Petícia za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Milé kolegyne, milí kolegovia,

nakoľko návrh nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch VÝRAZNE ZHORŠUJE naše pracovné podmienky v blízkej budúcnosti (napr. ruší kreditový príplatok, do čoho sme investovali nemalé finančné prostriedky z vlastných zdrojov) a nakoľko neboli akceptované požiadavky mnohých učiteľských organizácií v procese jeho tvorby, PODPISUJME a ŠÍRME ĎALEJ ONLINE PETÍCIU ZA JEHO STIAHNUTIE (podpísať môže ktokoľvek, nielen pedagógovia. Potrebných je 10 000 podpisov na to, aby kompetentní museli rokovať, ale aspoň 50 000 na to, aby zlý zákon museli stiahnuť.).

Link na petíciu (vypisujú sa údaje vpravo hore): http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530


 

P E T Í C I A

 

za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických

a odborných zamestnancoch

 

My, občania Slovenskej republiky

 žiadame

vládu Slovenskej republiky ako navrhovateľa nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ako vládou  povereného člena, aby:

  1. vzhľadom na obsahové i procesné nedostatky pri tvorbe nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzala späť svoj návrh nového zákona predložený na schválenie Národnej rade SR;
  2. nutné pozitívne zmeny, ktoré majú byť účinné od 1. 9. 2019, riešila návrhom novely zákona č. 317/2009 z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  3. zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch tvorila zákonne, transparentne a participatívne, vytvárajúc potrebný priestor na vyjadrenie pripomienok a kvalitnú diskusiu o návrhu zákona najmä zo strany pedagógov, odborných zamestnancov a ich organizácií, ktoré presadzujú systémové zmeny v prospech profesií pedagogický  a odborný zamestnanec.

 

Odôvodnenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch koncom júla 2018 na medzirezortné pripomienkové konanie. K jednotlivým paragrafovým zneniam zákona bolo od pripomienkujúcich subjektov vznesených množstvo pripomienok, čo spôsobilo, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. v septembri zákon z legislatívneho procesu stiahla. V aktuálnom návrhu zákona, predloženom na rokovanie Národnej rady SR v januári 2019, boli vykonané podstatné zmeny, ktoré návrh z medzirezortného pripomienkového konania neobsahoval. Tým sa predkladateľ návrhu zákona dostal do rozporu s ustanovením čl. 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR, lebo návrh zákona opätovne nepredložil na pripomienkové konanie, čím došlo k nezákonnému postupu predkladateľa porušením § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento postup vyvolal potrebu netransparentných rokovaní, o čom svedčí obsah rozpravy k návrhu zákona počas prvého čítania.

V dôsledku nedodržania zákonného, transparentného a participatívneho procesu tvorby nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch nebol dobre zhodnotený súčasný stav s uvedením dôvodov potreby novej právnej úpravy a nebol urobený ani dostatočný rozbor otázok, nevyhnutných na všestranné posúdenie návrhu zákona. O týchto faktoch svedčí znenie neúplnej dôvodovej správy k návrhu nového zákona. Návrh zákona nereflektuje potreby súčasného stavu profesijného rozvoja, nezvyšuje ochranu práv pedagogických a odborných zamestnancov ani ich spoločenské uznanie, či deklarovanú autonómiu a neprináša ani potrebné reformné prvky do slovenského školstva.

V návrhu nového zákona neboli zohľadnené zásadné výhrady pedagógov a odborných zamestnancov, k výraznému zhoršeniu došlo najmä v častiach týkajúcich sa ich vzdelávania a  profesijného rozvoja. Zavedením nového zákona do praxe sa preto nenaplnia očakávania, súvisiace so skvalitnením práce pedagogických a odborných zamestnancov, avizované v dôvodovej správe.

Počas pripomienkového procesu k návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch do septembra 2018 bolo v návrhu identifikovaných niekoľko pozitívnych zmien v prospech profesií pedagogický a odborný zamestnanec, ktoré s účinnosťou od 1. 9. 2019 možno zaviesť do súčasne platného a účinného zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou novely. Tento postup navrhujeme ako prechodné riešenie do ukončenia kvalitnej diskusie o finálnej podobe nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý bude riešiť skutočné problémy praxe a ktorý bude akceptovaný kľúčovými aktérmi reformného procesu v oblasti vzdelávania.

V súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027, ako aj v súlade s uznesením Európskeho parlamentu o modernizácii vzdelávania v EÚ z 12. 6. 2018, považujeme za nevyhnutné, aby bol na základe princípu participatívnej tvorby a implementácie vzdelávacej politiky vytvorený dôstojný, zákonný a transparentný priestor na vyjadrenie pripomienok a kvalitnú diskusiu zo strany pedagógov, odborných zamestnancov a ich organizácií, presadzujúcich kvalitné systémové zmeny v prospech profesií pedagogický a odborný zamestnanec. V dôsledku obsahových nedostatkov i procesných pochybení pri predkladaní návrhu zákona preto žiadame jeho navrhovateľa vládu Slovenskej republiky a ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ako vládou  povereného člena, aby stiahla návrh nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo schvaľovacieho procesu Národnej rady SR.

 

Petičný výbor:

Mgr. Vladimír Crmoman, prezident, Slovenská komora učiteľov

JUDr. Daniela Čorbová, iniciatíva Kvalitné školstvo

PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Mgr. Miroslav Sekula, prezident, Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD., predsedníčka, Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva

Mgr. Irén Fekete, predsedníčka, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, predsedníčka, Asociácia výchovných poradcov

Mgr. Bianka Kubovičová, predsedníčka, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní

Ing. Ján Marušinec, výkonný riaditeľ, MESA 10

PaedDr. Viera Grohová, Fórum proaktívnych škôl

 

Zástupca poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Mgr. Vladimír Crmoman, Červeňákova 5, Bratislava

JUDr. Daniela Čorbová, Kuzmányho 49, Košice


 

Skrátený link na petíciu: https://row.sk/sxAr5