetavosť a podobne.

Ako prevenciu pred mobingom a bossingom preferujem najmä pravidelné stretnutia a rozhovory so všetkými členmi pedagogického zboru (vzájomná komunikácia je vždy dôležitá) so zdôraznením, že na škole sa netoleruje a nebude tolerovať v žiadnej jeho podobe, či sa jedná o mobing, bossing, alebo šikanovanie žiakov s uplatňovaním dokumentu „Metodické usmernenie č. 7/2006 – R“ a „Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach.

3. Fungovanie školskej samosprávy

– Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Máme jedinú školu, ktorú dlhodobo podporujeme nad rámec povinností.

– Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Obec dlhodobo investuje do budovy, areálu i vybavenia, takže výraznejší modernizačný dlh v našej obci nie je. V súčasnosti obec realizuje výstavbu MŠ, ktorá predstavuje investíciu cca 1,3 mil. €.

– Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Rada v našej obci je funkčná, spolupráca neviazne, preto budem podporovať pravidelné stretnutia s vedením školy a vedením obce.

– Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Komunikáciou s vedením školy a včasnou intervenciou.

– Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Presadzovaním odbornosti zamestnancov a podporou projektov a akcií ŠKD.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Milan Lesňák, kandidát na primátora Košice” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku, vzhľadom k tomu sa budem snažiť zabezpečiť pre deti, ktorých špeciálne potreby dovoľujú ich vzdelávanie v bežnej škole, aby mohli takúto školu navštevovať, pričom v rámci kompetencie zriaďovateľa sa budem snažiť zabezpečiť prostriedky na tzv. inkluzívny tím aspoň na jednej spádovej škole v rámci sídliska. U detí, ktoré si vyžadujú vzdelávanie na špeciálnej škole zabezpečím, aby podporu takýchto škôl a ich dostupnosť tak, aby boli dostupné pre všetky deti so špecifickými potrebami

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Je to veľmi široká otázka, v prvom rade je do veľkej miery toto nastavenie na legislatíve prijímanej v NR SR. V každom prípade ako zriaďovateľ viac ako 120 škôl a školských zariadení sa budeme snažiť do tejto legislatívy vstupovať a v rámci Mesta Košice budeme na tejto agende spolupracovať s VÚC, Okresným úradom a ďalšími organizáciami. V rámci kompetencie zriaďovateľa sa ale určite budeme snažiť byť v danej oblasti po stránke financií i schvaľovania organizácie školského roka veľkorysí, záujem dieťaťa chceme mať na prvom mieste, školstvo ako také ako reálnu prioritu. Samotnú agendu centier včasnej intervencie budem riešiť v prvom rade po odbornej stránke, mojim záujmom bude takisto získavať analýzy potrieb a spätnú väzbu od riaditeľov škôl.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Opäť je to aj otázka celoslovenskej legislatívy. Po realizácii projektu zvyšovania kapacity materských škôl a v súvislosti s demografickou krivkou to vyzerá tak, že po dokončení projektu bude v Meste Košice dostupnosť materských škôl takmer 100%. Čo sa týka zabezpečenia kvality, s ktorou súvisí aj primeraný počet detí v oddelení, budem sa snažiť hľadať vhodnú mieru medzi finančnou efektivitou, keďže tomuto kritériu sa žiaľ nevieme vyhnúť a zabezpečením bezpečnosti detí a ich kvalitného vzdelávania. V rámci odborného servisu v Meste Košice poskytuje magistrát metodický a odborný servis, v čom chcel pokračovať, zároveň budem podporovať odborný rast a vzdelávanie zamestnancov materských škôl.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Spokojného učiteľa, odborne fundovaného a motivovaného považujem za základný prostriedok k tomu, aby sa nám podarilo zabezpečiť kvalitné vzdelanie našich detí. Nemôžem v tejto chvíli ako zriaďovateľ sľubovať výrazené navýšenie miezd, keďže v tomto máme malú kompetenciu, budem sa ale snažiť, aby riaditelia mali primerané prostriedky na pohyblivé zložky pre zamestnancov. Takisto sa budem snažiť podporovať vzdelávanie zamestnancov. Mojim cieľom budem, aby školy cítili, že zriaďovateľ im je k dispozícii ako podpora aj ako servis a že má v rámci svojich možností záujem riešiť problémy zamestnacov i napriek tomu, že takom veľkom meste ako sú Košice nie je možné aby mal zriaďovateľ so zamestnancami škôl osobný kontakt. Zároveň sa budem snažiť o morálne oceňovanie všetkých kategórií školských zamestnancov, v rámci možností debyrokratizáciu z úrovne zriaďovateľa a pomoc pri riešení problémov i v prípade, že škola je samostatný právny subjekt.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Tento cieľ mám zadefinovaný takisto ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality samotného vzdelávania. Mojim záujmom je, aby učiteľ, ktorý je odborne zdatný, motivovaný, nebol znechutený zo zlých vzťahov v kolektíve, nebodaj mobbingom alebo bossingom. Chcem preto, aby vo veľmi pokojnej a konštruktívnej atmosfére prebiehala komunikácia zriaďovateľa s riaditeľmi škôl, aby tí nemali potrebu prenášať akýkoľvek stres alebo tlak na svojich zamestnancov. Zároveň sa budem snažiť podporovať aktivity pre zamestnancov škôl, ktoré prispejú k zlepšeniu vzťahov a klímy, či už to budú aktivity podobné teambuildongom, kultúrne a iné podujatia. Budem sa tiež snažiť navštevovať školy osobne a komunikovať so zamestnancami, pretože pri takomto kontakte je možné klímu v školu identifikovať a v prípade potreby pomôcť.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Formálne kritéria na vedúcich pracovníkov v školách sú dané legislatívou. Tie osobnostné je ťažké vopred odhadnúť, určite ale bude požadovať otvorenú, obojstrannú komunikáciu, transparentnosť, diskusiu so zamestnancami, i keď je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť a tým pádom aj kompetencia rozhodovať musí byť u vedúceho pracovníka. V každom prípade zamestnanec, rodič dieťaťa i ďalšie subjekty a objekty výchovno-vzdelávacieho procesu musia vedieť, že každé rozhodnutie je to najlepšie v prospech školy, dieťaťa či zamestnanca. Čo sa týka mobbingu a bossingu, je potrebné sa v prvom rade zabezpečiť, aby sa tieto javy nediali a to aj vyššie spomenutými opatreniami. Ak už ale zamestnanec bude mať pocit, že sa voči nemu postupuje takýmto spôsobom, chcem aby mal istotu, že v prípade, že sa obráti na zriaďovateľa, budeme sa to snažiť riešiť. Zároveň by som chcel v rámci Mesta Košice zaviesť pozíciu mediátora, ktorý by prípadne problémy takéhoto charakteru v rámci mestských škôl a školských zariadení riešil.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Zriaďovateľ má v rámci normatívnych financií vždy tri možnosti. Buď škole dá 100%, alebo jej zákonnú časť odoberie, alebo jej ešte niečo navyše pridá. Ja si v prvom rade chcem urobiť audiť efektívnosti a možnosti racionalizácie siete škôl v rámci mesta, keďže v rámci mesta sa často deje to, že veľkej škole sa časť normatívu vezme a dotujú sa menšie školy. V každom prípade sa ale budem snažiť, aby školy mali prostriedky nie len na prežitie, ale aj na rozvoj, chcem zabezpečiť opravy a rekonštrukcie školských budov, pričom sa budem snažiť pracovať s normatívnymi prostriedkami, prostriedkami z podielových daní, fondov EÚ a ďalších zdrojov tak, aby aj mzdové prostriedky aj prostriedky na prevádzkové náklady boli nie len postačujúce, ale aby mohli mať zamestnanci škôl motivačné pohyblivé zložky a aby boli zabezpečené všetky materiálne, priestorové a didaktické potreby škôl.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

V prvom rade sa oboznámim so súčasným stavom, výsledkami pasportizácie a reálnymi potrebami škôl. Pri 120 školských budovách nemôžem sľubovať ideálny stav zo dňa na deň, v každom prípade som ale pripravený postupne navyšovať finančné prostriedky pre školy aj z vlastného rozpočtu mesta aj na úkor niektorých iných kapitol, keďže školstvo považujem za reálnu prioritu a zlepšovanie stavu budov za jeden z predpokladov pre zvyšovanie kultúry vzdelávania.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Rady školy v našom meste fungujú štandardne, v rámci zákonom vymedzených kompetencií. Štruktúru jej zloženia ako zriaďovateľ neovplyvním, budem sa ale v rámci zriaďovateľom nominovaných zástupcov snažiť o odbornosť a akékoľvek vylúčenie politického vplyvu na rozhodovanie členov rady školy.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Bez vstupných informácií, analýz a pohľadov rôznych subjektov a objektov výchovno-vzdelávacieho procesu sa nám nepodarí nastaviť procesy v školstve tak, aby fungovali v prospech všetkých. Či to už bude anketa, dotazník, swat analýza, chcem aby tieto vstupné informácie, či spätnú väzbu mala škola ako taká, aj zriaďovateľ. Nemám ambíciu porovnávať školy a robiť rôzne rebríčky, každá škola je jedinečná, v každom prípade sa chcel pravidelne stretávať s riaditeľmi škôl v menej formálnom duchu a diskutovať s nimi o problémoch, prípadne im ozrejmiť pohľad zriaďovateľa, takisto sa chcem stretávať s predsedami rád rodičov. Zriaďovateľ žiaľ určite nebude vedieť splniť všetky požiadavky, ale vieme veci vysvetliť, nastaviť, v každom prípade chcem stanoviť či už pri harmonograme akýchkoľvek opráv alebo prideľovania finančných prostriedkov vopred jasné kritériá, aby každá škola vedela, kto, prečo prostriedky dostal a kto kedy prostriedky dostane.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Školské kluby detí považujem za mimoriadne dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Nie sú to úložiská detí, školské kluby detí majú svoj plán výchovnej práce a deti v nich trávia množstvo času. I keď ide o originálnu komptenciu zriaďovateľa, urobím všetko preto, aby boli dostupné pre deti od prvého po piaty ročník a zároveň aby počet v jednotlivých oddeleniach bol maximálne 28 detí, pretože pri vyššom počte je jednak ohrozená bezpečnosť detí a takisto efektivita výchovnej práce a vzdelávacích aktivít je omnoho nižšia. V rámci ZUŠ a CVČ sa budem snažiť aby ich činnosť bola efektívna, atraktívna a zaujímavá, takisto ich musíme ekonomicky a personálne nastaviť tak, aby sme našli správny pomer medzi ekonomikou a kvalitou. Zároveň sme pripravený s prostriedkami na záujmové vzdelávania nakladať tak, aby deti z Košíc mohli navštevovať aj CVČ mimo Košíc a takisto aby sme poskytli záujmové vzdelávanie aj deťom z okolitých obcí. Mimoškolskú činnosť a mimovyučovacie aktivity, či už v rámci CVČ A ZUŠ alebo aj iných subjektov považujem za veľmi dôležité či už v rámci primárnej prevencie negatívnych javov, ale tiež pre rozvoj zručností, vedomostí a skúseností detí a mladých ľudí.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Pavol Šipoš, kandidát na poslanca za Ružomberok” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Deti so špeciálnymi potrebami sú začleňované do vzdelávacieho procesu v rámci škôl v súlade s platnou legislatívou. Každé dieťa má mať právo navštevovať kvalitnú školu. Ja som vždy naklonený k podpore kvalitného vzdelávania (napr. vytvárať kvalitné materiálno technické vybavenie škôl, podpora učiteľov).

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Podpora podporných odborných tímov – „sieťovanie“ – vzájomná spolupráca.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Zvyšovanie kvality, resp. kapacity materských škôl sa môže zabezpečovať cez investičné akcie, poprípade cez čerpanie financií z rôznych fondov.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Motivovať pedagogických i nepedagogických zamestnancov môžeme finančne, morálne, zvyšovaním spoločenského statusu, budovaním pozitívnej klímy na škole, zlepšením systému vzdelávania.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

V prvom rade za zdravú klímu a kultúru v škole je zodpovedné vedenie školy a pedagogický a nepedagogický personál. Ja môžem prispieť svojim osobným príkladom, dodržiavaním vopred dohodnutých vecí.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Očakávam: férovosť; rovnaké pravidlá pre všetkých; spravodlivosť; schopnosť riešiť krízové situácie; mediátor; promptnosť; ovládať legislatívu; inšpirovať iných
Mobbing a bossing na pracovisku: základným opatrením je rešpektovanie základných princípov personálnej politiky.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Školy dostávajú normatív podľa platnej legislatívy. Ale keďže týchto financií nie je dostatok, som za solidárne prerozdelenie v rámci kompetencií.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Keďže považujem školstvo za veľmi dôležitý článok v spoločnosti, som za to, aby boli školy modernizované, aby boli v rozpočte vyčleňované dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie týchto požiadaviek.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Podľa mojich skúseností, Rady školy v našom meste fungujú, a tak sa podieľajú na skvalitňovaní jednotlivých škôl. Nie je dôvod zasahovať do ich fungovania.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Školy sú autonómne a každá škola si vypracúva a dáva schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti. Táto správa je práve hodnotiacim dokumentom.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Podporou a motiváciou učiteľov.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Miroslava Szitová, kandidátka na starostku obce Smižany” open=”no”]

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne? Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky. Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Využijem zákonné a dostupné cesty na vytvorenie vhodných podmienok pre deti so špeciálnymi potrebami v školskom prostredí a zabezpečenie dostatočného počtu odborných zamestnancov v zariadeniach v obci. V spolupráci s CPPPaP budem usilovať o včasnú diagnostiku a následnú pomoc deťom so ŠVVP a ich rodičom. Financovanie všetkých zariadení v obci bude spravodlivé a zákonné, aby školy mali finančné prostriedky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasné kapacity materských škôl sú dostačujúce, ale v prípade zmeny legislatívy vytvorím podmienky pre vzdelávanie všetkých detí od 3 rokov.

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách? Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania? Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Zdravú klímu a kultúru vzdelávania zabezpečuje predovšetkým vedenie školy, ktoré v spolupráci so zriaďovateľom komunikuje pravidelne so žiackou radou, zástupcami rodičov, radou školy pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. Ich spoločným cieľom má byť vytvorenie vhodných podmienok pre všetkých žiakov i zamestnancov školy. Aby deti chodili do školy radi a učitelia mali vhodné podmienky pre svoju prácu. Jedným z nástrojov merania klímy školy je realizácia dotazníkového prieskumu i vytvorenie “schránky” dôvery.

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia? Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne? Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy? Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou? Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Finančné prostriedky budú školám pridelené spravodlivo a v maximálnej výške, podľa normatívu na žiaka a výšky podielových daní. Rada školy by mala mať väčšie právomoci pri voľbe riaditeľa školy, ktoré jej zmenou legislatívy boli odobraté. Podporím všetky iniciatívy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zariadeniach obce.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Marcela Halaganová, kandidátka na post starostky obce Višňové” open=”no”]

Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Počas volebného obdobia sme spolu s niektorými poslancami presadzovali myšlienku integrácie v našej škole. Pre materskú školu sme odsúhlasili po dobu dvoch rokov asistenta pre dieťa so ŠVVP. V pláne máme pomoc našej škole pri riešení bezbariérového prístupu. Rovnako objekt novej materskej školy, ktorý chceme postaviť musí spĺňať bezbariérovosť. Celkovo som stotožnená s myšlienkou zabezpečiť dostupnosť našej školy pre všetky naše deti.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

V našej škole na základe projektu tento rok začal pôsobiť psychológ, špeciálny pedagóg(logopéd), máme dostatok asistentov. Plne podporujeme vedenie školy v tomto smerovaní a v prípade potreby sa budem snažiť v rámci finančných možností obce pomáhať aj v tomto smere.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Naša obec je veľká a nemáme samostatnú materskú školu. Sme krok pred realizáciou výstavby novej materskej školy, ktorú budeme hradiť zo svojich zdrojov a zdrojov z projektu EÚ. Samotnou výstavbou zabezpečíme rozšírenie kapacít, určite si dáme záležať na kvalitnom vybavení materskej školy a už spomínanej bezbariérovosti. Odborný servis bude zastrešovať ZŠ, keďže sa jedná o spoločný subjekt ZŠ s MŠ. Nebránim sa, tak ako v minulých rokoch, v opodstatnenom prípade podporiť žiadosť o asistenta financovaného obcou.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Byť nápomocní pri vybavení školy a tak ako doteraz pomáhať v projektoch ktoré zlepšia vybavenie školy.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Zvýšiť kvalitu života v škole pre žiakov aj učiteľov; či už úpravou prostredia, podporou školských aj mimoškolských aktivít.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Od vedúcich pracovníkov očakávam odbornosť, slušnosť, víziu, nadšenie, dostatočnú emočnú inteligenciu, zdravý úsudok a schopnosť otvorenej komunikácie.
Uvedomujem si, že zdravé a spravodlivé pracovné prostredie je nevyhnutné, aby organizácia dobre fungovala. Zo svojej strany môžem ponúknuť otvorenú komunikáciu a v prípade potreby aj zabezpečenie právneho poradenstva príp. služieb. Zároveň treba dbať, aby vedenie školy bolo školené a odborne zdatné vo vedení konfliktného dialógu.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

V tomto máme u nás jasno. Materská škola, základná škola, školské zariadenia dostávajú plnú sumu financií, ktorá im prináleží. V prípade (napr. havarijná situácia na budove) obec vyčlení dodatočné financie.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Obec má k tomuto dňu veľmi dobré výsledky v správe financií, máme zriadený rezervný fond, z ktorého môžeme v akútnom prípade čerpať.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Ako iniciatívny a poradný orgán má hájiť záujmy žiakov, rodičov, ale aj učiteľov. Budem dbať, aby škola bola plne funkčná, dobre vybavená, otvorená rodičom, spolupracujúca. Zároveň budem dbať, aby rada školy nezasahovala do oblastí, ktoré jej neprislúchajú ako pracovno-právna oblasť, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností na konkrétnych učiteľov. Tu budem trvať, aby podobné problémy boli riešené vedením školy, príp. ŠŠI a určite sa budem zaujímať o výsledok riešenia problému.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Autonómiu školy rešpektujem tým, že nezasahujem do kompetencií riaditeľa školy.
Zároveň som otvorená odkomunikovať všetky časti Swot analýzy a poskytnúť pomoc pri odstraňovaní resp. eliminovaní slabých stránok a ohrození. Samozrejme podporiť a maximalizovať silné stránky, na nich stavať. Rovnako je dôležité zaujímať sa o výsledky autoevalvácie a získať tak väčší prehľad o našej škole. Toto všetko však vyžaduje otvorenosť a ochotu komunikovať aj zo strany školy, jej vedenia, zamestnancov aj rodičov. Mám na mysli racionálnu komunikáciu podloženú argumentmi, objektívnosťou, nie subjektívnymi postojmi a dohadmi.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

V našej pôsobnosti máme školský klub detí. Ich činnosť je bohatá. Množstvo aktivít pre deti, ktoré pripravujú, prezentácia počas kultúrnych akcií v obci, prázdninové ŠKD … Zo strany obce sa snažíme pomáhať hlavne finančne a podporovať projekty a aktivity školského klubu. Uvedomujeme si, že tak ako inde, aj tu je problém s priestorovými podmienkami, ktoré nie sú také, ako by deti potrebovali. Aj pripravovaná výstavba materskej školy (v súčasnosti je priestoroch základnej školy) je jedným z riešení. Po presťahovaní detí do nového objektu sa uvoľnia priestory v škole, ktoré bude môcť užívať aj ŠKD.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Vanesa Šteinerová, kandidátka na post primátorky Trnavy” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup ku vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Podpora inkluzívneho vzdelávania je jednou z tém v mojom volebnom programe, pretože sa stotožňujem s myšlienkou, že všetky deti majú právo na vzdelanie a je úlohou štátu a samospráv zabezpečiť dostupnosť škôl v meste. Domnievam sa, že mesto Trnava má v tejto oblasti rezervy a je čo zlepšovať, preto budem apelovať na intenzívnejší rozvoj inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to nielen ako primátorka, ale I ako poslankyňa – ak dostanem tento mandát od Trnavčanov. Ako hlavné podmienky pre začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl vnímam nielen bezbariérový prístup a bezbariérové vnútorné prostredie škôl, ale najmä vytváranie odborných tímov v ZŠ zložených so špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov a psychológov, ktoré sa budú intenzívne venovať deťom so špeciálnymi potrebami a zároveň budú pomáhať vytvárať v triedach pozitívnu atmosféru prijatia “inak obdarených detí” zo strany majority. V triedach by mail byť pre učiteľov k dispozícii asistenti učiteľa, ktorí by napomáhali začleneniu detí počas celého vyučovania. Dôležité je tiež vzdelávanie pedagógov na školách v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby dokázali reagovať na potreby svojich žiakov a naučili sa spolupracovať s odborným tímom. V neposlednom rade je dôležitá práca so zdravými deťmi a rodičmi, aby rešpektovali inakosť a dokázali dieťa so špeciálnymi potrebami prijať medzi seba. Inkluzívne vzdelávanie je potrebné rozvíjať aj v podmienkach MŠ, najmä prostredníctvom asistentov učiteľa. Mesto ako zriaďovateľ škôl a vlastník objektov môže v tejto oblasti urobiť veľmi veľa – debarierizovať objekty, vyčleniť financie v rozpočte na podporu odb. personálu na školách, môže motivovať riaditeľov škôl v tejto oblasti, napr. Vzdelávaním, metodickou podporou. Zo strany krajských miest určite treba vytvárať tlak na štát, aby zvýšil financovanie asistentov učiteľa (aktuálne mesto dostáva financie pre necelých 50% z reálnych požiadaviek škôl).

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Mesto Trnava v tomto roku iniciovalo vznik Centra včasnej intervencie v Trnave. CVI funguje od februára 2018, pričom samospráva zabezpečila pre centrum priestory a finančne participuje na jeho prevádzke. Určite budem pokračovať v podpore tejto služby, pretože pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením je veľmi dôležitá. Tiež vnímam význam spolupráce tímov včasnej intervencie s odborníkmi na školách práve s cieľom úspešnej inklúzie, preto budem určite podporovať tento trend aj v našich školách. Odborný tím CVI môže spolu s rodičmi a pedagógmi v MŠ pripraviť vhodne podmienky pre začlenenie deti so špeciálnymi. potrebami. Vďaka tomu budú môcť tieto detičky chodiť do MŠ a nezostanú izolovane doma, čo má pridanú hodnotu i pre rodičov a celé rodiny.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Podľa mojich informácii sa mesto Trnava snaží priebežne riešiť potrebne kapacity v MŠ, ci už rozširovaním kapacít v existujúcich MŠ a tiež výstavbou nových MŠ. Nove triedy v MŠ pribudli na ZŠ a MŽ Spartakovská, mesto odkúpilo objekt na Spojnej ulici, z ktorého bude po rekonštrukcii materská škola. Tiež začala výstavba MŠ pri ZS na Gorkého ulici, ktorá sa má okrem iného zameriavať aj na inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré aktuálne do MŠ nechodia. Vo všetkých uvedených aktivitách budeme určite pokračovať. Tiež budeme pozorne sledovať prognózu vývoja populácie, nielen vo vzťahu ku pôrodnosti ale aj v súvislosti s výstavbou v meste, ktorá láka mladé rodiny, aby sme vedeli dopredu plánovať potrebné kapacity na školách.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Motivácia môže byť rôzna, finančná aj nefinančná, napr. formou benefitov. Zaujímavý motivačný prvok môžu byť napr. služobné byty pre zamestnancov škôl. Mesto ako vlastník bytov vie v tejto oblasti konať. ….

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Školy, resp. ich zamestnanci musia cítiť, že samospráve na nich záleží. Riaditelia škôl sú pre mesto partnermi. Treba s nimi komunikovať, navzájom sa počúvať a spoločne hľadať riešenia existujúcich problémov. Mesto je vlastník objektov škôl, do ktorých treba neustále investovať a modernizovať ich. V tejto oblasti je mesto Trnava veľmi aktívne, revitalizujú sa nielen objekty škôl ale aj športoviská. V tomto trende je potrebné pokračovať aj ďalej. Ako zriaďovateľ však môže Mesto aj motivovať riaditeľov, aby sa napríklad zapájali do projektov a získali pre svoje školy ďalšie finančné prostriedky, poskytovať zamestnancom škôl napr. vzdelávanie, metodickú podporu (v inkluzívnom vzdelávaní) a pod.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Tento problém je rozsiahly, celospoločenský, nie je ojedinelý. Podľa môjho skromného názoru by školám v profilovaní osobností pedagógov i riadiacich pedagogických pracovníkov pomohla psychologická – profesionálna diagnostika zameraná na výkon povolania ( a ak dozrie čas, realizovať by sa mala i plošne na školách tak základných ako i stredných v ročníkoch pripravovaných na výber ďalšieho vzdelávania, alebo profesie).Je to pomerne jednoduchá metóda, ktorá ak sa zavedie, tak vysoko pravdepodobne budeme mať vhodné osobnosti na vhodných pozíciách, čím už od základu eliminujeme črty mobbingu a bossingu. V druhom rade, ale je to len názor, je nevyhnutné začať v školskom systéme viac kooperovať priamou komunikáciou a verbalizáciou, a to tak smerom ku žiakom ( menej písomiek a testov, a viac ústnych odpovedí), ale i smerom ku učiteľským tímom. Komunikácia, tak ako je vlastná človeku veľa odráža a môže v raných štádiách odhaliť skryté prejavy šikany nielen v učiteľských kolektívoch. Paradoxne v dobe internetizácie, som viac za „ľudské teplo“ako za elektronizáciu a internetizáciu. Internet má byť pomôcka, nemá premýšľať za človeka a už vôbec nevie za neho cítiť. Pokiaľ budeme viac vzájomne „ kontaktní“, tak budeme i viac súcitiaci a vyššia miera empatie je predpokladom pre kvalitné vzťahy bez šikany v akomkoľvek kolektíve. Tiež zostáva na zamyslenie fakt ,že deťom dávame plošne „LEN“ práva – lebo musíme, a to nielen cez zákony a deklarácie, ale celospoločenskou a politickou náladou. Neučíme deti vyváženosti, lebo nemôžeme a naše budúce generácie nebudú vedieť v praxi, že kde je právo, je aj povinnosť. A tak potom vychovávame budúce generácie, ku čomu nám pomáha anonymný, bezkontaktný svet „novodobých hrdinov“, ktorí všetko môžu .
Veľmi by som si želala, aby znova nastala doba, že učiteľ a úradník budú vážené osobnosti spoločnosti tak ,ako to bolo kdesi v „čiernobielych“ filmoch.
Záverom tejto otázky však zdôrazňujem, že ide o moje názory, postrehy,životné skúsenosti, ktoré uvádzam.Téma šikany je tak rozsiahla, že treba o nej hovoriť stále a všade a treba sa pýtať tých, ktorí ju zažili, kde vidia príčiny jej vzniku a modely na jej vyhubenie. I keď som realistka, a určitá forma „zla“ v spoločnosti vždy bude, aby dostalo priestor „dobro“.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Na komplex takto položených otázok si v tejto chvíli, ako kandidátka na primátorku a poslankyňu nedovolím odpovedať. Ide o odborné témy, ku ktorým by som mala dostať odpovede, alebo aspoň názory od dotknutých. Lepšie a priamo aj s podpornými dokumentami by som vám vedela odpovedať až potom, ak by v oblasti školských kompetencií a implementácii príslušných zákonných noriem v rámci Trnavy prebehol prieskum u dotknutých skupín, alebo audit, ktorý by objasnil aj odpovede na otázky. V tejto chvíli neviem inak odpovedať, ďakujem za pochopenie.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Štefan Štefek, kandidát na primátora – Nitra” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

1. Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Odpoveď: Hlavnú úlohu v tejto otázke u základných škôl má štát, ktorý prideľuje školám finančné prostriedky na asistentov učiteľa a vo zvýšenom normatíve aj prostriedky na špeciálnych pedagógov. Úloha samosprávy je hlavne vytvárať na základných školách materiálne podmienky na prácu so začlenenými žiakmi. Situácia je však taká, že sú v meste základné školy, kde nepracuje žiadny odborný zamestnanec. Týmto školám musí mesto zabezpečiť buď navýšenie rozpočtu, prípadne riešiť situáciu špeciálnym pedagógom, ktorý bude zabezpečovať servis pre viaceré školy.

2. Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Odpoveď: Centrá včasnej intervencie by mohli fungovať v spolupráci s viacerými inštitúciami. Treba využiť aktivity centier poradenstva (štátnych i súkromných) ale i občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a rodinami, v rámci svojich sociálnych a poradenských aktivít. Mestský úrad by mohlo zlepšiť spoluprácu odboru školstva a odboru sociálnych vecí. Pomoc deťom i istým zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením musia zohľadňovať aj kontrolné orgány mesta, nakoľko práca a poskytovanie služieb týmto deťom a ich rodinám sa často stretáva s nedodržaním súčasných nastavení predpisov.

3. Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Odpoveď: Jednou z možností je postupné dobudovanie tried k existujúcim MŠ, tak ako sa to realizovalo napr. v MŠ Okružná Janíkovce. Kvalita MŠ musí byť jednoznačne zabezpečovaná pokračovaním v rekonštrukciách MŠ. A to nie len zateplením budova výmenou okien, ale aj rekonštrukciami sociálnych zariadení, podláh, elektroinštalácie, kuchýň a výdajní stravy.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

1. Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Odpoveď: Táto motivácia je hlavne na vedení jednotlivých škôl a v sprístupňovaní ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov. Zriaďovateľ má zabezpečovať hlavne po materiálnej stránke kvalitu vzdelávania na svojich školách. Vytvárať vhodné a moderné podmienky vzdelávania po materiálnej stránke.

2. Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Odpoveď: Zdravá klíma a kultúra na školách vychádza hlavne z manažmentu škôl. Je preto dôležité zodpovedne pristupovať k výberu manažmentu v rámci voľby riaditeľov škôl. Kvalita klímy a kultúry musí byť aj v rámci zdravých a korektných vzťahov zriaďovateľa a mestského úradu smerom ku školám a k vedeniam škôl.

3. Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Odpoveď: Kvalita vedúcich zamestnancov v školách vchádza z ich kvalít osobnostných, manažérskych i kvalít v oblasti ovládania legislatívy, ekonomiky školy atď. Pri riešení problémových situácii je potrebná priama komunikácia a pomoc pri hľadaní riešení, ktoré však budú smerovať hlavne v zabezpečení potrieb detí a žiakov. Problematika mobbingu a bossingu je komplikovaná. Je potrebné, aby vzťahy na pracovisku nedospeli až do týchto negatívnych prejavov. Každý z týchto prejavov šikanovania, k nim prirátajme aj staffing, sa musí riešiť a rázne zastaviť. Samozrejme ani zriaďovateľ nemá byť iniciátorom týchto foriem šikanovania.

3. Fungovanie školskej samosprávy

1. Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Odpoveď: Jednoznačne musí pokračovať nastavený systém prerozdeľovania prenesených prostriedkov. A to preposielanie prenesených financií v plnom rozsahu každej škole, podľa prerozdelenia ministerstva školstva. Dofinancovanie prenesených kompetencií menších škôl, ktoré majú nedostatok financií musí zabezpečiť zriaďovateľ zo svojich zdrojov.

2. Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Odpoveď: Zdrojov je viacero. Modernizácia budov je takmer dokončená, hlavne čo sa týka fasád, zateplenia, striech a okien. Na rad musia prísť rekonštrukcie sociálnych zariadení, elektroinštalácií, regulácie tepla. Je nutné rekonštruovať aj menšie okrajové školy – Dražovce, Krškany, elokované pracovisko Janíkovce. Zdrojom môžu byť projekty IROP, projekty rekonštrukcií telocviční, rozpočet mesta. Je potrebné pokračovať v zabezpečovaní kapitálových zdrojov pre zariadenia školského stravovania, ktoré potrebujú realizovať výmenu zastaraných strojov a zariadení. Rovnako treba pristúpiť k ráznej modernizácii športovísk v areáloch škôl.

3. Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Odpoveď: Som členom rád škôl ZŠ i MŠ už niekoľko volebných období. Vždy som svoju úlohu v rade školy nevnímal iba ako formálne naplnenie legislatívy, ale ako konštruktívny prínos k zlepšeniu podmienok na tej ktorej škole. Intenzívne som pristupoval k realizovaniu investičných akcií, zaujímal som sa o chod škôl a možnosti, aké má mesto v riešení problémov, s ktorými sa školy stretávajú. Rovnako som však bol aj iniciátorom novým myšlienok, ktorými mesto a MZ rozvíja školy. V tejto svojej činnosti som rozhodnutý pri svojom zvolení pokračovať.

4. Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Odpoveď: Zriaďovateľ deleguje do rád škôl svojich zástupcov a preto pri výbere týchto ľudí je dôležité pristupovať zodpovedne a profesne. Zástupcovia zriaďovateľa v radách škôl musia spolupracovať so školami intenzívnejšie ako len zúčastniť sa zasadania rokovaní RŠ.

5. Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Odpoveď: Jednoznačne zmenou nastavenia financovania týchto zariadení. Financovanie originálnych kompetencií je v posledných rokoch poddimenzované, aj keď v posledných dvoch rokoch nastalo isté zlepšenie.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Alexandra Gieciová – kandidátka na primátorku – Topoľčany” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

V meste Topoľčany školy venujú veľkú pozornosť a podporu vzdelávaniu začlenených žiakov so ŠVVP formou integrácie. V školách sa vytvárajú pracovné miesta ŠpG, školských psychológov, sociálnych pedagógov, asistentov učiteľa. Zo šiestich ZŠ v meste sú určite na troch školách. V ostatných školách budem iniciovať podporu vytvárať pracovné miesta na zvýšenie úrovne integrácie a pomoci žiakom, ktorí ju potrebujú. Podporím reformné snahy Ministerstva školstva realizovať inklúziu a vytvárať inkluzívne tímy na školách v meste. Odborní zamestnanci spolupracujú s CPPaP a súkromným diagnostickým centrom za účelom zlepšovania pomoci a spolupráce. Všetky potreby budú riešené pragmaticky a erudovane s cieľom vylepšiť vzdelávacie a výchovné výsledky integrovaných žiakov. Odborní zamestnanci budú iniciovať stretávanie sa s rodičmi žiakov so ŠVVP, budú im pomáhať, ako postupovať v domácej príprave a v príprave na život. Pri voľbe povolania ich budú usmerňovať a vhodne orientovať na profesie potrebné pre život.

Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na deti s intelektovým nadaním, ktoré v našom meste majú tiež svoje miesto. Pre tieto deti podporím organizovanie vedeckých konferencií pod záštitou mesta.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a školských zariadeniach ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Trend vytvárania odborných tímov v školách a školských zariadeniach je v súčasnosti veľmi potrebný a dôležitý z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu detí s poruchami učenia a správania.

V spolupráci s ÚPSVaR budem iniciovať a zabezpečovať pravidelnú školskú dochádzku detí z marginalizovaných rómskych komunít, u ktorých pretrváva naďalej sklon k záškoláctvu, obchádzaniu povinností a dodržiavania plnenia povinnej PŠD. V spolupráci základných škôl a školských zariadení so zriaďovateľom sankcionovať rodiny, ktoré nedbajú o dôsledné plnenie PŠD svojich detí a obchádzajú zákony a sociálny system.

Prinesiem do mesta inovatívny program prevencia kriminality, v rámci ktorého plánujeme preškolenie učiteľov, žiakov i rodičov.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

V meste Topoľčany v minulosti boli niektoré MŠ zrušené. Kapacita súčasných je nepostačujúca. Jednou z úloh bude dobudovanie existujúcich MŠ alebo rozšírenie ich kapacít. V existujúcich MŠ pracujú kvalifikované učiteľky, ktoré vo vzdelávaní postupujú podľa školských programov predprimárneho vzdelávania. Absentuje však stretávanie sa za účelom metodickej pomoci a výmena skúseností. Táto situácia je celospoločenský problém, pretože MPC v krajoch metodickú pomoc neposkytujú tak ako v minulosti. Ich momentálnou úlohou je realizovať predovšetkým ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom pripravovať ich na absolvovanie prvej a druhej atestácie a získavania kreditov. Takto sú učitelia MŠ aj ZŠ vo svojej práci osamotení bez metodickej pomoci a spolupráce. Mojou snahou bude podporiť na úrovni mesta dni otvorených dverí, metodické dni s výmenou skúseností, podporiť spoluprácu základných a materských škôl za účelom plynulého prechodu do prvého ročníka.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Motivácia učiteľov, vychovávateľov, odborných zamestnancov i nepedagogických zamestnancov súvisí s celkovou motiváciou vedenia škôl. Pokiaľ riaditeľ školy má vo svojom koncepčnom pláne stanovené priority, vedie svoj tím k úspešnému riadeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Motivácia nespočíva len vo financiách, ale predovšetkým v podmienkach, ktoré sa na školách podarí pre všetkých zainteresovaných vytvárať. Dôležité je, aby pedagogický zbor bol zložený z odborne fundovaných učiteľov, ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou a zodpovedne. Nedovoliť skĺznuť k formálnosti, nabádať zamestnancov pracovať na sebe vzdelávaním sa a zvyšovaním kvality výučby. K tomu sú však potrebné určité benefity – doceniť šikovných zamestnancov osobným ohodnotením, prezentovať ich prácu pred rodičovskou verejnosťou dovnútra i navonok. Viesť školy k benchmarking-u (porovnávaniu) – určite nie k súpereniu, ale k zdravej spolupráci a pomoci.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Pokiaľ zriaďovateľovi záleží na dosahovaní zdravej klímy na školách, spolupracuje s vedením škôl, prejavuje záujem o ich činnosť, napredovanie a prezentáciu. Zorganizujem s poslaneckým tímom návštevu a prehliadku škôl s cieľom oboznámenia sa nielen s materiálnym vybavením, ale aj s personálnym obsadením škôl.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Na pracovných pozíciách vedenia škôl a školských zariadení predpokladám, že pracujú odborníci, ktorí svojej práci rozumejú. Nielen v profesionálnej oblasti, ale aj z hľadiska ich osobnostných kvalít. Jednoznačne z toho vyplýva, že na pozícii riaditeľa pracujú ľudia, ktorí sa dokážu správať nielen ako manažéri, ale aj ako lídri, ktorí svoju prácu dokážu obhájiť a prezentovať. Zistiť, ako život školy funguje dovnútra systému, je možné len v užšej spolupráci, častej komunikácii, návšteve školy, snažiť sa pravidelne prichádzať na stretnutia a podujatia, ktoré škola realizuje a komunikovať s učiteľmi a ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. V prípade podozrenia mobbingu a bossingu zistiť dotazníkovou metódou skutočnosť na danej škole a nerobiť závery len z jedného podnetu. Určite aj v tomto prípade využiť projekt prevencie kriminality. Aktívna práca a spolupráca Rady školy a Rady rodičov je polovicou úspechu, ako si vytvoriť obraz o práci a činnosti školy. Budovanie imidžu školy a dobrého mena je dlhodobý proces, na ktorom sa podieľajú samotní učitelia, žiaci a vo veľkej miere aj rodičia.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Financovanie škôl je jedna z podmienok dobrej existencie školy. Každá zo škôl očakáva, že finančné zdroje zriaďovateľ nebude zadržiavať, ale budú v plnej výške poskytnuté školám, aby ich mohli využiť na modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu, materiálneho vybavenia a spravodlivého finančného ohodnotenia každého zamestnanca. Pokiaľ škola vykazuje neustále znižovanie počtu žiakov, je problém potrebné riešiť to s danou školou. Samospráva by sa mala snažiť riešiť problém komplexne, aj s ostatnými subjektami a nerozhodovať o nakladaní s financiami bez ich súhlasu a opodstatnenia. Zistiť skutočné príčiny nedostatočného záujmu o školu, ktorej klesá počet žiakov.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

V našom meste základné a materské školy prešli rozsiahlymi rekonštrukciami. Mnohé práce však realizovali firmy, ktorých práca nevykazovala patričnú kvalitu, dôsledkom čoho sú školy zaťažené opravami, ktoré realizujú z vlastných zdrojov. V prípade úspechu si urobím prieskum, ako to na školách v skutočnosti je, čo by potrebovali vylepšiť, opraviť alebo dobudovať. Rozpočet mesta je potrebné prispôsobiť i i týmto požiadavkám a potrebám, aby žiaci a učitelia mohli spokojne pracovať v budovách škôl, ktoré sú majetkom mesta.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Rady škôl fungujú na každej ZŠ a MŠ v meste a podieľajú sa na činnosti škôl. Poslanci sú zástupcovia v radách škôl za samosprávu. Mali by taktiež iniciovať na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva, aby sa riaditelia škôl zúčastňovali rokovaní MsZ a prezentovali svoju školu, mohli sa verejne vyjadriť a obhájiť svoje požiadavky na zlepšenie fungovania škôl. Umožniť im poukázať na plusy a mínusy, ktoré sú často odkázaní riešiť sami napriek tomu, že sa podieľajú na zveľaďovaní majetku.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme SWOT analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Každá škola do škola do konca októbra predkladá „Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch“, v ktorej jedným z bodov je SWOT analýza. Práve táto analýza by mala poukázať na kvality a nedostatky škôl. Samospráva by sa z celej správy v SWOT analýze mala zaoberať dvoma oblasťami, a to „príležitosťami a ohrozeniami“, ktoré školu buď brzdia alebo posúvajú dopredu. Riaditelia škôl sú štatutári, ktorí zodpovedajú za školu a jej riadenie. Chcem im byť pomocou, nie brzdou.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Na každej škole v meste je zriadený školský klub detí , pri každej škole funguje CVČ ako súčasť školy. Tieto školské zariadenia sú financované z originálnych kompetencií mesta, ktoré nie vždy postačujú. Dôvodom je rozličná zvýšená kvalifikácia vychovávateliek a s tým súvisiace rozličné zaradenie do platových tried na základe získaného vzdelania. Mojím cieľom bude zistiť kvalifikačné predpoklady a prehodnotiť platové podmienky v ŠKD v školách na území mesta. Záujmová činnosť v mimo vyučovacom čase sa realizuje popoludní len v školách. Absentuje v meste, pretože pred niekoľkými rokmi bolo CVČ vyradené zo siete školských zariadení na území mesta Topoľčany. Mojou prioritou bude znova zriadiť CVČ a tak sfunkčniť a rozbehnúť zmysluplnú záujmovú činnosť v popoludňajšom čase a v čase jarných a letných mesiacoch.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Karol Janas – kandidát na primátora – Považská Bystrica ” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami robia naše školy aj doteraz v zmysle platných predpisov a pokynov ministerstva školstva a ŠPÚ. Dlhodobo podporujeme triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sú jediné v širšom regióne. Viac rokov pôsobí v niektorej z našich školách sociálny pedagóg, ktorý pomáha riešiť rôzne problémy žiakov aj ich rodičov. Kvalita našich základných škôl je na veľmi dobrej úrovni. V hodnotení INEKO sú tri zo šiestich hodnotených škôl mesta v prvej päťdesiatke na Slovensku (jedna je na treťom a jedna na ôsmom mieste). Všetky naše školy navštevujú deti zo širokého okolia, s viacerými obcami sme uzatvorili zmluvy o spoločnom školskom obvode. V záujme dobrej dostupnosti škôl sme počas môjho doterajšieho pôsobenia vo funkcii primátora nezrušili ani jednu školu v meste. Naopak vznikla cirkevná materská škola a dali sme súhlas so vznikom alternatívnej základnej školy.
Ak budem zvolený, naďalej chcem podporovať rozširovanie služieb odborných zamestnancov v našich školách – špeciálnych a sociálnych pedagógov, školských psychológov, logopédov… Zlepšovaním materiálno-technických podmienok, podporou ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov chcem prispieť k skvalitneniu práce vo všetkých našich školách
Vytváraním odborných tímov v školách sa počas môjho doterajšieho pôsobenia primátora priebežne zaoberám. V tomto školskom roku sme v zmysle platných právnych predpisov prijali v ďalších dvoch základných školách špeciálnych pedagógov. Ich činnosť máme zabezpečenú v piatich z ôsmich základných škôl. V dvoch školách pracuje sociálny pedagóg. V siedmich materských školách pôsobí školský logopéd.
V budúcnosti chcem rozšíriť činnosť odborných zamestnancov (hlavne špeciálnych pedagógov) aj v ďalších základných a materských školách mesta.
Tým, že sme za posledných osem rokov mojej činnosti primátora nezrušili žiadnu materskú školu je ich kapacita na dobrej úrovni a už teraz uspokojujeme takmer všetky žiadosti. Napriek tomu chceme vyhovieť aj rodičom mladších detí, preto rozširujeme kapacitu o 40 miest nadstavbou v jednej materskej škole. Nadstavba bude hotová v prvom polroku 2019. V roku 2019 máme schválené a pripravené na realizáciu projekty na kompletné zateplenie troch materských škôl. V ostatných materských školách sme v mojom doterajšom funkčnom období vymenili staré drevené netesné okná za plastové. Mojim záujmom v prípade zvolenia, bude pokračovať v zatepľovaní a zlepšovaní materiálno technických podmienok vo všetkých materských školách. Vo väčšine materských škôl zabezpečujeme logopedickú starostlivosť, prípravné vzdelávanie v cudzích jazykoch, rozvíjanie talentu detí učiteľmi hudobného a výtvarného odboru našich zušiek a inú krúžkovú činnosť. Mojou snahou bude aj v budúcnosti tieto aktivity podporovať a rozširovať.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Motivácia zamestnancov škôl, ktoré sú všetky s právnou subjektivitou, zo strany primátora je hlavne v morálnom ocenení. V mojej doterajšej práci primátora každoročne oceňujem pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov zo všetkých škôl a ŠZ mesta za ich celoročnú prácu a výsledky. Okrem toho v rámci Dní mesta oceňujem žiakov za ich výsledky v súťažiach v rôznych záujmových oblastiach. Pritom vždy je vyzdvihnutá aj zásluha pedagógov. Táto práca pedagógov a jej ocenenie je zverejňovaná v miestnych médiách, čím sa stávajú vzorom ostatným kolegom, zvyšuje sa prestíž a dobré meno školy. To všetko prispieva k dobrej klíme v škole. Finančné ohodnotenie zamestnancov je v rukách riaditeľov škôl a ŠZ. Mojou úlohou naďalej bude, aby školy mohli časť pridelených finančných prostriedkov dať aj na odmeny zamestnancom. Riaditelia škôl musia byť hlavne odborníci vo svojej oblasti, stále viac musia byť aj dobrí manažéri, musia byť zdatní vedúci pracovníci s ľudským prístupom ku všetkým zamestnancom, schopní zjednocovať všetkých v záujme skvalitnenia celej činnosti školy.
V prípade môjho zvolenia plánujem zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov škôl v oblasti riadenia. So všetkými podnetmi na mobbing alebo bossing sa budem ako doteraz podrobne zaoberať.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Pridelené normatívne prostriedky počas môjho pôsobenia boli vždy prerozdeľované podľa platných predpisov a podľa skutočných potrieb škôl. Ich objem nikdy nebol dostatočný na pokrytie všetkých požiadaviek hoci sme školám dali všetky pridelené financie. Mesto zo svojich prostriedkov dalo v posledných dvoch rokoch viac ako milión EUR na výmenu okien v školách, zabezpečilo rekonštrukciu piatich telocviční z projektu ministerstva a svojich zdrojov, má schválené projekty na vybudovanie a modernizáciu odborných učební v štyroch školách, každoročne dáva zo svojho rozpočtu desiatky tisíc EUR na nové zariadenia kuchýň, opravu striech, výmenu hracích prvkov na detských ihriskách… V tomto by som chcel pokračovať aj naďalej.
Školy sú autonómne, so svojim samosprávnym orgánom – radou školy. Primátor nemôže vopred zasahovať do ich činnosti s cieľom dosiahnuť svoje záujmy. Rady škôl sú demokraticky ustanovené funkčné samosprávne orgány so zástupcami zamestnancov, rodičov aj zriaďovateľa. Dokedy to tak je, nebudem do ich práce zasahovať. Vždy budem prístupný riešiť požiadavky zo strany rád škôl.
Prácu ŠKD, ZUŠ a CVČ som vždy podporoval. Deti a žiaci v nich dosiahli viaceré úspechy, niektorí sú majstrami Slovenska, Európy aj sveta v svojich záujmových oblastiach. Uvedomujem si ich nezastupiteľnú úlohu a budem ich aj naďalej podporovať.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Ľudmila Chodelková – kandidátka na primátorku – Žilina” open=”no”]

Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo vašom regióne?

Mesto Žilina, ako zriaďovateľ, musí mať povinnosť začleniť deti so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti. Je potrebné, aby tieto deti boli začlenené do normálnych škôl a adaptovali sa tak do prirodzeného prostredia. Je potrebná pomoc zo strany MŠVVaŠ SR pri pomoci s asistentmi. V Žiline treba podporiť školy, ktoré sa starajú práve o detí so špeciálnymi potrebami. Pre mňa je školstvo veľkou prioritou, a preto sa budem snažiť aj v tomto smere vyvinúť maximum.
Je potrebné začať od materských škôl a vytvoriť priestor pre uplatnenie špeciálnych pedagógov. Základné školy, ako samostatné právne subjekty, majú možnosť financovať špeciálnych pedagógov zo svojich finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to s poukazom na stanovenie koeficientov pri financovaní potrieb žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré v plnom rozsahu poskytneme na ich potreby. Vytvoríme pracovné skupiny v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, taktiež Odboru sociálnych vecí mesta.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Skutočnú zmenu školstva musíme začať zdola. Všetko začína v jasličkách a škôlkach. Vybudujeme dostatok voľných miest, aby každé dieťa mohlo byť umiestnené v škôlke, ak o to rodič požiada. Rovnako musia mať rodičia možnosť umiestniť deti čo najbližšie pri ich bydlisku, aby nemuseli cestovať s deťmi po meste.
Podpora je aj otázkou celoslovenskej legislatívy. Ako zriaďovateľ budeme musieť poskytnúť metodický a odborný servis a zároveň budeme podporovať odborný rast a vzdelávanie zamestnancov škôl a školských zariadení.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Vytvoríme maximálny priestor, aby v Žiline bol dostatok vhodných priestorov. Využijeme nenaplnené školy, prázdne budovy, zrekonštruujeme staršie zariadenia a dokončíme naplánované prístavby a nadstavby. Štatutárom škôl a školských zariadení dáme možnosť, aby mohli ekonomicky lepšie spravovať zverený majetok, a tak sa ich zariadenia mohli rozrastať a napredovať. Tým vytvoríme priestor, aby celá táto investičná aktivita nemusela byť iba na pleciach mesta. A, v neposlednom rade, ak budú vytvorené rovnocenné podmienky pre neštátnych zriaďovateľov, ktorí práve v Žiline boli v minulom osemročnom období blokovaní pri budovaní a vytváraní kapacít. Dnes nás to dobieha ako významný negatívny dopad tohto konania. Chceme tým tiež vytvoriť priestor, aby mohli flexibilne reagovať na dopyt po voľných miestach v škôlkach.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

V základných školách chceme dať kompetenciu šikovným riaditeľom, ktorí budú zodpovední za chod školy a budú môcť rozhodovať ako štatutári o všetkých základných veciach v súvislosti s kvalitným chodom škôl. Kvalitné materiálne vybavenie musí byť samozrejmosťou. Riaditeľ musí byť manažér, ktorý rieši všetky problémy bez toho, aby mu to niekto určoval. Pozná prostredie, a preto sa musí vedieť správne rozhodnúť s prihliadaním na efektívnosť a hospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a zvereným majetkom. Šikovný riaditeľ = dobrá škola, kde sú spokojní všetci: žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, rodina. Zamestnanci škôl musia byť primerane odmenení za svoju prácu a riaditeľ musí byť ten, kto ohodnotí podľa vykonanej práce svojich zamestnancov.
Odmeňovanie zamestnancov v oblasti školstva je celospoločenský problém, ktorý dlhodobo rezonuje v spoločnosti. Za primárne považujem mať túto oblasť legislatívne ošetrenú s adekvátnym finančným krytím, čo v tej právnej podstate nie je v kompetencii miest a obcí. Určite je však v kompetencii miestnej samosprávy a riadiacich pracovníkov v oblasti školstva nastaviť pravidlá odmeňovania podľa výsledkov odvedenej práce. Budem vyžadovať, aby schopní a zanietení zamestnanci v školstve boli za svoje nasadenie odmenení aj za cenu dofinancovania z vlastných zdrojov mesta. Musíme mať na pamäti, že naše deti sú našou budúcnosťou, a tí, ktorí sa chcú podieľať na jej budúcnosti, by mali byť spravodlivo a primerane odmenení.

Školské zariadenia musia mať dobré podmienky a vykonávať činnosti pre deti a mládež. Byť v konkurenčnom prostredí musí byť samozrejmosť, a to je zárukou, že to všetkých posunie ďalej k vytváraniu takých činností, ktoré budú kreatívne, nápadité a prínosom podľa záujmov jednotlivých členov.

Chceme školy, do ktorých sa budú naše deti tešiť a dobre sa v nich cítiť. Chceme spokojných pedagógov, spokojných žiakov a spokojných rodičov. Vzdelanie našich detí, našich budúcich generácií, bude našou prioritou.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Učitelia sú najdôležitejším študijným zdrojom, ktorý má k dispozícii väčšina žiakov. Je dôležité, aby tí, ktorí vyučujú, mali úplné vedomosti a pochopenie predmetu, ktorý vyučujú, aby mali potrebné znalosti a skúsenosti na odovzdávanie svojich vedomostí a rozhľadu účinným spôsobom žiakom v širokej škále vyučovacích kontextov a k svojmu výkonu boli schopní prijímať spätnú väzbu. Pedagogickí pracovníci by mali dostať príležitosť rozvíjať a rozširovať svoju vyučovaciu kapacitu a mali by byť povzbudzovaní, aby si hodnotili svoje schopnosti. Základné školy by mali na prijateľnej úrovni poskytovať učiteľom s nízkou výkonnosťou príležitosť na zdokonaľovanie svojich schopností a mali by mať prostriedky na vylúčenie takýchto učiteľov.
Učiteľ musí byť ten, ktorý sa nebojí a poukáže na mobbing a bossing. Tu je potreba spolupráce vedúceho odboru školstva s jednotlivými školami a školskými zariadeniami.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Financovanie je najväčší problém v spojení financovania s kvalitou výchovy a vzdelávania, pretože nie je vyjasnené, čo sa má pod touto kvalitou chápať. Systém sa dá pokladať za spravodlivý v tom zmysle, že financie sa snaží prideľovať proporcionálne k ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. To znamená, že ak, napríklad, vzdelávanie v jednom druhu školy je dvakrát ekonomicky náročnejšie ako v inom druhu školy, systém pridelí školám prvého druhu dvojnásobne vyšší normatív na žiaka. Súčasný systém si však vôbec nekladie otázku, či finančné prostriedky poskytované školám postačujú na krytie ich aktivít. Z uvedeného priamo vyplýva, že systém financovania prenesených kompetencií v tejto oblasti nie je dôsledný.

Pri financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v zmysle Nariadenia vlády SR je zase nastavené financovanie nedostatočné na to, aby bolo možné rovnovážne kryť všetky potreby školských zariadení. Je možné priamo uviesť, že financovanie originálnych kompetencií je až poddimenzované na úrok prenesených kompetencií a zostalo na okraji záujmu všetkých zainteresovaných aktérov, o čom svedčí stav v našich školských jedálňach, ale aj úroveň odmeňovania nepedagogických zamestnancov v školstve. Tejto situácii naozaj nepomáha aj pripravovaný návrh o obedoch zadarmo, čo vážnym spôsobom naruší situáciu v školstve. Nikto nevie odhadnúť, ako sa tento stav bude vyvíjať.

Problém je aj pri financovaní neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré je diskriminačné, keďže legislatíva používa možnosť krátenia financovania na úroveň 88 %, čo väčšina miest a obcí využíva.
Citlivou témou sa stalo financovanie centier voľného času a časom aj financovanie základných umeleckých škôl.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Kapitálové výdavky, ktoré je potrebné zahrnúť do rozpočtu na najbližší rok podľa potrieb škôl a školských zariadení. K tejto téme bez konsenzu v mestskom zastupiteľstve nie je možné dať relevantnú odpoveď. Potrebné je, aby bol rozpočet schválený MZ. Treba v maximálnej možnej miere s racionálnym postojom využívať možnosti financovania prostredníctvom eurofondov.

Aký bude váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
Primátor nemôže byť zástupca občanov v Radách škôl, ale môže zohrať významnú rolu pri delegovaní vhodných zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov v oblasti školstva. Zastávam názor, že zástupcovia zriaďovateľa by mali byť ľudia, ktorí majú záujem posunúť a pomôcť riešiť problémy v oblasti školstva na miestnej úrovni. Pokiaľ viem, Rady škôl a školských zariadení sú funkčné. Nemám vedomosť o tom, že by tomu tak nebolo, aj keď nevylučujem, že v mnohých prípadoch by bolo potrebné vykonať zmenu.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

V tomto prípade ponecháme kompetenciu štatutárom škôl a školských zariadení. Štatutár sa riadi podľa smerníc, ktoré by mali byť súčasťou dokumentácie školy, školského zariadenia. Existuje systém hodnotenia pedagogických zamestnancov. Určite sa však budeme baviť o tom, aby sme nastavili štandardy interného a externého hodnotenia škôl a školských zariadení v našom meste, aby sme vedeli robiť porovnávacie štúdie a vedeli si výsledky jednotlivých škôl vyhodnocovať a podľa toho ich možno aj odmeňovať.
• Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?
Štatutár je zodpovedný za pedagogickú a sociálnu úlohu. Školské kluby, ZUŠ a CVČ majú v meste Žilina dobré podmienky pre výchovu mimo vyučovania. Treba skvalitniť efektívnosť a hospodárnosť pri využívaní disponibilných zdrojov v niektorých zariadeniach, nastaviť systém a ponuku, ktoré budú lákať čo najväčšie množstvo členov a záujemcov a nastaviť aj konkurenčné prostredie.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Matúš Čupka, kandidát na starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

V prvom rade zmeníme filozofiu školského úradu, ktorý sa pri poslednom prieskume podmienok pre deti so špeciálnymi potrebami vyjadril v takom zmysle, že podobné deti patria na špeciálne školy. V druhom rade zvolám stretnutie s riaditeľmi našich ôsmich škôl, aby som si spravil prehľad o stave podmienok pre deti so špeciálnymi potrebami nakoľko zo správy o priebehu školského roka vyplýva, že len dve z ôsmich škôl majú žiakov so špeciálnymi potrebami. O podmienkach sa tam takmer nič nespomína.
V prípade zvyšovania dostupnosti chceme spraviť audit bariérovosti na našich základných školách, aby sme ich debarierizáciu mohli postupne financovať. Začneme tiež rozširovať ZŠ Riazanská na úkor súkromnej obchodnej akadémie, ktorá v časti priestorov dnes sídli s cieľom znížiť počet detí v neďalekej ZŠ Za kasárňou. Tá dnes doslova praská vo švíkoch.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

V spolupráci so sociálnym oddelením spravíme prehľad o rodinách so zvýšenou sociálnou odkázanosťou, ktorým sa narodí dieťa. Cieľom je vytvoriť týmto deťom priestor v novomestských jasliach a potom novomestských školách, aby mali rodičia viac času na svoje zamestnanie a možností na zlepšenie hmotných podmienok rodiny.
Vytvoríme tiež predpokladaný model demografického vývoja v Novom Meste, aby sme dokázali predvídať aké kapacity potrebujeme na našich základných školách i škôlkach v strednodobom horizonte. Na tieto potreby chceme naviazať prípadné rozšírovanie či budovanie nových školských zariadení.
Tieto kroky bude realizovať odborný tím zložený s pracovníkov sociálneho oddelenia, školského úradu a zástupcov škôl či škôlok.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Chceme dokončiť rozpracovaný projekt novej škôlky na Teplickej ulici a novej škôlky na Vihorlatskej ulici. Na základe vývoja v demografickej krivke začneme hľadať ďalšie možnosti pre zvýšenie počtu miest v materských školách.
Kvalitu vzdelávacieho procesu chceme zabezpečiť investíciami do vybavenia škôlok a tiež do zamestnaneckých benefitov vrátane možnosti si prenajať obecný byt za výhodný nájom, možnosti mať predplatenú električenku samosprávou a ďalších výhod.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
Zlepšením vybavenia škôl a rozvojom zamestnaneckých benefitov pre učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov.
Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
Opäť investíciami do podmienok vzdelávacieho procesu, najmä do vybavenia škôl i kabinetov, nákupom nových pomôcok a zlepšením mediácie vo vzťahu medzi rodičmi a učiteľmi.
Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Silnú empatiu voči podriadeným, odhodlanie viesť príkladom a otvorenosť voči novým myšlienkam či podnetom podriadeným. Je dôležité, aby si vedúci pracovník prešiel v minulosti pozíciou učiteľa a ideálne si doplnil skúsenosti v oblasti riadenia pracovných tímov. Zabezpečiť to chceme štandardizáciou práce s ľudskými zdrojmi po vzore súkromných spoločností strednej veľkosti. Kvalitných ľudí chceme získať dobrými pracovnými podmienkami a zamestnaneckými výhodami, ktoré budú lepšie ako v okolitých samosprávach.
Prevenciu voči mobbingu a bossingu chceme zabezpečiť anonymnou telefonickou linkou, ktorú bude obsluhovať obstaraná zahraničná firma. Tá bude zriaďovateľovi škôl zasielať prípadné podnety na ďalšie doriešenie. Vedúci pracovníci tiež prejdu školením na tému bossingu a mobbingu.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Garanciou toho, že sa peniaze určené na školstvo školám riadne prevedú a samospráva bude hľadať rezervy v iných rozpočtových kapitolách. V Novom Meste skončí model, kedy sa na školách šetrilo v prípade zlej finančnej situácie samosprávy.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Na túto otázku viem zodpovedať až keď sa podrobne zoznámim s finančným zdravým samosprávy a podanými žiadosťami o externé zdroje. Ak to finančné zdravie umožní, tak budem rád pokračovať v nastavenom trende, kedy bolo najviac finančných zdrojov investovaných práve do školských zariadení.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Školské rady otvoríme nástrojom 21. storočia a jej zástupcovia budú aktívne komunikovať s učiteľmi či rodičmi žiakov prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečíme, aby boli v školských radách kvalitní zástupcovia a v prípade ich pravidelných neúčastí budú automaticky odvolaní.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Na základe skúseností zo zahraničia zavedieme interný proces hodnotenia škôl nad rámec súčasného mechanického spísania počtu krúžkov, detí či učiteľov.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Chceme rozšíriť ponuku krúžkov v školských kluboch detí a tie naviazať na to, čo je v Novom Meste unikátne. Žiakom by sme chceli ponúkať komentované prechádzky po novomestských štvrtiach, návštevu tréningov našich športových klubov, prednášky o tom, čo znamená občianstvo alebo demokracia a mnohé ďalšie.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Jaroslav Džunko, kandidát na primatora – Košice” open=”no”]

Skôr, ako odpoviem na Vaše otázky uvediem niekoľko spomienok zo školských čias. Zažil som chodenie do spojenej triedy so staršími druhákmi ako aj poobedňajšie vyučovanie. Za nezbedu v triede sa kľačalo v kúte alebo učiteľ „vyplatil“ ihneď pravítkom rovno do dlane. Aj z takýchto podmienok sme traja spolužiaci vyštudovali vysokú školu.
Učiteľ p. Jancura na hodinách praktického vyučovania nám aj občas ukazoval ako žijú včely. Zaujalo ma to a dodnes 40 rokov včelárim. Na školskom pozemku sme pestovali zeleninu do školskej jedálne a v ôsmej a deviatej triede vysadené ovocné stromy na školskom dvore rodia dodnes. Učiteľ chémie p. Marcin aj bez chemického laboratória v školskej kotolni a na dvore predvádzal nebezpečné chemické pokusy. Zaujalo ma to a vyštudoval som odbor chémie na univerzite.
V deviatej triede učiteľa matematiky na jednej hodine musel náhle zaskakovať učiteľ zo susednej triedy. Zadal úlohy na riešenie a odišiel do svojej triedy. O chvíľu spolužiak nezbedník zabúchal päsťou na susediacu stenu. Zastupujúci učiteľ prišiel a pýtal sa „Kto to búchal?“ cela trieda solidárne mlčala. Keď učiteľ odišiel, spolužiak nezbedník o chvíľu znova zabúchal na susednú stenu. Nazlostený učiteľ znova nedostal odpoveď, kto búchal. Keď spolužiak nezbedník začal po tretíkrát búchať na stenu, za dverami stojací učiteľ náhle otvoril dvere. Nezbedníka ohol na lavicu a drevený meter sa na jeho zadku zlomil po prvom údere. Do konca školského roka bol nezbedník poslušný. Rodičia žiaka za túto bitku sa nesťažovali a ani nepodávali trestné oznámenia, lebo vo vtedajších časoch – súdruh učiteľ bol spoločensky váženou osobou. Som za vytvorenie štatútu chránenej osoby pre profesiu učiteľa.

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Počas mojej základnej školskej dochádzky sme mali rovesníka, ktorý sa podľa dnešných moderných pojmov komplikovane označuje ako „dieťa so špeciálnymi potrebami vo vzdelávacom procese“. Vtedy nikto nenútil, aby deti so zdravotným alebo duševným postihnutím museli chodiť do školy. Sociálna demagógia tohto štátu núti telesne postihnuté detí nadobudnúť nejaký stupeň vzdelania, aby potom aj so svojím zdravotným postihnutím pracovali na podporu zdravotne a pracovne schopných dlhodobo nezamestnaných ľudí.
Myslím si, že dieťa so špeciálnymi potrebami vo vzdelávacom procese je brzdou rozvoja ostatných žiakov triedy. Našťastie v 237-tisícových Košiciach by bolo možné takéto deti skoncentrovať do jednej triedy či školy, kde by sa a ich vyučovaniu venovali aj špecializovaní učitelia. Podobne ako veľmi nadané deti majú možnosť výučby vo vyhradenej triede, či škole.
Dostupnosť kvalitných škôl alebo počet tried zabezpečím tak, magistrát mesta bude každoročne sledovať počet narodených detí v meste a tento údaj bude porovnávať s počtom a kapacitou škôl v Košiciach.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

V mojich školských časoch sme po príchode zo školy domov odhadzovali tašky a venovali sa športu, hrám, potulkám v prírode a v staršom veku aj pomoci rodičom pri domácich hospodárskych prácach. Večer sa písali domáce úlohy a učili sme sa. Deti by sa nemali duševne zaťažovať a trápiť po absolvovaní doobedňajšieho vyučovania nástupom na druhú poobedňajšiu smenu vyučovania odbornými tímami v centrách včasnej intervencie.
Už vôbec sa mi nepáči posledná časť Vašej otázky, že odborné tímy by mali podporovať deti od narodenia. Na to je matka, otec, starí rodičia, jasle a škôlky.
Mojim prvým krokom k podpore a vytváraniu odborných tímov v centrách včasnej intervencie bude ,aby sa do tímu nedostali ľudia s pedofilnými úchylkami a aktivisti protidrogovej výchovy, ktorí negatívnou reklamou vzbudzujú u detí „zakázané ovocie“ vyskúšať. Ďalším krokom bude dotazník, kde rodič už pri zápise dieťaťa do školy uvedie odbory v centre voľného času, ktoré odbory by malo jeho dieťa navštevovať. Podľa toho sa budú plánovať kapacity a hľadať odborníci.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Potrebnú kapacitu materských škôl a učiteliek v predstihu zabezpečím tak, aby pracovníčky matriky pri zapisovaní novonarodeného dieťaťa, spísali s matkou dotazník, koľko rokov plánuje byť na materskej dovolenke, od koľkých mesiacov bude potrebovať jasle, materskú škôlku. Podľa tejto štatistiky – demografie sa bude plánovať príprava potrebnej kapacity jaslí a materskej školy.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov pre zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Primátor nie je nadriadený riaditeľ učiteľom. Myslím si, že každý učiteľ v škole vyvíja maximálnu snahu, aby jeho výchova žiakov bola úspešná a mohol sa neskôr hrdiť, že toho politika, doktora vedca, športovca … som vychoval ja. Ale čo môžete urobiť so žiakom, ktorý na to geneticky nemá. Motívom je tiež zvyšovanie miezd za dobré výchovné výsledky.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Ak bude dostatok finančných prostriedkov, investovať ich do výbavy kabinetov modernejšími pomôckami.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť?

Podľa zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, školská rada alebo obecná školská rada navrhuje a riadi výberové konania na obsadenie riaditeľa školy. Je to kolektívny orgán, kde sú zastúpení aj učitelia, rodičia a mestom určení zástupcovia. Primátor nemôže byť členom školskej rady.

Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Pracoval som osem rokov aj v štátnej správe, kde je vytvorený eticky kódex správania sa štátneho zamestnanca. Niečo podobné by som zaviedol aj pre vedúcich zamestnancov verejnej služby. Ak niekto bude mať pocit, že je zo strany riaditeľa školy alebo nejakej skupiny zamestnancov školy šikanovaný, bude mať možnosť aj anonymne podať sťažnosť v kancelárii primátora.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Matematika bola mojim obľúbeným predmetom. Dohliadnem, aby ekonómovia spravodlivo rozpočítali na všetky školy v Košiciach dotáciu pridelenú Ministerstvom financií, aby proces rozdelenia bol transparentný t. j. aby každý riaditeľ školy si ho mohol prekontrolovať.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

V mojom volebnom programe pre Košice 2018 na internete: jaroslavdzunko.blog.sme.sk nemám megalomanské stavby za desiatky miliónov. V rozpočte mesta sa nájdu úspory.

Aký bude Váš osobný prínos ako zástupcu občanov, na sfunkčnenie činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Podľa zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, primátor Košíc nemôže byť ako zástupca občanov v školskej rade, či obecnej rade. Po stránke právnickej a organizačnej budem nápomocný, aby v súlade s týmto zákonom sa na každej škole vytvorila kvalitná školská rada.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

V poslednej dobe administratívni exhibicionisti vymýšľajú veľa „vedeckých“ analýz, ktorých výsledky sú na nič, keď škola nemá na to peniaze. V mestách rodičia podľa verejnej mienky niektoré školy uprednostňujú a navštevujú ich nadanejší žiaci a takéto školy potom bodujú viac v rôznych súťažiach ako školy, ktoré musia učiť aj zaostalejších žiakov v zmysle povinnej školskej dochádzky. Preto takéto kritéria veľmi neuznávam.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Neviem teraz koľko finančných prostriedkov je v rozpočte Košíc venované aj na mimo -vyučovaciu výchovu. Každá záujmová skupinu detí s mimovyučovacou aktivitou by mala mať pedagogický dozor aspoň s almužnovou odmenou. Takáto mimovyučovacia aktivita je viac potrebná pre deti v meste, kde je väčšia koncentrácia asociálov ako na väčšine dedín. Rodičia majú viac času dohliadať na svoje deti po skončení vyučovania. Ministerstvo financií by preto malo na takéto aktivity viac prispievať pre mestské školy.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Viliam Novotný – kandidát na primátora mesta Košice” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Kompetenciou mesta Košice je zriaďovanie základných a materských škôl na svojom území. Súčasným trendom vo vzdelávaní je integrácia detí so špeciálnymi potrebami do riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento trend budem samozrejme podporovať a v rámci modernizácie škôl vytvárať materiálno – technické podmienky na integráciu.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Je to odborná téma, ktorú budem riešiť v spolupráci s odborníkmi z odboru školstva magistrátu.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Prenesením kompetencie zriaďovať materské školy spolu s finančnými prostriedkami na mestské časti. Starostovia poznajú potreby svojich obyvateľov lepšie ako úradníci na magistráte.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Navrhujem posilnenie kompetencií škôl v zmysle väčšej autonómie, aby príjmy z prenájmov a aktivít zostali príjmami školy a nemuseli ich odvádzať magistrátu. Tieto finančné prostriedky potom bude môcť škola využiť na svoju modernizáciu, zlepšenie vybavenia a odmeňovania zamestnancov.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Navrhujem vytvoriť program na modernizáciu škôl a školských ihrísk s využitím eurofondov, verejných a súkromných zdrojov.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Očakávam, aby vedúci pracovníci – riaditelia škôl a ich zástupcovia boli nielen učiteľmi, ale aj manažérmi, ktorí dokážu zlepšiť fungovanie škôl a zvyšovať ich kvalitu. Predsadzujem pravidelné stretnutia vedenia mesta s riaditeľmi na riešenie problémov fungovania škôl. Navrhujem zverejňovať všetky dostupné informácie o kvalite, vybavenosti škôl a výsledkoch ich žiakov, aby si rodičia vedeli vybrať tú správnu školu pre svoje dieťa. Zároveň sa tak zvýši aj tlak na manažmenty škôl, aby v tomto konkurenčnom boji dokázali obstáť.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Nediskrimináciou škôl a školských zariadení podľa zriaďovateľa.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Samozrejme mesto bude naďalej plniť svoje povinnosti pri oprave a udržiavaní majetku škôl. Navrhujem vytvoriť program na modernizáciu škôl a školských ihrísk s využitím eurofondov, verejných a súkromných zdrojov. Rád by som tiež v rámci projektu Košice – Európske mesto dobrovoľníctva 2019 zapojil vo väčšej miere verejnosť do zveľaďovania škôl, ich okolia a najmä školských ihrísk.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Budem rešpektovať radu školy pri výbere riaditeľa, ale aj pri spravovaní školy. Školám zároveň navrhujem dať viac nezávislosti. Predsadzujem pravidelné stretnutia vedenia mesta s riaditeľmi na riešenie problémov fungovania škôl.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Navrhujem zverejňovať všetky dostupné informácie o kvalite, vybavenosti škôl a výsledkoch ich žiakov, aby si rodičia vedeli vybrať tú správnu školu pre svoje dieťa. Zároveň presadzujem online komunikáciu školy a školskej jedálne s rodičmi. Navrhujem pravidelné dni otvorených dverí škôl pre rodičov detí v predškolskom veku, kontakt s vedením školy, s učiteľským zborom a s aktivitami školy, aby si mohli zvoliť školské zariadenie, ktoré im vyhovuje.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Nediskrimináciou škôl a CVČ podľa zriaďovateľa. Navrhujem posilnenie kompetencií škôl, aby príjmy z prenájmov a aktivít zostali príjmami školy a nemuseli ich odvádzať magistrátu. Tým podporíme filozofiu otvorenej školy, ktorá po skončení vyučovania zostane prístupná na mimoškolské aktivity, klubovú činnosť a stretávanie sa komunít.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Martin Petruško, kandidát na primátora – Košice” open=”no”]

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do
vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky
deti vo Vašom regióne?

Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na
Slovensku – ako obec. Začleňovanie detí do vzdelávacieho procesu
podporuje už teraz na rôznych úrovniach:

· integrácia žiakov v bežných triedach ( deti so zrakovým,
sluchovým, telesným postihnutím,…)
· zriadenie špeciálnych tried ( pre deti so zrakovým,
sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, pre deti s
autizmom,…)
· zriadenie špecializovaných tried.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v
centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach,
ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia
po dobu celej školskej dochádzky.

· Pridelenie asistentov učiteľa ( financovanie zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu školy, z ÚPSVaR a z projektov EÚ)
· Mesto vytvorilo z rozpočtu mesta pracovnú pozíciu školský
psychológ na každej základnej škole
· Pomocou rôznych projektov resp. z rozpočtu mesta boli
vytvorené aj pracovné miesta odborných zamestnancov – špeciálneho
pedagóga, logopéda atď.
· V prípade vyskytnutia sa problémov spolupracujeme s
poradenskými zariadeniami, krízovými centrami v meste ale aj mimo mesta,
s inštitúciami participujúcimi na riešení negatívnych spoločenských
javov
· Spolupráca s koordinátorom ochrany detí pred násilím v rámci
projektu ÚPSVaR
· Organizovanie odborných seminárov a konferencií k
šikanovaniu, k prevencii, k zvládaniu krízových situácií v školách a
školských zariadeniach, o vzájomnej komunikácii vo všetkých smeroch (
žiak, učiteľ, rodič)

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu –
primeraný počet detí a odborný servis?

· Mesto Košice na základe štatistických údajov o počte
narodených detí od mestských častí resp. rôznych prognóz a taktiež počtu
nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ každoročne prehodnocuje prípadnú
potrebu rozšírenia kapacít v MŠ. Na základe toho z vlastného rozpočtu, z
finančných prostriedkov MŠVVaŠR a európskych fondov sa rozširujú
kapacity materských škôl. Za posledné 2-3 roky sme otvorili 15 nových
tried a plánujeme ešte ďalších 16 v priebehu rokov 2019 a 2020 s
predpokladaným celkovým počtom 680 detí.
· Mesto organizuje každoročne celomestské metodické dni pre
pedagógov, zabezpečuje prednášky, semináre, otvorené hodiny za účasti
špičkových odborníkov a lektorov, exkurzie a úzko spolupracuje s MŠVVaŠ
SR.
· Mesto venuje pozornosť nielen zvyšovaniu kapacity v MŠ ale aj
ich prevádzke, rekonštrukciám budov a modernizácii vybavenia škôl.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i
nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v
školách?

Ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení mesto organizuje:

· celomestské metodické dni pre pedag. zamestnancov
· oceňovanie:
– najlepších pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov ( morálne ako i
finančné)
– práce nepedagogických zamestnancov ( administratívni zamestnanci a
zamestnankyne školských jedálni pri príležitosti Dňa výživy)
· slávnostné stretnutie so začínajúcimi učiteľmi
· rozlúčka s učiteľmi odchádzajúcimi do dôchodku
· projekt „ Mesto Košice deťom” – ocenenie najúspešnejších
žiakov zo škôl, poďakovanie pedagógom pripravujúcich žiakov na súťaže a
olympiády
· hodnotenie škôl „ Aktívna škola”
· mesto úzko spolupracuje s Odborovým zväzom zamestnancov
školstva a vedy Košice a snaží sa vytvoriť aj ďalšie, zákonom nepovinné
podmienky na odmeňovanie všetkých zamestnancov škôl

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru
vzdelávania?

Mesto podporuje všetky druhy vzdelávania zamestnancov škôl:

· zabezpečuje prednášky, workshopy, semináre, otvorené hodiny za
účasti špičkových odborníkov a lektorov, exkurzie

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne)
očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a
ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať
proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

· Osobnostné a profesionálne kvality a spôsobilosti vedúcich
zamestnancov škôl sú dané zákonom. Zriaďovateľ dohliada, aby každý
vedúci zamestnanec absolvoval v zmysle zákona, v stanovenom termíne,
funkčné vzdelávanie, resp. funkčné inovačné vzdelávanie
· Riaditeľov škôl volí ustanovená rada školy, ktorá je zložená z
členov, ktorí reprezentujú rôzne skupiny ( rodičia, pedagógovia,
nepedagógovia a zástupcovia zriaďovateľa). Zástupcovia zriaďovateľa v
radách školy sa podieľajú na voľbe riaditeľa a v rámci možností
vyberajú spomedzi kandidátov toho, ktorý spĺňa osobnostné i
profesionálne kvality
· Mesto plánuje v budúcnosti – v spolupráci s príslušným
kontrolným a metodickým orgánom – Okresným úradom Košice, odbor školstva
– aj školenie členov Rady školy resp. podľa potreby aj zástupcov
zriaďovateľa v Radách škôl / poslancov a iných členov /,
· Zriaďovateľ organizuje konferencie a školenia k téme mobbingu
a bosssingu, úzko k predmetnej téme spolupracuje s poradenskými
zariadeniami
· V prípade vyskytnutia sa takého prípadu operatívne rieši
situáciu s riaditeľom školy.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených
normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Vzhľadom na to, že mesto je veľkým zriaďovateľom škôl a školských a má
vo svojom portfóliu školy a školské zariadenia s rôznym počtom detí a
žiakov, prerozdeľuje pridelené normatívne finančné prostriedky v súlade
so zákonom, prihliada pri tom aj na špecifiká jednotlivých škôl, akými
môžu byť:

· vek a technický stav budovy školy,
· veľkosť školy,
· rôzne špecifiká školy – špeciálne triedy, špecializované
triedy, počet integrovaných žiakov, pavilónové typy škôl, školské bazény
atď.,
· poloha školy / potreba vzdelávacej inštitúcie v konkrétnej MČ
/,
· výsledky školy – vzdelávacie, športové atď.,
· aktivity školy – školské a mimoškolské.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie
modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne
zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne,
školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Vzhľadom na vysoký počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice / 255 subjektov /, mesto každoročne zvyšuje
finančné prostriedky na bežné a kapitálové výdavky škôl a školských
zariadení. V rámci svojho rozpočtu priebežne rieši zlepšenie technického
stavu budov a vybavenie škôl a školských zariadení vrátane školských
jedálni. Využíva aj možnosť čerpania finančných prostriedkov z
rezervného fondu – podľa možnosti.

Každoročne vstupujeme do dohodovacieho konania s MŠVVaŠ SR, nakoľko máme
školy aj s nižším počtom žiakov ako 250. V rámci toho žiadame financie
na vybavenie školy. Viackrát sme žiadali / aj dostali / finančné
prostriedky na riešenie tzv. havarijných stavov na školách a po novom na
odstránenie modernizačného dlhu školy.

Odborné učebne a telocvične riešime okrem vlastných zdrojov aj cez
projekty IROP / odborné učebne / resp. dotácie MŠVVaŠ SR /
rekonštrukcia telocviční / a taktiež cez rôzne nadácie. Máme snahu, čo
najviac zdrojov využiť.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti
rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

· Mesto ako zriaďovateľ škôl zodpovedá za ustanovenie rady školy
na každej škole a školskom zariadení.
· Mesto vypracovalo Metodické usmernenie k postupnosti krokov
súvisiacich s voľbou členov rady školy a školského zariadenia pri
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Košice.
· Všetky rady škôl v našich školách sú plne funkčné. V prípade
odstúpenia z členstva v rade školy, príp. iného dôvodu, mesto
zabezpečuje doplnenie iným členom.
· Mesto nezasahuje do činnosti rád škôl, rešpektuje autonómnosť
týchto samosprávnych orgánov. V prípade podnetov z rád škôl sa nimi
zaoberá.
· V radách škôl sú delegovaní aj poslanci mestského a
miestneho zastupiteľstva, ktorí vo väčšine prípadov majú skúsenosti s
prácou v rade školy, zaujímajú sa o úroveň školstva, sú zanietení a
iniciatívni v spolupráci so školami.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a
externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi
všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením
školy i samosprávou?

Mesto Košice :
· má vypracované kritéria pre externé hodnotenie základných
škôl, na základe ktorých zostavuje rebríček úspešnosti základných
škôl, tri najúspešnejšie aj oceňuje.
· každoročne vypracúva Analýzu dosiahnutých
výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly,
personálneho obsadenia a materiálno-technického zabezpečenia za
predchádzajúci školský rok, ktorá vychádza z odovzdaných hodnotiacich
správ za jednotlivé školy . Táto analýza je zverejnená na web stránke
mesta
· podporuje interné hodnotenie škôl žiakmi, rodičmi,
zamestnancami škôl prostredníctvom ankiet a dotazníkov

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských
klubov

Mesto Košice :

· je zriaďovateľom školských klubov detí pri každej základnej
škole, 5 ZUŠ, celomestského CVČ ( so 6 elokovanými pracoviskami v
jednotlivých mestských častiach) , 17 CVČ pri základných školách, a 4
jazykové školy
· v rámci svojho rozpočtu sa snaží zabezpečiť ich plnú
prevádzku
· umožňuje všetkým deťom, ktorých rodičia prejavili záujem o
školský klub detí, zúčastňovať sa jeho činnosti v mimovyučovacom čase
· vytvára podmienky pre bohatú záujmovú, umeleckú a športovú
činnosť, v maximálnej miere podporuje voľnočasové aktivity pre žiakov na
školách a školských zaradeniach, prázdninové a rekreačné aktivity
· organizuje ako jediný na Slovensku Školskú športovú ligu pre
žiakov, ktorí majú chuť si zašportovať, každoročne vyhodnocuje výsledky
a najúspešnejších jednotlivcov a školy aj odmeňuje

Náš záver:

Cieľom mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení je:
· zabezpečiť podmienky na kvalitný a bezpečný
výchovno-vzdelávací proces
· zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov
· podpora výchovy k zdravému životnému štýlu
· minimalizovanie negatívneho vplyvu nežiaducich patologických
javov
· podpora učiteľského povolania, dobrá klíma v školách, vzájomná
komunikácia a spolupráca medzi školami a zriaďovateľom.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Andrej Péli, kandidát na primátora – Považská Bystrica” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Deti so špeciálnymi potrebami potrebujú individuálny prístup od viacerých odborníkov, prípadne od jednej osoby s mimoriadne širokými odbornými predpokladmi, aby ich začlenenie do vzdelávacieho procesu v bežnej škole bolo úspešné. Tak, ako pri väčšine problémov, tak aj vyriešenie tohto tkvie vo financiách. Čím efektívnejšie bude mesto hospodáriť, tým viac financií ostane na riešenie konkrétnych problémov. Nechcem sa vyhovárať na nepružnosť školského systému. Bez ohľadu na finančné možnosti vidím priestor na vylepšenie aktuálnej situácie na každej škole. V prvom rade si to vyžaduje otvorenú komunikáciu s riaditeľmi, ktorí by sa v súčinnosti so zriaďovateľom mali postarať o to, aby vytvárali kvalitné pracovné tímy. Predpokladom kvalitných skupín sú zdatní jedinci, ktorí by mali mať zabezpečenú dostupnosť odborných seminárov i priestor zúčastňovať sa ich. Celý proces začleňovania detí so špeciálnymi potrebami musí prebiehať v úzkej súčinnosti s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Myslím si, že spoločnosť je o inkluzívnom vzdelávaní malo informovaná, a tak zlepšenie v tejto oblasti si vyžaduje aj samotnú propagáciu myšlienok. Vhodné by bolo, ak by proces začleňovania začínal už v materských školách. Školstvo v našej krajine nemá vytvorené vhodné materiálne podmienky, no našťastie, jeho kvality určuje v prvom rade ľudský kapitál. Kvalitné školy sú teda otázkou jedincov a ich schopnosti spolupracovať v kolektíve. Ak chceme hovoriť o kvalitnej škole, potrebujeme mať na nej vytvorené výborné vzťahy na každej personálnej úrovni. Pochopiteľne, každý sa bude cítiť komfortnejšie v príjemnom prostredí. Reálne riešenia opäť vychádzajú z dôslednej komunikácie medzi riaditeľmi a zriaďovateľom. Čím lepšie bude zriaďovateľ hospodáriť, tým viac sa ujde školám. Tie môžu následne investovať podľa svojho uváženia, čím zlepšia prostredie pre fungujúce vzťahy na škole. Hovoriť o konkrétnych investičných aktivitách by bolo zbytočné, keďže v Považskej Bystrici má každá škola aktuálne inú prioritu. Z pozície primátora treba dbať najmä o efektívnu komunikáciu s predstaviteľmi jednotlivých škôl. Ja osobne razím teóriu precízneho plánovania na viac rokov v rozpočtovej politike a niečo podobné by som sa snažil vštepiť i do škôl. V oblasti rozširovania kapacít materských škôl momentálne výrazne pomáha štát prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov. Túto možnosť musí naše mesto využiť v čo najväčšej možnej miere. Čo sa týka kvality a servisu, tak v týchto otázkach sú postupy takmer totožné s tým, čo už som písal vyššie. V Považskej Bystrici vidím priestor v tom, že základné i materské školy by zvýšili spoluprácu s Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou. Synergickým efektom by sme následne mohli dosiahnuť mimoriadne výsledky v oblasti kvality školstva v našom meste.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Celý tento bod je o riaditeľoch škôl a školských zariadení, ktorých volia školské rady. V prípade zvolenia by som sa snažil zástupcov zriaďovateľa do jednotlivých rád delegovať tak, aby v radách bolo široké politické zastúpenie a následné voľby riaditeľov by boli odpolitizované. Je dôležité, aby sa do riadiacich pozícií dostávali odborníci a nie politickí nominanti. Títo odborníci za výraznej podpory svojho zriaďovateľa sú schopní viesť školu tak, aby bola úspešná a panovala v jej vnútre priaznivá atmosféra. Nedávno sa viedla debata, či by riaditeľmi škôl nemohli byť len manažéri bez pedagogického vzdelania. Ja si myslím, že ideálnym riaditeľom je pedagóg s manažérskymi schopnosťami. Keďže preferujem teóriu otvorenej samosprávy, tak mobbing, bossing, ale aj iné problémy nielen zo školského prostredia, by mohli ľudia oznamovať prostredníctvom anonymného formulára na webe mesta.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Na tretiu otázku nájdete čiastkové odpovede už v mojich predošlých vyjadreniach. Školstvo v obciach a mestách je financované na základe jasnej legislatívy, a ak chceme do škôl priniesť viac peňazí, musíme ich niekde ušetriť. Spôsoby, akým chcem priniesť do mesta viac peňazí a efektívne s nimi narábať sú nasledovné:

• striktné dodržiavanie pravidiel schváleného rozpočtu,
• eliminácia nelogických rozpočtových opatrení,
• výrazné zvýšenie čerpania nenávratných finančných prostriedkov,
• znižovanie nákladov zodpovednými verejnými obstarávaniami a súťažami,
• precízne plánovanie a prísna kontrola procesov,
• odstránenie umelo vytvorených politických pracovných pozícií.
Po aplikácii týchto krokov budeme schopní poskytnúť viac financií školám a školským zariadeniam. Od vrchných predstaviteľov škôl budem vyžadovať totožnú ekonomickú disciplínu, akú chcem raziť v prípade svojho zvolenia. Pomerne krátke časové obdobie budem potrebovať na to, aby som si rozanalyzoval hospodárenie jednotlivých škôl a nastavil spravodlivý systém, v ktorom nebudú šikovní riaditelia a ich úspešné školy doplácať na tie ostatné. V tejto otázke je podstatné si uvedomiť tiež jednu obrovskú príležitosť, ktorá tkvie v aktuálnej informačnej dobe. Čím viac relevantných informácií budú o sebe produkovať školy a školské zariadenia, tým je väčší predpoklad dostať sa k externým zdrojom financovania.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Jaroslav Polaček, kandidát na primátora – Košice” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne? Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Ako prvý krok urobím analýzu toho, ako sú deti so špeciálnymi potrebami zahrnuté do vzdelávacieho procesu na košických školách. Vďaka analýze zistím, akým formám vylúčenia a diskriminácie tieto deti musia čeliť. Po získaní spoľahlivého množstva informácií budem spolu s tímom, za účasti detí, ich rodičov a opatrovníkov, v spolupráci s relevantnými mimovládnymi organizáciami, košickým Centrom včasnej intervencie hľadať a implementovať riešenia.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Spustím audit súčasných kapacít materských škôl a plánov ich rozšírenia vďaka podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe prognóz naplnenosti materských škôl s výhľadom do budúcnosti a na základe štatistických ukazovateľov a pôrodnosti pripravím koncepciu rozvoja materských škôl.
Pri vytváraní nových miest v materských školách podporujem aj využitie voľných tried v budovách základných škôl na spájanie materských škôl a základných škôl pod jednu strechu. Táto kombinácia umožňuje učiteľom spoznávať deti a pracovať s nimi už v predškolskom veku.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Je mnoho spôsobov, ako chcem motivovať všetkých pracovníkov v školstve. Vymenujem aspoň niektoré z nich:
Jedným z nich je finančná motivácia, preplácanie nadčasov, finančné ohodnotenie za mimoškolskú činnosť, vedenie krúžkov v popoludňajších hodinách.
Samozrejmosťou je pre mňa formou špeciálnych odmien poďakovať všetkým zamestnancom škôl za ich prácu minimálne raz za rok.
V súčasnosti sú učitelia a riaditelia zavalení množstvom papierovačiek. Budem presadzovať odbúranie byrokracie, všade tam, kde to bude možné, aby svoju energiu mohli sústrediť na prácu s deťmi a voľný čas na relax.
Rozšírim podporný systém pre učiteľov, ktorý im pomáhať. Ponúknem mentorské programy pre učiteľov a vychovávateľov. Budem inšpirovať začínajúcich učiteľov finančným bonusom, aby som ich pritiahol do škôl. Vďaka mentoringu skúsených a starších kolegov učiteľov budú napredovať rýchlejšie. Za túto nadprácu budú mentori tiež finančne odmeňovaní.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Každé dieťa je jedinečné, so svojimi talentami aj oblasťami, v ktorých napreduje pomalšie. Budem podporovať individuálny prístup, v centre ktorého je dieťa a jeho potreby. Aby škola nachádzala nadanie v každom dieťati a rozvíjala ho. Mojím mottom je škola priateľská deťom, rodine a komunite. V spolupráci s rodičmi, neziskovými organizáciami, samosprávou sa inšpirujem fungujúcim modelom komunitnej školy, ktorá je bezpečným a podnecujúcim prostredím pre rozvoj každého dieťaťa.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Tak, ako záleží na efektívnom učení, tak je dôležitý aj fungujúci manažment škôl.
Efektívny líder pre mňa znamená, že:
• podporuje kvalitné učenie a rozvoj každého žiaka
• spolu s personálom presadzuje a rozvíja spoločnú víziu školy
• riadi školu a manažuje zdroje (finančné, personálne, materiálne) tak, aby podporovali akademické a osobné úspechy každého žiaka
• usiluje o inklúziu a rovnosť príležitostí pre každého žiaka a pracovníka
• v oblasti vzdelávania podporuje profesionálnu komunitu učiteľov, ktorí sú pre žiakov partermi na ich ceste za poznaním a motivujú ich pri získavaní vedomostí
• angažuje rodiny, organizácie a blízku komunitu a tým zo školy vytvára priestor, kde sa žiaci cítia bezpečne a šťastne
V škole, kde sú uplatňované tieto zásady, nie je priestor pre mobbing či bossing.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Peniaze podľa normatívu na žiaka a peniaze z podielových daní poputujú spravodlivo na každú školu a školské zariadenie. Keďže školy či zariadenia majú aj iné potreby súvisiace napríklad s vekom budov, vzniknutými havarijnými situáciami či rozširovaním priestorov, zriadim špeciálny fond na investičné akcie škôl a školských zariadení.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Vo volebnom programe prehlasujem, že vytvorím špeciálny fond, z ktorého budú môcť školy čerpať finančné prostriedky na modernizáciu a rekonštrukciu budov. Riaditelia poznajú svoje školy najlepšie, preto si sami určia priority pri získavaní peňazí tak, aby fungovali čo najlepšie. Fond zároveň umožní učiteľom a vychovávateľom realizovať svoje inovatívne nápady a tak skvalitňovať vyučovací proces či prácu so žiakmi. Výzvy na získanie finančných prostriedkov budú vyhlasované pravidelne každý rok vo výške, ktorá zabezpečí efektívne fungovanie škôl a školských zariadení.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy? Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Najlepší spôsob, ako sa zoznámiť so situáciou na školách, je priamy kontakt, účasť na zasadnutiach rady. Uvedomujem si, že iné pracovné povinnosti mi nie vždy dovolia zúčastniť sa rokovaní. Preto budem zároveň v intenzívnom kontakte so zástupcami školských rád delegovaných mestom, aby som čo najvernejšie poznal stav škôl a vedel promptne reagovať na výzvy, ktoré školstvo prináša.
Mojou prioritou je fungujúca Mestská školská rada, ktorá pozostáva aj zo zástupcov riaditeľov škôl a zástupcov rodičov. Jej prínos vidím v definovaní a napĺňaní koncepcie rozvoja základných škôl a školských zariadení na území mesta, spolu s nastavením pravidiel pre ich finančné, materiálne a personálne zabezpečenie.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Jedným z bodov môjho volebného programu je finančná podpora mimoškolskej činnosti učiteľov. Odmeníme učiteľov za vedenie krúžkov či doučovania priamo v školách. Takto rodičov odbremeníme od prevážania detí na aktivity v popoludňajších hodinách. Deti sa budú venovať svojim obľúbeným mimoškolským aktivitám v dostupnom prostredí školy.
Aktivity ponúkané ZUŠkami a CVČkami neformálnym spôsobom vzdelávajú deti a mládež, a to najmä v oblastiach, kde už mimoškolské činnosti nestačia (napríklad hra na obľúbený hudobný nástroj). Rozvoj a atraktívnu ponuku týchto zariadení budem podporovať z podielových daní.
Fungujúce Košice znamenajú fungujúce školy, v ktorých vyrastajú aktívne, zdravé a šťastné deti.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Marek Hattas, kandidát na primátora – Nitra” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Postupne vytvoríme a zabezpečíme podmienky pre inkluzívne vzdelávanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Zriadime Centrum podpory a rozvoja vzdelávania poskytujúce zamestnancom škôl a školských zariadení odborné vzdelávacie aktivity a právne a psychologické poradenstvo.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Po dôkladnej odbornej analýze súčasného stavu činnosti školskej samosprávy, vytvoríme podmienky pre jej transparentné, demokratické fungovanie a kvalitnú, otvorenú participáciu zainteresovaných účastníkov vzdelávania.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Rastislav Kasan, kandidát na primátora – Levice” open=”no”]Dobrý deň, žiaľ, nie som pedagogický zamestnanec, ktorý by dokázal
odborne zodpovedať na všetky vaše otázky, preto sa pokúsim v krátkosti
zhrnúť všetky odpovede do jednej. Mesto ako zriaďovateľ základných a
materských škôl, musí v prvom rade zabezpečiť aby predmetné inštitúcie
mali kvalitné podmienky pre svoju prácu a to nielen v podobe
materiálno-technického zabezpečenia ale aj v podobe dôstojného
finančného ohodnotenia ich pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. Malo by byť samozrejmosťou, že školské zariadenia budú
spĺňať všetky kvalitatívne normy pre ich prevádzku tj kvalitne
zrekonštruované budovy, ktoré ponúknu ich užívateľom zdravé prostredie
pre ich štandardné fungovanie. Mesto Levice v tomto má ešte čo doháňať
a školy a škôlky, ktoré tento stav nespĺňajú, by mali byť urýchlene
rekonštruované z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov fondov EU. Zdroje
na „prevádzku“ škôl a škôlok nie sú neobmedzené a preto je nutné v
Leviciach začať aj s optimalizáciou školských a predškolských
zariadení a hoci je to nepopulárny krok, prinesie výraznú úsporu,
ktorá sa následne odzrkadlí vo väčšom finančnom balíku pre samotné
školy a škôlky. Tie následne budú môcť nielen lepšie ohodnotiť svojich
zamestnancov ale aj investovať do vyššej kvality vyučovacieho procesu
v podobe vybavenia učební. Mesto Levice by nemalo zabúdať aj na
mimoškolské aktivity detí a malo by zabezpečiť ich dostatočnú
vybavenosť v podobe nových detských a športových ihrísk, vybavenia
hudobných alebo maliarskych nástrojov a podobne. Tu sa vytvára
priestor pre rokovanie primátora o materiálnej spoluúčasti súkromného
sektoru, napríklad priemyselného parku, ktorý zamestnáva rodičov
školákov a predškolákov. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na
prázdninové aktivity v podobe podpory detských táborov či už denných
alebo zájazdových, na ktorých by sa mesto malo finančne podieľať.[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Ivan Šaško, kandidát na primátora – Tvrdošín” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Mesto Tvrdošín je v súčasnosti zriaďovateľom 2 materských škôl a 1 plnoorganizovanej základnej školy. Už niekoľko rokov podporujeme začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried a tiež sme naklonení potrebám rodičov a vytvárame v základnej škole špeciálne triedy, aby rodičia so svojimi deťmi nemuseli cestovať do špeciálnej školy do Námestova.
Základná škola, patriaca pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta už v minulosti vytvorila podmienky pre deti so špeciálnymi potrebami. Túto úlohu neplní len pre deti z nášho mesta. Do školy prichádzajú aj deti zo spádovej oblasti. Postupujú podľa školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím, varianty A,B,C, ale aj s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom a vývinovými poruchami učenia. I naďalej v úzkej spolupráci s vedením školy chceme zlepšovať materiálne i pedagogické zázemie pre tieto deti.
V súčasnosti v tejto škole pracuje 9 asistentov učiteľa.
Základná škola ako samostatný právny subjekt má možnosť financovať špeciálnych pedagógov zo svojich finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, a to napočítaním koeficientov na týchto žiakov so špeciálnymi potrebami, tiež zabezpečením asistentov učiteľa k týmto žiakom. Menej priaznivá situácia je v materských školách, kde zatiaľ nemáme špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa. V nastávajúcom období to bude naša priorita.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Včasná integrácia týchto detí do vyučovacieho procesu je podmienená nami vytvorenými materiálnymi podmienkami a komunikáciou s rodičmi postihnutých detí. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickým centrom i centrom včasnej intervencie pri diagnostikovaní a následnom riešení pri integrácii týchto detí.
Zabezpečením odborných zamestnancov priamo na školách by sa služby školského psychológa, špeciálneho pedagóga stali prístupnejšími pre mnoho rodín. Škola má podávať rodičom informácie o existujúcej sieti poradenských zariadení.

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Populačná krivka v našom meste je v súčasnosti zastabilizovaná. Z tohto dôvodu vieme zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na patričnej úrovni. Kapacitu materskej školy sme zvýšili v roku 2015 vytvorením jednej triedy prostredníctvom dotácie z projektu z Ministerstva školstva SR – Rozšírenie kapacít materských škôl. Rekonštruovali sme jednu triedu spolu so sociálnym zariadením. Naďalej chceme reagovať na nové výzvy, aby s financiami z mestského rozpočtu a dotácií z ministerstiev sme naďalej zlepšovali podmienky pre výchovno-vzdelávací proces vo všetkých našich školských zariadeniach.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Neustálym zvyšovaním materiálno-technického vybavenia učební, podporou pedagógov v ich odbornom raste a osobným ohodnotením ich práce nad rámec bežných pracovných činností.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Zdravá klíma v škole vyplýva z dodržiavania základných pracovných, ľudských, spoločenských pravidiel. Pod vedením riaditeľa školy by sa o ňu mali snažiť všetci zamestnanci školy. Spoločne organizované podujatia vedia kolektív pracovníkov utužiť a motivovať pre napĺňanie dôležitých cieľov.
Dôraz budem naďalej klásť na vytvorenie primeraného prostredia pre výchovno-vzdelávací proces. Čo sa týka kultúrneho vzdelávania je potrebné motivovať riaditeľa školy a pedagógov, aby si sami rozvíjali svoje poznatky, ktorí následne budú motivovať deti, aby sa zamýšľali nad vlastnou kultúrou, ale aj kultúrou všeobecne prostredníctvom umenia, histórie, občianskej náuky. A tak si myslím, že to je typ vedomostí, ktoré by mali učitelia vyžadovať, pretože im to pomáha vytvoriť vlastný vzdelávací program v oblasti kultúrneho vzdelávania.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Profesionálne aj osobné kvality a spôsobilosti vedúcich pracovníkov školských zariadení považujem za samozrejmosť. Tým, že s vedúcimi pracovníkmi školských zariadení máme otvorenú komunikáciu, stretávame sa s pracovníkmi škôl na rôznych akciách v rámci mesta, pri organizovaní spoločenských podujatí, napr. Deň učiteľov, na pracoviskách vládnu korektné vzťahy, nestretávame sa s prejavmi ani mobbingu, ale ani bossingu.
Verejne prezentujem, že naše mesto nestrpí prejavy mobbingu, ale ani bossingu. V prípade, že by k takémuto niečomu došlo, vyvodíme z pozície zriaďovateľa adekvátne dôsledky.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Normatívne prostriedky pre všetky školské zariadenia rozdeľujeme podľa platného VZN.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

Samospráva dlhodobo investuje do všetkých školských zariadení, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať a modernizovať. Mesto vypracovalo projekty a podieľalo sa na spolufinancovaní. Aj naďalej bude iniciovať projekty na modernizáciu a zlepšenie ich technického vybavenia. Podporovať ich budeme formou spolufinancovania. V súčasnosti pripravuje mesto projekt na výstavbu detských jaslí a už má zazmluvnené finančné prostriedky na skvalitnenie vyučovania a vybudovania odborných učební, polytechnickej dielne a školskej knižnice v základnej škole z projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rady škôl v našom meste si podľa mojich skúseností plnia zodpovedne svoje úlohy a podieľajú sa na skvalitňovaní fungovania škôl. Rada školy je funkčná, okrem určených pravidelných stretnutí fungujú aj osobné stretnutia. Podporovať budem pravidelné stretnutia rady s vedením mesta.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Pravidelnou komunikáciou.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Aj v tejto oblasti budem klásť dôraz na zvyšovanie odbornosti pracovníkov a podporovať činnosti klubov a záujmových združení.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Renáta Endrödyová, kandidátka na primátorku – Lučenec” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Vzdelávanie detí s ŠVVP je značne sa vyvíjajúca oblasť vzdelávania s každoročnými legislatívnymi i metodickými zmenami, úlohou samosprávy je vytváranie vhodných podmienok na čo najúspešnejšie začlenenie týchto detí do výchovno-vzdelávacieho procesu. Bez odborných zamestnancov (špeciálnych pedagógov, psychológov, logopédov) i asistentov učiteľa je začlenenie náročné, jeho úspešnosť je kolísavá a takmer bez výnimky negatívne ovplyvňuje vzdelávanie ostatných žiakov. Z tohto dôvodu by som podporila spoluprácu škôl s CPPPaP (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie) v Lučenci, podľa počtu detí s ŠVVP v jednotlivých materských školách zamestnanie špeciálneho pedagóga, motivovala riaditeľov škôl k vytváraniu pracovných miest pre asistentov učiteľa (cez projekty ministerstva školstva i z iných zdrojov) a podpore ďalšieho vzdelávania sa učiteľov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, v ZMOS-e sa snažiť o vytvorenie tlaku na štát, ktorý by mal zvýšiť finančné prostriedky na asistentov učiteľa (v súčasnosti štát neposkytuje prostriedky ani na polovicu potrebného počtu asistentov v regióne). Z materiálneho hľadiska by bolo určite potrebné, aby mesto ako vlastník budov aktívnejšie pristúpilo k debariérizácii budov.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Prvým logickým krokom v tejto oblasti je iniciovanie zriadenia Centra včasnej intervencie v Lučenci. Následne by bola potrebná koordinácia medzi CVI a odborom sociálnych vecí a rodiny v oblasti monitoringu detí s rizikovým vývinom, na základe ktorého by sa zapojili terénni pracovníci CVI, materské školy a základné školy. Výsledkom by bol systém kontinuálnej starostlivosti o deti s rôznymi formami zdravotného znevýhodnenia.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

V oblasti finančnej motivácie využiť možnosti ďalšieho vzdelávania a postupu v súčasne platnom kreditovom systéme, pri nefinančnej motivácii si viem predstaviť rôzne benefity v rámci mestských zariadení a mestských akcií.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania? Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Zdravá klíma a kultúra vzdelávania úzko súvisia s kvalitou vedúcich pracovníkov školy. Z mojej strany by to bol výber kvalifikovaných ľudí s odbornými i ľudskými kvalitami, schopnými vytvoriť na školách vhodné prostredie pre výchovnovzdelávací proces. Okrem požiadaviek, ktoré kladie platná legislatíva, vedúci pracovník musí byť súčasne nielen nadšený pedagóg, ale aj schopný manažér a človek, ktorý dokáže viesť kolektív aj osobným príkladom. Získanie a udržanie takýchto vedúcich pracovníkov je náročný a dlhodobý proces, ktorý samozrejme vyžaduje aj príslušné motivovanie či ocenenie (finančné i morálne). Kvalitní vedúci pracovníci dokážu nastaviť personálnu politiku tak, aby negatívne javy ako mobbing, bossing apod. zachytili a už v zárodku ich dopad na zamestnancov minimalizovali a následne odstránili.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Za spravodlivé pokladám pridelenie 100% normatívnych finančných prostriedkov každej škole ako boli rozpočtované ministerstvom školstva. V prípade odôvodnenej potreby ďalších prostriedkov (inkluzívny tím, priestory využívané po vyučovaní verejnosťou atd) by tieto požiadavky riešil zriaďovateľ zo svojich zdrojov a nedochádzalo by k ich presunu z prostriedkov pôvodne pridelených inej škole.

Na vaše ďalšie otázky v oblasti fungovania školskej samosprávy nie je možné poskytnúť relevantné odpovede bez podrobného auditu v tejto oblasti. Z tohto dôvodu si momentálne nedovolím odpovedať bez podrobnejších informácií z tejto oblasti fungovania školstva v Lučenci.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Marcel Maťovčík, kandidát na primátora – Martin” open=”no”]

1. ÚSTAVNÉ PRÁVA DETÍ – ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A ROVNÝ PRÍSTUP K VZDELANIU

Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Deti sú naša budúcnosť, preto budem načúvať potrebám, ktoré formulujú riaditelia a riaditeľky jednotlivých škôl v regióne a vychádzať im v ústrety najviac, ako bude z hľadiska dostupných zdrojov možné.

Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

Pre podporu odborných tímov bude potrebné bližšie poznať ich bariéry pre kvalitnú prácu. Jednotlivé školy v regióne majú odlišné podmienky pre prácu, preto bude dôležité identifikovať potreby jednotlivých škôl a školských zariadené, ale aj jednotlivých spádových komunít, čo bude možné prepojením so sociálnymi pracovníkmi, operujúcimi v spádovej oblasti. Odborné tímy včasnej prevencie podporíme cestou vytvárania informačných sietí spolu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPAP).

Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Kapacita materských škôl sa nedá zvyšovať donekonečna, bude potrebné zakladať v miestach potreby nové zariadenia, na čo bude potrebné vyčleniť zdroje. V tejto oblasti je nutné orientovať sa v demograficky podmienených potrebách regiónov so zmyslom pre budúcnosť a zariadenia koncipovať s možnosťou ich budúceho prerodu v centrá voľného času alebo komunitné centrá, prípadne centrá služieb pre seniorov.

2. PODPORA ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?

Jednak zvyšovaním miezd, ale najmä načúvaním ich potrebám, aby cítili, že sú v oblasti správy dôležití a ich problémy sú i našimi problémami. Zaväzujem sa k stretávaniu s ich zástupcami v čase a pravidelnosti, ktorý si dohodneme. Problémy, ktorými naši pedagogickí pracovníci prechádzajú, nám nie sú ľahostajné a sme pripravení im čeliť a riešiť ich spoločne.

Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?

Pre tieto ciele môžeme využiť naše pravidelné stretávanie, ale aj odborné konferencie, ktoré školy organizujú. Rád sa konferencií zúčastním a budem nápomocný v oblastiach, ktoré budú potrebné.

Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

Vedúci pracovníci školy sú v postavení, kde okrem vedomostí, ktoré majú odovzdať študentom (žiakom), musia mať aj zručnosti, ako vzdelávať – pretože stále sú predovšetkým učiteľmi. Ak sa dostanú do vedúcej funkcie, musia mať aj zručnosti vedenia ľudí, čo môže byť náročné. Nie každý dobrý učiteľ bude aj dobrým vedúcim, a naopak. Preto vo vedení školy budeme podporovať vzdelávanie vedúcich pracovníkov a prípadne aj možných budúcich vedúcich a vedúce v oblasti vedenia ľudí, a tímovej spolupráce. Základnou kvalitou, potrebnou pre postup, považujem chuť a kapacitu ďalej sa vzdelávať a pracovať spolupracujúcim spôsobom na rozvoji školy so všetkými učiteľkami a učiteľmi, rovnako ako podporovať spoluprácu učiteľov s rodičmi žiakov a so spoločenskými organizáciami, podieľajúcimi sa na rozvoji detí a mládeže.
Činnosť učiteľov je vystavená širokospektrálnej kontrole a učitelia sú zaťažení natoľko, že nie je možné aby si po práci privyrábali, ak ich platy nepokryjú potreby ich rodín. V tomto zmysle sme pripravení zasadiť sa o zvyšovanie miezd tým učiteľom, ktorých kvalitná práca prispieva k dobrej klíme v škole. Sme si vedomí dôležitosti tejto úlohy, pretože bez nej sú všetky zvyšujúce sa nároky na učiteľov bezpredmetné.
Mobbing a bossing na pracovisku sú, žiaľ realitou dneška. Dobrá klíma na škole nie je samozrejmosťou a je možné ju vnímať tam, kde sú vedúci pracovníci otvorení, spolupracujúci, schopní načúvať problémom svojich učiteľov a spoločne ich riešiť. Takýchto vedúcich pracovníkov a ich školy budeme oceňovať špeciálne, podľa dohody v tom ktorom regióne. Tieto úkony smerujú k prevencii bossingu a mobbingu. Je však otázkou dňa, ako zamedziť už vzniknutým problémom ohľadne mobbingu a bossingu na školách a tam považujeme za nevyhnutnú spoluprácu so všetkými, aj školskými odbormi a zástupcami učiteľov.

3. FUNGOVANIE ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY

Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?

Ťažko sa baviť o spravodlivosti pri prerozdeľovaní zdrojov. Akýkoľvek zásah do súčasného stavu sa jednej skupine alebo druhej môže javiť ako nespravodlivý. Preto by som spravodlivosť vymenil za otvorenosť, prehľadnosť, transparentnosť, teda za elimináciu osobných sympatií a antipatií pri rozdeľovaní zdrojov. Znamená to konkrétne jasné pravidlá, ich dodržiavanie a transparentné rozhodovacie procesy, kontrolované učiteľskou obcou.

Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?

V tejto oblasti potrebujem prehľad potrieb s ich vyčíslením a prípadnými dopadmi pri nepridelení zdrojov. V zásade je prioritou zabezpečiť bezpečnú výučbu detí.

Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?

Podporím zvýšenie kompetencií rady školy.

Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?

Z dôvodu zložitosti otázky sa v problematike, ktorej nerozumiem na 100 percent budem vždy radiť z odborníkmi zo školského prostredia. Do hodnotenia sa zapoja školy (vedenia aj učitelia), rodičia aj samosprávy. Spolupráca škola-rodič-učiteľ-samospráva je dôležitá, je nutné aby fungovala. Aby fungovala komunikácia. Hlas a názor každého subjektu je rovnako dôležitý.

Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

Dopredu sa nedá sľúbiť množstvo financií, ktoré budú odsúhlasené na túto oblasť. Viem vak, že je dôležité, aby deti mali možnosť chodiť na záujmové krúžky či do školských klubov aj po vyučovaní. Aby aj rodičia boli spokojní s tým, kde je ich dieťa a čomu sa venuje mimo školského vyučovania. Tieto možnosti tu musia byť vždy a musia byť dostupné pre deti všetkých sociálnych vrstiev. Budem načúvať potrebám učiteľov, nech sami rozhodnú, čo je potrebné v tejto veci urobiť, Podporím ich názor.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Martin Chren, kandidát na starostu – Bratislava-Ružinov” open=”no”]

1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu

Skúsenosti z Európy aj zo sveta dokazujú, že je dôležité nastaviť také podmienky, ktoré vytvoria úspešné a plnohodnotné začlenenie aj pre deti so špeciálnovzdelávacími potrebami. Integrovaní žiaci tu sú a zdá sa, že ich bude stále viac a som presvedčený, že je dôležité zmysluplne ich vzdelávať v rámci ich možností a schopností.

Naďalej budeme podporovať trendy rozvíjania procesu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, uvedomujem si ako veľmi je potrebné budovať v školách odborné tímy, v ktorých úzko spolupracujú špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent učiteľa a spolu s učiteľmi a vedením školy vytvárajú podmienky na úspešnú integráciu až inklúziu. Množstvo systematizovaných miest sa odvíja od financovania škôl zo štátu, ktorý nemá jasné pravidlá a s mnohými situáciami sa musí samospráva vysporiadať sama. Tvorcovia školskej politiky reagujú na vývoj oneskorene a problémy sa riešia až keď je často neskoro. V Ružinove nám chýbajú hlavne asistenti učiteľov a určite budeme musieť navýšiť počet miest v materských školách rozšírením už existujúcich priestorov, vybudovaním nových materských škôl, prípadne vytvorením systému podpory pre každé nezaradené dieťa z Ružinova pri výbere vzdelávacej inštitúcie či vo verejnej, súkromnej alebo cirkevnej školy. Projekt aistenta učiteľa v materských školách považuje momentálne za prioritný, chcem, aby boli navýšené finančné prostriedky každej materskej škole s integrovanými deťmi práve na vytvorenie pozície asistenta učiteľa. Už dnes máme v Ružinove materské a základné školy s integrovanými deťmi, pre ktoré sú vytvorené materiálnotechnické a odbornopersonálne podmienky, ktoré sa budem snažiť vylepšovať a skvalitňovať. Areály detských ihríst s hravými prvkami aj pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami by som v rámci projektu „Vráťme deťom detstvo“ chcel zrevitalizovať a vybudovať fuknčné moderné detské ihriská. Podporím projekty skvalitnenia spolupráce a úzkeho prepojenia s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a Centrom špeciálnopedagogického poradenstva na našom území, budem sa spolupodieľať na kvalitnom vzdelávaní odbornej verejnosti, ale i rodičov. Inkluzívne vzdelávanie dokážeme skvalitniť len tak, že prepojíme naše skúsenosti a svoj entuziazmus v snahe pomáhať tým slabším.

2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení

Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 11 materských škôl a 9 základných škôl. Výsledky, priebeh výučby i mieru spokojnosti učiteľov, rodičov i žiakov so vzdelávacím procesom opvlyvňuje viacero preetrvávajúcich problémov ako: výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov a priemerným platom v Bratislavskom kraji, nízka finančná motivácia pedagógov skvalitňovať výučbu, fluktuácia mladých učiteľov z verejných škôl do škôl s iným zriaďovateľom alebo do iných povolaní, nízky záujem absolventov pedagogických fakúlt o výkon učiteľského povolania, vyšší vekový priemer pedagógov, odchod žiakov s nadpriemernými a priemernými výsledkami do 8 ročných gymnázií a následné zhoršenie priemerných výsledkov.
Predstavu niektorých politikov zúžiť kompetencie zriaďovateľa výlučne len na finančnú oblasť považujem za prekonanú. Úzka prepojenosť zriaďovateľa ako poskytovateľa podpornovzdelávacej služby školám, členom rád škôl, vedeniu škôl, učiteľom, ale aj všetkým zamestnancom je nevyhnutnou podmienkou ozdravenia klímy nielen v školách, ale i vo vnímaní širokej verejnosti.
Považujem za dôležité vytvoriť priestor na úrovni územnej školskej rady s členmi verejných, súkromných aj cirkevných škôl a zariadení, kde by bolo možné efektívne zdieľať skúsenosti a hľadať riešenia problémov na celom území samosprávy.

Okrem budovania materiálnotechnického vybavenia by som rád v rámci grantového programu predkložil návrh zvýšiť motiváciu učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovácii, teda cieľom programu bude finančne motivovať a podporiť pedagógov, pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov, k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácii vo výučbe. Pri plnení pomoci zlepšovania podmienok v školách budeme využívať možnosti, ktoré poskytuje EÚ, zapájaním sa do rôznych programov a projektov a hľadaním zdrojov poskytovaných pre samosprávy.

Manažment škôl a ich právne, ekonomické, psychologické, manažérske, ľudské spôsobilosti sú nevyhnutné pre posun vnímania školy ako priestoru slobody, kde sa vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných vytvára klíma odborných tolerantných riešení s možnosťou kreatívnych a inovatívnych postupov. Direktivizmus a porušovanie ľudských práv a slobôd v školách považujem za neakceptovateľné. V spolupráci so širšou laickou, ale i odbornou verejnosťou, som pripravený podporiť etický kódex pre ružinovské školy a spätnou väzbou so školami rozvíjať a vytvárať demokratické a humánne podmienky. Prostredníctvom zástupcov zriaďovateľa v radách škôl budem požadovať monitoring rešpektovania ľudských práv a nastavenie otvorenej spolupráce za účelom minimalizovania mobbingových a bossingových stratégií.

3. Fungovanie školskej samosprávy

Finančné prostriedky budú školám prideľované spravodlivo a v maximálnej výške podľa normatívu na žiaka a výšky podielových daní.

Spolupráca viacerých inštitúcií na väčších projektoch je možná vďaka viaczdrojovému financovaniu. Som pripravený podporovať projekty týmto druhom financovania, pomáhať školám pri hľadaní ďalších zdrojov, podieľať sa aj finančne na rozvoji škôl s organizáciami tretieho sektora, nadáciami a občianskymi združenia, ktoré pôsobia na území Ružinova.

Budem sa snažiť minimálne presúvať finančné prostriedky medzi školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá škola musí vedieť, koľko financií jej prináleží a toľko financií by aj mala dostať. Nie je správne, ak školy, ktoré sa správajú hospodárne a ušetria financie, o ne prídu, pretože im ich zriaďovateľ zoberie a presunie ich na školu, ktorá nehospodárila dobre. Školy takto nie sú motivované šetriť, pretože vedia, že ušetrené prostriedky im nezostanú, ale dostane ich iná škola.

Rady škôl by mali mať priestor efektívnejšie spolupracovať aj priamo so zriaďovateľom. Pravidelné stretnutia s predsedami rád škôl by posilnili vzájomnú informovanosť a spoločné návrhy riešení, a tak vytvorili vzájomnú dohodu spolupráce počas celého ich funkčného obdobia nielen so zameraním na výberové konanie na post riaditeľa školy.

Rešpektujem školu ako právny subjekt a prioritne budem podporovať autoevalváciu školy. V záujme skvalitnenia procesov hodnotenia pripravím s tímom odborníkom prieskumy a kritériá na kvalitu škôl s dôrazom na psychologické aspekty kvality školy a na koučingové schopnosti riaditeľov škôl. Vzdelávanie riaditeľov a manažmentu škôl v oblasti ľudských zdrojov a koučingu budem podporovať zriadením fondu na vzdelávanie.

Finančne budem podporovať aj vzdelávaciu službu prostredníctvom ŠKD a záujmových krúžkov, keďže trávenie voľného času s ohľadom na zamestnanosť rodičov sa vo veľkej miere presúva do škôl.

Urobím maximum nielen pre otvorenie oddelení ŠKD a záujmových krúžkov, ale personálne posilním aj odbor školstva na úrade o pracovníka, ktorý bude vykonávať poradenstvo pre obyvateľov Ružinova s ohľadom na poskytovanie vzdelávacej služby a zároveň ikluzívneho koordinátora pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ružinova.

Vzdelávanie považujem v rámci svojho volebného programu za kľúčové a urobím všetko preto, aby školy v Ružinove mali európsky charakter a Ružinov sa stal kolískou kvalitnej vzdelanosti. Deti sú naozaj naša budúcnosť, a preto je našou morálnou povinnosťou nadstaviť vzdelávací systém tak, aby sa v ňom každý aktér cítil čo najlepšie.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Peter Pilinský, kandidát na starostu – Bratislava-Rača” open=”no”]Situáciu v školách vnímam v dvoch rovinách. Jednou je materiálne a technické zabezpečenie. Tejto téme som sa vo svojom osemročnom starostovskom funkčnom období venoval ako prioritnej a postupne sme ako samospráva zrekonštruovali, obnovili a zmodernizovali všetky školské a predškolské budovy v Rači. Naše dve základné školy – ZŠ s MŠ J. A. Komenského a ZŠ Tbiliská sú v súčasnosti na dobrej technickej úrovni, vyzerajú takmer ako nové a sú do posledného miesta zaplnené deťmi.

Druhá rovina je tá, o ktorej píšete. Netrúfam si hodnotiť samotnú filozofiu a smerovanie škôl – nerád sa vyjadrujem k veciam, v ktorých sú odborníci iní, takisto nehodnotím spoluprácu či súperenie medzi školami – mám pocit, že u nás v Rači funguje medzi oboma školami a samotnými riaditeľkami dobrá a úzka spolupráca, rešpekt a aj profesijné priateľstvo. Skôr s vami súhlasím v tom, že rapídne ubúda počet kvalitných pedagógov, starší učitelia sú unavení, predsa len aj nároky na učiteľov sa otočili takmer o 180 stupňov. Mladí pedagógovia zase akoby nemajú motiváciu. A ako tak pozorujem, ani nemajú chuť zvyšovať svoju kvalifikáciu. Nechcem súdiť, prečo tomu tak je, ale mám jedno podozrenie. Zmenili sme sa totiž aj my – rodičia ich žiakov.

Ja osobne by som sa chcel zasadiť za to, aby učitelia dostali späť svoj piedestál. Veď učitelia nás neraz naučili viac ako naši samotní rodičia, v škole totiž trávia deti kvantum času, a nielen vyučovaním. Učitelia musia znova cítiť rešpekt od žiakov, ale aj od rodičov. Rád by som spolu s Bratislavským samosprávnym krajom otvoril tému ubytovania pre mladých pedagógov, ktorí by chceli prísť učiť do Bratislavy z iných častí Slovenska. Keby si totiž z ich platu zaplatili drahý nájom v Bratislave, už by im veľa nezostalo. Ale keby im ponúkneme učiteľské ubytovanie (kopec stredoškolských internátov je poloprázdnych), možno by prišli a kompenzovali ten nedostatok, ktorý sa naozaj zvyšuje.

O učiteľov sa treba postarať, oni sa starajú počas celého detstva o naše deti.[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Pavol Bečarik – kandidát na primátora – Spišská Nová Ves” open=”no”]

1. Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?

Mesto Spišská Nová Ves je zriaďovateľom 7 základných škôl, 1 základnej umeleckej školy, 1 centra voľného času a 14 materských škôl. Povinnú školskú dochádzku v základných školách plnia deti nielen s trvalým pobytom na území mesta, ale aj z iných obcí.
Deti so špeciálnymi potrebami si vyžadujú osobitný prístup s ohľadom na svoje špecifické problémy tak, aby škola v čo najväčšom možnom rozsahu odstránila bariéry, ktoré by bránili dieťaťu v jeho vzdelávaní a rozvoji. Tieto bariéry môžu byť materiálno-technického či  priestorového charakteru alebo v personálnom vybavení škôl. V rámci existujúcich možností sa budem zasadzovať o to, aby zriaďovateľ finančne prispel na riešenie týchto problémov a v prípade existujúcej požiadavky zo strany škôl zabezpečím  podporu a koordináciu spolupráce medzi školami a všetkými inštitúciami zaoberajúcimi sa problémom rodín s týmito deťmi, vrátane intenzívnejšieho zapojenia existujúceho komunitného centra.

2. Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.

zapojenie existujúceho oddelenia sociálnych vecí do riešenia problémov rodín s deťmi so zdravotným postihnutím, podpora spolupráce so zväzmi zdravotne postihnutých osôb, pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, v rámci legislatívnych možností,
v rámci existujúcich finančných možností navýšenie stavu špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa,
podpora vzdelávacích aktivít pedagogických a odborných zamestnancov zameraných na rozvoj kompetencií a zručností v oblasti vzdelávania a výchovy detí so ŠVVP,
zabezpečenie odborného poradenstva pre rodiny s deťmi.

3. Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?

Mesto Spišská Nová Ves má dostatočnú kapacitu materských škôl, keďže okrem existujúcich 14 MŠ sú na území mesta ešte ďalšie 4 materské školy iných zriaďovateľov.

4. Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
5. Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
6. Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?

• zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie (učebné pomôcky, adekvátne vybavenie pracoviska, odborné učebne, modernizácia priestorov),
• podporovať ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, stretnutia s odborníkmi a výmenu skúseností,
• budovať atmosféru dôvery a spolupráce medzi zriaďovateľom a školou pri riešení problémov v škole, či už finančných, personálnych alebo výchovno-vzdelávacích,
• vedúci zamestnanci by mali byť otvorení novým metódam práce, podporujúci vzdelávanie a odborný rast zamestnancov, tímovú prácu a  sebahodnotenie školy či školského zariadenia, mali by dokázať spájať školu s miestnou komunitou. Tu chcem podotknúť, že o výbere riaditeľa rozhodujú rady škôl a zriaďovateľ by do ich kompetencie nemal vstupovať, môže len radám škôl pomôcť a usmerniť ich pri určovaní kritérií resp. na čo by sa mali pri hodnotení uchádzačov sústrediť.
• zaviesť možnosť nahlasovania nežiadúcich javov na pracovisku vo forme mobbingu a bossingu (ale i ďalších) u zriaďovateľa so zachovaním anonymity.

7. Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
8. Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
9. Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
10. Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
11. Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?

• prerozdeľovanie prideleného normatívu školám realizovať po dohode s riaditeľmi škôl a po zohľadnení všetkých špecifík, ktoré dané školy majú (napr. či je škola zateplená, počty žiakov v triedach, špecifické zameranie školy a pod.),
• pridelenie zdrojov z rozpočtu obce na odstránenie modernizačného dlhu nie je iba záležitosťou primátora, ale všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a výšku potrebných zdrojov je možné určiť až na základe zmapovania reálneho stavu škôl a školských zariadení. Určite viem o 3 základných školách, ZUŠ a 1 materskej škole, kde je potrebná rozsiahlejšia investícia.
• nemôžem vopred predpokladať, že rady škôl sú nefunkčné, ale pri ustanovení novej rady školy je potrebné členov poučiť o ich právach a povinnostiach a umožniť im kedykoľvek slobodne vyjadriť svoj názor, hoci aj kritický, k smerovaniu školy a úrovni jej kvality. Som prístupný vzájomnému dialógu.
• školy majú právnu subjektivitu a  v  súčasnosti akékoľvek realizované hodnotenie škôl je prijímané so strachom a veľmi negatívne, preto pre zavedenie akéhokoľvek typu hodnotenia je potrebné najprv školy presvedčiť o tom, že tieto hodnotenia majú byť vykonávané v ich prospech, nie proti nim,
• práca s deťmi a mládežou mi nikdy nebola cudzia, keďže sám sa venujem organizovaniu rôznych športových podujatí pre širokú verejnosť rôznych vekových kategórií. Preto sa vždy budem snažiť o podporu mimoškolských aktivít a zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, či už je to zabezpečením potrebných finančných prostriedkov alebo materiálno – technickým vybavením. Počet otvorených oddelení v školskom klube detí je v kompetencii riaditeľa, ale pokiaľ mám vedomosť, tak v SNV je okolo 30 detí na triedu, pričom nie sú tam vždy všetky deti, lebo chodia v tom istom čase aj na krúžky a ZUŠ. Samozrejme však situáciu v jednotlivých školách dám preveriť a budeme ju riešiť v spolupráci s riaditeľmi.

[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Václav Mika, kandidát na primátora – Bratislava” open=”no”]1. Hlavné mesto SR Bratislava je metropolou, ktorá prirodzene poskytuje
šance na kariérne uplatnenie mladým ľuďom, ktorí sa za touto
príležitosťou do nášho mesta sťahujú z iných regiónov Slovenska. V
hlavnom meste si zakladajú rodiny a preto aj rastie tlak na neustále
zvyšovanie kapacít materských a základných škôl. Zároveň rastie tlak aj
na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, a to nielen prostredníctvom
materiálovo-technického vybavenia, modernizáciou školských
výchovno-vzdelávacích programov, ale aj v otázke začleňovania detí so
špeciálnymi potrebami do kolektívu. Všetky tieto opatrenia si vyžadujú
tlak na rozpočet mesta a mestských častí. Významná časť predškolských
kapacít bola a je pokrývaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu, kde vznikajú nové bezbariérové vnútorné a vonkajšie
priestory. Je však dôležité už teraz myslieť na zabezpečenie kapacít v
základných školách, ktoré chcem, aby bolo opravné zo štrukturálnych
fondov.

2. Pridanou hodnotou Hlavného mesta SR Bratislavy sú jeho obyvatelia v
podobe vysoko konkurenčného ľudského kapitálu, ktorý sa však nemôže brať
ako fakt a zostať v oblasti školstva, vzdelávania a inovácií v stave
status qou. Ak oblasť školstva vnímame ako zásadný rozvojový potenciál
pre mesto, nesmieme sa ním zaoberať len cez optiku kompetencií, ale skôr
cez pohľad na celý sektor.

Venujem tejto oblasti celú jednu kapitolu svojho programu, ktorá
pomenováva tak zlepšenie postavenia učiteľov v spoločnosti, čo je
nesmierne dôležité pre Bratislavu – podporou prostredníctvom výhod a
prístup k službám mesta, ako aj dostupnosť bývania – štartovacie byty
pre učiteľov a sociálnych pracovníkov. Nemalú mieru pozornosti venujem
téme budovaniu a modernizácie odborných učební na základných školách a
zároveň zavedeniu partnerstiev medzi základnými a strednými školami.

3. Hlavné mesto SR Bratislava je priamym zriaďovateľom 5 CVČ a 12 ZUŠ na
celom území mesta. Veľmi mi záleží, aby základné umelecké školy neboli
poddimenzované finančne či personálne a aby nezápasili s morálne
zastaralým materiálovo-technickým vybavením. Rovnako bude dbať na
zvyšovaniu kvality vzdelávania a to prostredníctvom spolupráce na tvorbe
vzdelávacích programov s kultúrnymi inštitúciami mesta (Múzeum mesta
Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, BKIS,…), ako aj súkromným sektorom
v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu či strednými školami
vychovávajúcimi profesionálov v umeleckom segmente.

Centrá voľného času sú pre Bratislavu rovnako nesmierne dôležité,
pretože v nich môžu deti zmysluplne tráviť svoj voľný čas a rozvíjať
svoje talenty a zručnosti či danosti. Považujem to za jeden z
najvhodnejších spôsobov prevencie pred nástrahami veľkomesta, teda pred
kriminalitou mladistvých, výtržníctvom, drogovou závislosťou a pod.
Preto je dôležité, aby nezostali na okraji záujmu rozpočtu, bez
modernizácie technického vybavenia a najmä personálneho zabezpečenia.[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”Andrea Turčanová – kandidátka na primátorku – Prešov” open=”no”]1. Ústavné práva detí – rovnosť príležitostí a rovný prístup k vzdelaniu
• Ako budete podporovať začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho procesu a zaručovať dostupnosť kvalitných škôl pre všetky deti vo Vašom regióne?
• Predstavte konkrétne kroky k podpore vytvárania odborných tímov v centrách včasnej intervencie, v školách a v školských zariadeniach, ktoré môžu koordinovať a podporovať všetky deti a rodiny, od narodenia po dobu celej školskej dochádzky.
• Ako chcete zvyšovať kapacitu materských škôl, zabezpečiť ich kvalitu – primeraný počet detí a odborný servis?
Stav a úroveň školskej integrácie rieši súčasná platná legislatíva. Za jej napĺňanie sú zodpovední štatutári škôl a jej dodržiavanie ako aj identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú stav a úroveň inkluzívneho vzdelávania ohrozenej skupiny žiakov a intaktných žiakov vzdelávaných v heterogénnej triede rieši štátna školská inšpekcia. Z tohto pohľadu začleňovanie detí so ŠVVP, prípadne inklúziu primátor nerieši svojou podporou. Je otázne, či je podpora zo strany štátu dostatočná a to legislatívna aj finančná, pretože vytváranie odborných tímov je momentálne riešené iba cez projekty EÚ na dva roky.
Za mesto Prešov môžem ako konkrétny krok spomenúť, že práve rozbiehame vlastný projekt, ktorý je zameraný na podporu dochádzania detí/žiakov do škôl, ktoré pochádzajú z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo pochádzajú zo SZP. V súvislosti s materskými školami mesto Prešov v tomto programovom období už rieši tri MŠ za účelom zvyšovania kapacít.
2. Podpora zamestnancov škôl a školských zariadení
• Ako chcete motivovať učiteľov, vychovávateľov, odborných i nepedagogických zamestnancov k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v školách?
• Akým spôsobom chcete pomôcť školám dosiahnuť zdravú klímu a kultúru vzdelávania?
• Aké základné kvality a spôsobilosti (osobnostné, profesionálne) očakávate od vedúcich pracovníkov v školách a školských zariadeniach a ako to chcete zabezpečiť? Aké preventívne opatrenia plánujete prijať proti mobbingu a bossingu na pracoviskách?
Zvyšovanie kvality vzdelávania je ako predpokladáme jeden z prvoradých cieľov každej školy, ktoré sa majú možnosť zviditeľňovať a obstáť v tomto dnes už „konkurenčnom prostredí“. Takže zdravú klímu a kultúru vzdelávania má rozpracovanú vo svojom vzdelávacom programe do určitej miery každá škola. Otázne je ako škola to, čo deklaruje aj napĺňa. Čo sa týka motivácie učiteľov – ak otázka smeruje k finančnému ohodnoteniu, tak sa pýtajme, či je príspevok na žiaka zo strany štátu nastavený dostatočne. Za zriaďovateľa chcem podotknúť, že naši najúspešnejší zamestnanci sú každoročne v rámci rezortného dňa odmenení aj finančnou odmenou.
Riešenie otázky mobbingu a bossingu je potrebné robiť komplexne – nevyskytuje sa iba v školstve. Tu treba vyvinúť tlak na legislatívne doplnenie príslušných zákonov, aby sa zamestnanci vo vedúcich funkciách, ktorí majú zodpovednosť za vedenie organizácií venovali zvyšovaniu kvality profesionálne a nie mocou alebo inými „metódami“. Ide možno o vzdelávania so zameraním na kvalitu manažmentu, ale zároveň aj právne možnosti ako jednoznačne riešiť situácie, kde bola miera prekročená.

3. Fungovanie školskej samosprávy
• Ako ste pripravená/ý zabezpečiť spravodlivé prerozdelenie pridelených normatívnych prostriedkov pre školy a školské zariadenia?
• Aké zdroje z rozpočtu obce ste pripravená/ý poskytnúť na odstránenie modernizačného dlhu škôl: strechy, termoregulácia, okná, sociálne zariadenia, elektrické rozvody, rýchlejší internet, odborné učebne, školský dvor, jedáleň, telocvičňa a podobne?
• Aký bude Váš osobný prínos, ako zástupcu občanov, k sfunkčneniu činnosti rady školy a jej participácie na smerovaní školy?
• Ako prispejete k autonómii škôl a demokratickým procesom interného a externého hodnotenia školy, napríklad vo forme Swot analýzy, medzi všetkými účastníkmi vzdelávania – žiakmi, rodičmi, učiteľmi, vedením školy i samosprávou?
• Akým spôsobom chcete podporiť pedagogickú a sociálnu úlohu školských klubov detí, ZUŠ a CVČ a skvalitniť tak podmienky pre výchovu mimo vyučovania?
Spravodlivé rozdeľovanie sa snažil vyriešiť štát a to formou príspevku na žiaka. Zopakujem, je otázne, či je výška príspevku dostatočná. Veď škola potrebuje financie aj na svoj rozvoj nielen na mzdy a energie. A potom pre zriaďovateľa má význam do určitej miery zohľadňovať aj princíp solidarity.
Čo sa týka odstraňovania modernizačného dlhu, v tomto prípade mesto Prešov postupne rieši zo svojho rozpočtu ZŠ aj MŠ postupne. Avšak spolu 32 subjektov nemôže ísť naraz.
Sfunkčnenie činnosti rád škôl zriaďovateľ môže zabezpečiť iba delegovaním svojich zástupcov, ktorí majú záujem pomôcť riešiť problémy. Inak je otázka legislatívnych kompetencií rád škôl, ktoré možno treba posilniť.[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]