Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve