Kompetencie v školskom prostredí a školská dokumentácia

30.00 

Vzdelávanie Vám poskytne ucelený obraz o kompetenciách účastníkov  v školskom prostredí zriaďovateľa – riaditeľa školy – pedagóga – rodiča – žiaka a školských orgánov ako ich určujú školské
zákony. Vzdelávanie je zamerané na obsah a  spôsob vedenia školskej dokumentácie, predovšetkým kvalitného pracovného poriadku.

Katalógové číslo: SKU021 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na práva a povinnosti jednotlivých pracovníkov v školskom prostredí ako ich určujú školské zákony. Povieme si o  právach a povinnostiach pedagogického a odborného
zamestnanca   v oblasti pedagogického pôsobenia osobne a prostredníctvom školských orgánov – predmetovej komisie/metodického združenia, pedagogickej rady a rady školy. Dozviete sa, prečo je potrebné, aby boli  v pracovnom poriadku podrobne rozpracované: pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci, pracovná cesta, kritéria hodnotenia, postup pri ochrane pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku a etický kódex.

V druhej časti vzdelávania sa zameriame na  povinnú pedagogickú dokumentáciu škôl a školských zariadení podľa platných právnych predpisov. V záverečnej diskusii môžete predstaviť svoje návrhy úprav vzorového pracovného poriadku.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 8 hodín (4 hodiny prezenčne, 4 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

  • Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  • vedomosti o rozdelení kompetencií v školskom prostredí
  • orientáciu v právach a povinnostiach jednotlivých účastníkov v školskom prostredí
  • vedomosti v oblasti pedagogickej dokumentácie
  • vedomosť ako vytvoriť  alebo upraviť  školskú dokumentáciu
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia

Školitelia: Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátoravzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Email: vzdelavanie@sku.sk