Postup na uľahčenie zamestnávania PZ a OZ z Ukrajiny

Slovenská komora učiteľov prináša postup na uľahčenie zamestnávania pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny v slovenskom školstve.

  1. Získanie odpisu z registra trestov je už možné na ministerstve vnútra Ukrajiny na tejto stránke: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. (Získaním tohto odpisu už čestné vyhlásenie a odborný znalecký posudok od klinického psychológa nebudú potrebné.)
  2. Štátny jazyk slovenčinu nemusia ovládať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí budú pracovať iba s deťmi z Ukrajiny.
  3. Uznanie dokladov o vzdelaní z Ukrajiny je dlhší proces, ktorý možno podmienečne realizovať aj v rámci skúšobnej doby. Od júna už bude novela zákona a ešte rýchlejší postup.

Veríme, že príchod ukrajinských kolegov do slovenského školstva je pre podporu detí z Ukrajiny mimoriadne dôležitý krok. Prinesie zlepšenie klímy v našich školách, lepšie začleňovanie a zmiernenie dopadov na všetky deti.

Словацька палата вчителів запроваджує процедуру, яка полегшує процес працевлаштування працівників сфери освіти з України в навчальних закладах Словацької республіки.

  1. Отримати витяг з реєстру про відсутність судимості можна, заповнивши відповідну форму на сайті МВС України: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. (Для отримання такого підтвердження більше не потрібні свідчення під присягою та експертний висновок від клінічного психолога.)
  2. Працівники сфери освіти не зобов’язані володіти словацькою мовою, якщо їх праця стосуватиметься лише дітей з України.
  3. Визнання атестатів про освіту з України є більш тривалим процесом, але його умовно можна проводити під час випробувального терміну. З червня плануються зміни до закону, які повинні спростити дану процедуру.

Ми вважаємо, що прихід українських колег до словацької освіти є надзвичайно важливим кроком у підтримці дітей з України. Це покращить клімат у наших школах, покращить інклюзію та пом’якшить адаптацію.