Pripomienky SKU k zákonu o štátnej správe a školskej samospráve vyplývajúce z dlhodobej agendy SKU

Slovenská komora učiteľov ako člen externej pracovnej skupiny, ktorá sa aktívne podieľa na príprave vecného zámeru nového zákona o správe v školstve a školskej samospráve /aktuálne 596/2003 Z. z./, zaslala ministerstvu školstva dňa 15. decembra 2017 nasledujúce pripomienky.

 • Vrátiť menovanie riaditeľa na základe výberového konania tak, ako tomu bolo v minulosti. Upraviť znenie § 3 ods. 2 takto: “2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak.” Vrátenie vymenovania riaditeľa školy. Zrušiť právo veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa, na tejto pripomienke je široká zhoda všetkých školských organizácií. Riaditeľ školy vyšiel z výberového konania a zhodla sa na ňom väčšina kompetentných členov vrátane školskej inšpekcie. Zriaďovateľovi sa dala nadmerná kompetencia, ktorá môže byť zneužívaná.
 • Upraviť voľbu riaditeľa tak, aby nemohol vykonávať funkciu doživotne, ale len určitý počet funkčných období, s prípadnými prísnejšími kritériami voľby po uplynutí určeného počtu (napr. po 2 volebných obdobiach).
 • V oblasti riadenia školstva dlhodobo žiadame vyriešiť problém prenesených a originálnych kompetencií, tak, aby bola zabezpečená rovnocenná a spravodlivá podpora a dotácia všetkých škôl a školských zariadení. Zároveň žiadame presne vymedziť kompetencie, zodpovednosti a vzťahy medzi riaditeľom, zriaďovateľom a štátom.
 • Je potrebné jasne a nanovo zadefinovať aj rozsah povinností rodičov pri výchove a vzdelávaní, ich kontrole a vymožiteľnosti. Žiadame aktívnu a funkčnú medzirezortnú spoluprácu v podobe sieťovania na podporu detí, ktorej potrebu zdôrazňujú viaceré zahraničné aj domáce štúdie (napr. Ministerstvo v Quebecu; ŠŠI, 2016; VOP, 2017; IVPR, 2015). Prepojenie našich ministerstiev (MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, MV SR a MZ SR) je takmer nulové. Prevencia a spolupráca vnútri rezortu školstva (škola, rodič, poradenské alebo špeciálne výchovné zariadenia, MPC a i.) alebo zo strany polície, kurately a pedopsychiatrov je nedostatočná. Škola nie je chápaná ako kľúčové miesto starostlivosti, ochrany a rozvoja dieťaťa.
 • Pre riaditeľov materských škôl ustanoviť zákonnú povinnosť vysokoškolského vzdelania od r. 2025 v odbore pre predprimárne vzdelávanie. Pri voľbe riaditeľov materských škôl zaviesť povinnosť prizývať do rady školy odborníkov z oblasti školstva (napr. z odborov školstva, CPPPaP, centrá včasnej intervencie, sociálnych pracovníkov…).
 • Za prioritu považujeme vybudovať úrad školského ombudsmana s potrebnými zákonnými kompetenciami. Vzhľadom na rozsah podaní (napr. na SNSĽP) je potrebné vrátiť sa k školskému ombudsmanovi a legislatívne upraviť kompetencie na to, aby mohol v opodstatnených prípadoch konať. Treba rovnako zaviesť efektívne nástroje merania socioklímy medzi učiteľmi v spolupráci s SKU a SNSĽP.
 • Sfunkčniť rady škôl, posilniť zastúpenie pedagogických a odborných zamestnancov v rade školy (zrušiť nepedagogického), zvýšiť kompetencie a zodpovednosť rady školy.
 • Navrhujeme zaoberať sa „spoločnými školskými úradmi“, v súčasnosti fungujú vo väčšine prípadov len na preposielanie emailov školám, čo však robia aj školské odbory okresných úradov v sídle kraja. Ide o duplicitnú činnosť, treba ju zefektívniť. V situácii, keď spoločné školské úrady nezabezpečujú metodiku sú z pohľadu efektivity riadenia nadbytočné.
 • Rozhodnutia o prijatí žiaka do ŠKD, na stravovanie v ŠJ – zrušiť.
 • Umožniť vydávať niektoré rozhodnutia na viac školských rokov – celý stupeň (napríklad pri oslobodení od 2. cudzieho jazyka, pri umožnení štúdia v zahraničí).
 • Podklady pre zriaďovateľa – schvaľovanie záverečnej správy v zastupiteľstve, hlásenie počtu žiakov na náboženské výchovy, oznamovanie žiakov z iných obvodov – zrušiť.
 • Povinnosť zriaďovateľov k priestorovému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v súčasnej právnej úprave je v § 6 ods. 13) zákona 596/2003, žiaľ, toto sa v praxi neuplatňuje. Žiadame upresniť úpravu, aby to bola povinnosť.
 • V § 5 ods. 7 zrušiť i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o duplicitu – údaje sú v záverečnej správe.
 • Zrušiť § 5 ods. 3 j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení. Poplatky určuje obec vo VZN. Nejednoznačnosť v zákonoch.
 • V § 5 ods. 7 zrušiť g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Odôvodnenie: Duplicita – správa o hospodárení je súčasťou záverečnej správy a vyplýva aj z §7 ods. 1 až 3 zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
 • Na úrovni ministerstva navrhujeme zriadiť podporný projektový tím, ktorý by odbremeňoval školy a riaditeľov od nadmernej administratívnej záťaže pri podávaní žiadostí a riadení projektov.
 • Navrhujeme definovať postavenie a úlohy odborného tímu (školských psychológov, liečebných, sociálnych a špeciálnych pedagógov, logopédov či terapeutov…) pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Odborný tím má mať potrebné kompetencie a dosah na rozhodnutia riaditeľa definované v zákone.