Vyhlásenie SKU k vyjadreniu predsedu vlády o zámere centrálne riadiť školy štátom

Vyjadrenie pána predsedu vlády považujeme za farizejské a zároveň za populistický výstrel do tmy.

Za farizejské ho považujeme preto, lebo vláda pod vedením Roberta Fica v období rokov 2012 až 2016 neschválila žiaden systémový dokument, ktorý by tento nešťastný stav riešil. Pripomeňme, že vláda neschválila ani “vlastný” dokument ministerstva školstva Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja, ktorý navrhoval riešiť problém efektívnejším financovaním. Zároveň je Robert Fico predsedom súčasnej vlády, ktorá už rok a trištvrte nie je schopná schváliť víziu a stratégiu rozvoja školstva, ktorá by systémovo riešila otázku školskej správy, samosprávy v školstve, kompetencií a systém financovania. Za súčasný stav školstva nie sú zodpovední len ministri školstva, ale vláda ako celok, na čele s jej predsedom.

Za populistický výstrel do tmy považujeme toto vyjadrenie hlavne preto, lebo pán predseda vlády nevychádza z žiadnej hĺbkovej analýzy súčasného stavu a ani nepredkladá žiadny postup krokov a návrh opatrení na realizáciu. Premiér nespresňuje, ktorý orgán štátnej správy má pod “štátom” na mysli. Ide o ministerstvo školstva, vnútra či hospodárstva? Súčasne sa domnievame, že takéto opatrenie by narazilo na zásadný a neprekonateľný nesúhlas zo strany ZMOS-u.

Slovenská komora učiteľov v oblasti riadenia školstva dlhodobo žiada zabezpečiť rovnocenné a spravodlivé financovanie a podporu všetkých škôl a školských zariadení. Naplnenie ústavou garantovaného práva na rovný prístup k vzdelaniu všetkých detí a mládeže si vyžaduje presné vymedzenie kompetencií, zodpovedností a vzťahov medzi školou, samosprávou a štátom.

SITA: https://domov.sme.sk/c/20723162/ucitelia-povazuju-ficove-vyjadrenie-o-zamere-centralne-riadit-skoly-statom-za-farizejske.html

TASR: http://www.teraz.sk/slovensko/skolstvo-rezort-skolstva-aj-premier-by-c/298879-clanok.html