Pripomienky SKU k Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch

Pripomienky Slovenskej komory učiteľov k Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch

Legislatívny proces  LP/2022/814

Ministerstvo školstva predkladá vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania 2 roky po tom, čo ju sľúbilo opraviť. A hoci tvrdí, že ide o rozsiahle zmeny, z nášho pohľadu ide skôr o kozmetické zmeny, na ktoré postačila novela pôvodnej vyhlášky. Nakoľko ministerstvo nezverejnilo konsolidované znenie, nie je možné žiaľ pri stovkách strán vidieť, aké zmeny presne urobili, čo je samozrejme pre odbornú verejnosť mimoriadna záťaž, keďže pripomienkuje vo vlastnom čase a bezplatne.

UstanovenieNávrh úpravyZdôvodnenieTyp
Príloha 1, s. 21  III. časť – Učiteľ 2. stupňa ZŠ pre predmet OBČIANSKA NÁUKA, bod 14Doplniť: sociálna prácaAk sú vymenované politické, právne a psychologické vedy a tiež sociálne vedy; do sociálnych vied je nutné zahrnúť okrem sociológie a sociálnej antropológie, aj odbor sociálna práca. V minulosti tam bol aj odbor sociálna práca, potom sa to vynechalo a nie je jasné, z akého dôvodu. Predsa na školách je málo kvalifikovaných učiteľov občianskej náuky a tiež na menších dedinských školách, ktoré by veľmi radi uvítali kvalifikovaného odborníka pre výučbu občianskej náuky.Z
Príloha 1 s. 22  učiteľa II. st. ZŠ, predmet hudobná výchova, bod 18Doplniť: učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná hudba v študijnom odbore umelecko-výchovných a výchovných predmetovOdpoveď p. Sitarčíka mailom niektorej zo ZŠ v minulosti bola: „Váš podnet je vo svojej podstate znepokojujúci a vedie nás k otázke, prečo by absolvent študijného programu učiteľstvo hudobného umenia nemal mať dostatočné vzdelanie na vyučovanie hudobnej výchovy?“ Rovnakú otázku si kladieme aj my a žiadame to doplniť.Z
Príloha 1 2. diel Učiteľ školy a školského zariadenia pre deti a žiakov so ŠVVP I. časť oddiel A bod 3Vynechať ďalšie vzdelaniePodľa našich dlhoročných praktických skúseností od členov SKU z praxe toto ďalšie vzdelanie je zbytočné nakoľko študenti študijného programu zameraného na  špeciálnu pedagogiku získajú poznatky zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, z jednotlivých špecializácií špeciálnej pedagogiky, teórie špeciálnej výchovy, inkluzívnej pedagogiky i zo súvzťažných disciplín. Súčasťou študijného programu je prax v školách a zariadeniach, v ktorých sú vzdelávaní jednotlivci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Navyše vykonáva štátnicové skúšky z pedagogiky a didaktiky rôznych „pédií“. Takéto štúdium je preto v podstatnej časti redundantné.Z
Príloha 1 2. diel Učiteľ školy a školského zariadenia pre deti a žiakov so ŠVVP,  I. časť oddiel A v bode 2Chybne uvedené číslo časti – má byť…. I. časti.pripomienka legislatívno-technického charakteruO
Príloha 1 I. časť – učiteľ materskej školy pre deti so ŠVVPza bod 11 doplniť aj od r. 2002: vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 1 II. časť – učiteľ 1. stupňa pre deti so ŠVVPza bod 4 doplniť aj od r. 2002: vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 1 III. časť – učiteľ druhého stupňa školy pre deti so ŠVVPza bod 7 doplniť aj od r. 2002: vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 1 II. časť – učiteľ 1. stupňa ZŠ pre deti so ŠVVPza bod 4 doplniť bod 5: špeciálna pedagogika – zameraný na špeciálnu pedagogikuZjednotiť aj s požadovaným vzdelávaním pre ostatných pred r. 2019.Z
Príloha 3  1. diel Vychovávateľ v školách a školských zariadeniachDOPLNIŤ na s. 173 (tak ako to je v bode 13, s. 174) vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 3 Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so ŠVVP, s. 179-180, bod 16 a 17vynechať: ďalšie vzdelanieIde o redundantné vyjadrenie, legislatívno-technická chyba.Z
Príloha 3 Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so ŠVVP, s. 179-180, bod 3 a 5vynechať: ďalšie vzdelanieIde o redundantné vyjadrenie, legislatívno-technická chyba.Z
Príloha 3  2. diel – Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so ŠVVPDOPLNIŤ na s. 179 (tak ako to je v bode 33, s. 181) vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 3  3. diel – Vychovávateľ v zariadeniach v pôsobnosti MPSVaR SRDOPLNIŤ na s. 186 (tak ako to je v bode 19, s 187 vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 3  3. diel – Vychovávateľ v centre pre deti a rodinyDOPLNIŤ na s. 194 (tak ako to je v bode 22, s. 195  vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 6 pedagogický asistentDOPLNIŤ na s. 213 tak ako to je v bode 15, s. 214 vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 6 Pedagogický asistentbod 5 zrušiť a v bode 6 doplniť medzi dvoma štúdiami namiesto spojky „a“ spojku „alebo“Je absurdné, že DPŠ učiteľa z vyššou dotáciou hodín a vyšším pedagogickým zameraním sa nepovažuje automaticky za dostačujúce pre výkon funkcie asistenta. Vyžadovať od človeka s DPŠ učiteľa ešte ďalšie DPŠ asistenta neobstojí v žiadnej odbornej argumentácii. Asistent predsa vykonáva svoju činnosť na základe pokynov učiteľa a učiteľovi asistuje. Ak niekto teda je učiteľ, výkon funkcie asistenta by mal ovládať ako niečo samozrejmé. Nejde o žiadne nové know how oproti DPŠ učiteľa.Z
Príloha 8 školský špeciálny pedagóg DOPLNIŤ na s. 221 tak ako to je v bode bod 29, s. 223   vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 8 školský špeciálny pedagógbod 2 a 4 zjednotiť s bodmi 6 a ďalej: najmenej dva roky pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiNie je žiaden dôvod v týchto bodoch vynechávať mimoriadne významnú skúsenosť práce pedagogických asistentov alebo aj iných pedagogických zamestnancov. Pedagogický asistent má zásadné skúsenosti s deťmi so ŠVVP, niekedy aj viac ako učiteľ a už vonkoncom viac ako vychovávateľ. Takéto diskriminovanie je neodôvodnené.Z
Príloha 8 školský špeciálny pedagógbod 2, 4, 6 a ďalšie opraviť na najmenej dva roky.Žiadame upraviť kvórum skúseností na dva roky a to z dôvodu toho, že kvalifikačné rozširujúce štúdium pre šk. špec. pedagóga trvá dva roky. Nie je jasné, prečo má celý ďalší školský rok pracovať a čakať na to, aby bol uznaný za plne kvalifikovaného a mohol byť samostatný PZ. Dva roky praxe človeku, ktorý už má pred tým vysokú školu je neúmerné zaťaženie v čase, keď do škôl budú prúdiť od sept. 2024 vďaka aktuálnej novele tisíce nových podporných tímov a potrebujeme každého človeka ako soľ. My tých ľudí už teraz nemáme, povolanie ŠŠP nie je ničím atraktívne, je to mimoriadne vyčerpávajúce a náročné povolanie.Z
Príloha 10 učiteľ profesijného rozvoja DOPLNIŤ na s. 229 tak ako to je v bode 13, s. 231 vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 12 terénny špeciálny pedagóg a špeciálny pedagógDOPLNIŤ na s. 236 tak ako to je v bode 34, s. 240 vychovávateľstvo – špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušený, ukončené štúdium po apríli 2002Ide o doplnenie štúdia, ktoré bolo adekvátne do marca 2002 a poskytovalo sa aj po tomto termíne ešte istý čas. Títo pracovníci začali študovať s vedomím, že budú na tento odbor kvalifikovaný a do 31.3.2002 aj boli. Nie je možné tých istých po marci 2002, ale skončili neskôr vynechať a diskriminovať. Tento odbor sa študoval až do roku 2013.Z
Príloha 13 Kariérový poradca bod 6Vynechať v bode 6: 11 (psychológ a školský psychológ) a 15 (liečebný pedagóg) alebo v prílohe č. 16 (sociálny pedagóg).Psychológ a psychologické zamerania sú už uvedené v bode 1) Liečebný pedagóg a sociálny pedagóg je uvedený v bode 8)Z
Príloha 13 Kariérový poradca bod 7Bod 7 vymazať celý.Ide o duplicitu v iných bodoch: 5,6,1.Z
Príloha 13 Kariérový poradca bod 15Bod 15 vymazať celý.Psychológia /aj pedagogická sa uvádza v bode 1, je to duplicita, pre odbornú kategóriu kariérového poradcu nie je kvalifikáciou špecializačné vzdelávanie.Z