Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Vo štvrtok, 19. 1. 2012 bude expertná skupina MŠVVaŠ rokovať o vecných zámeroch noviel Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákona) a Zákona 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia expertnej skupiny sa za SKU zúčastní PaedDr. Danka Jarabová. Ak máte k vecným zámerom obsahu noviel, ktoré sú uvedené v článku, akékoľvek pripomienky, uveďte ich do komentárov v článku alebo na FB skupine a stránke alebo pošlite priamo na e-mail: sku.banskabystrica@gmail.com p. Jarabovej do 18. 1. 2012.