Pripomienky SKU k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z.

Medzirezortné pripomienkové konanie – proces č. LP/2020/562 Slovenská komora učiteľov v snahe poukázať na to, ako si predstavuje fungovanie ministerstva školstva v budúcnosti, pripravila participatívny systém pripomienkovania legislatívy. Najprv zverejnila 25. 1. 2021 krátky sumár, čo prináša novela školského zákona, pričom umožnila širokej učiteľskej verejnosti možnosť zaslať svoje pripomienky k novele zákona. Zároveň ako člen Koalície za spoločné vzdelávanie [...]

2021-02-09T20:30:07+01:008. februára 2021|Kategórie: Pripomienky, Správy|Tags: , |

Spoločné stanovisko SKU a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením k zverejnenému počtu asistentov učiteľa k 1. 9. 2017

„Vláda sa v prípade postoja k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže hanbiť“.

Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Vo štvrtok, 19. 1. 2012 bude expertná skupina MŠVVaŠ rokovať o vecných zámeroch noviel Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákona) a Zákona 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia expertnej skupiny sa za SKU zúčastní PaedDr. Danka Jarabová. Ak máte k vecným zámerom obsahu noviel, ktoré sú uvedené v článku, akékoľvek pripomienky, uveďte ich do komentárov v článku alebo na FB skupine a stránke alebo pošlite priamo na e-mail: sku.banskabystrica@gmail.com p. Jarabovej do 18. 1. 2012.

2017-02-09T20:19:39+01:0015. januára 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |