Reakcia SKU na výroky P. Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a bývalého ministra školstva v TA3 dňa 25. 6. 2017

“Môžeme sa hanbiť, aké výsledky naši žiaci predvádzajú v týchto testoch. Napriek tomu, že každý rok do školstva ide čoraz viac peňazí, kvalita, ktorá opúšťa naše školy, je horšia. Preto bude potrebné hovoriť s učiteľmi o tom, čo je príčinou.“

“Dnes to niekde začína pokrivkávať a raz sa budeme musieť spýtať aj to, aká je kvalita pedagógov na jednotlivých školách a či naozaj sa vieme vysporiadať aj s pedagógmi, ktorí neposkytujú kvalitu.”

Slovenská komora učiteľov dlhodobo upozorňuje na fakt, že za zhoršujúcimi sa výsledkami našich žiakov stojí skutočný nezáujem súčasnej aj minulých vlád o oblasť školstva. Nie dnes, ako tvrdí P. Pellegrini, ale dlhodobo pokrivkáva predovšetkým vzťah vlád ku vzdelávaniu našich detí, žiakov a študentov. „Pri súčasnej úrovni financovania výchovy a vzdelávania nie je možné očakávať zlepšenie kvality školstva, ani zvýšenie záujmu o učiteľské povolanie, ani zlepšenie materiálnych podmienok škôl ani vytvorenie dostatočných odborných tímov schopných pomôcť učiteľovi zvládnuť výchovu a vzdelávanie detí s rozličnými vzdelávacími potrebami.“[1] Populistické vyjadrenia p. Pellegriniho, ktoré hádžu vinu na pedagógov, možno zapôsobia na voličov, u pedagógov však vzbudili vlnu rozhorčenia. Efektívnosť nášho školstva je vzhľadom na nízke investície prekvapujúco dobrá.[2] Nechceme byť osobní, ale ak chce p. Pellegrini vstupovať do svedomia učiteľov, nech sa obzrie späť, či zanechal stopu po svojom pôsobení v pozícii ministra školstva, a rovnako kriticky nech zhodnotí výsledky práce svojich predchodcov či nástupcov.

Ak myslí vážne svoje tvrdenie: “Prioritou SR je mať kvalitných a špičkových učiteľov”, nech uskutoční vo vláde kroky, ktoré získajú mladých ľudí pre štúdium na pedagogických fakultách a po doštudovaní ich budú motivovať k nástupu a vytrvaní v pedagogickej praxi, pretože dnes ich odrádza predovšetkým mzda a podmienky nehodné náročnosti práce. Len on a jeho partneri vo vláde a v parlamente majú reálnu moc zvrátiť pretrvávajúci negatívny stav.

Dobrú radu nájde p. Pellegrini napr. na str. 81 tej Správy o stave školstva, ktorú svojmu ministrovi školstva D. Čaplovičovi neschválila sociálnodemokratická vláda: „Na zvýšenie výkonu (v PISA) by sa mali profesie učiteľov a školského vedenia viac zatraktívniť a mali by sa oceňovať postupy spolupráce medzi učiteľmi a medzi školami, aby sa podporila výmena dobrých postupov. Mzdy učiteľov by sa mali zvýšiť a vytvoriť by sa mali nové kariérne dráhy pre učiteľov s cieľom zlepšiť atraktívnosť učiteľských pracovných miest. Služobne starší učitelia by mali dostávať príležitosť mať nové zodpovednosti, napr. dohľad nad menej skúsenými učiteľmi.“

SKU v pripomienkach k materiálu Učiace sa Slovensko popri viacerých závažných príčinách neatraktívnosti učiteľskej profesie uvádza, že absencia kvalitných učebníc, zbierok, učebných textov, ktoré obsahujú kontextové úlohy, úlohy diferencované podľa náročnosti a taktiež absencia kvalitných metodík pre učiteľov je to, čo sa výraznou mierou podieľa na neúspešnosti žiakov v PISA testovaní.

Ak p. Pellegrini tvrdí, že do školstva ide čoraz viac peňazí, treba pripomenúť, že jedinou inou (mimo operačných programov EÚ) plánovanou významnou investíciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2018/19 je výstavba Národného futbalového štadióna v Bratislave.[3] SKU preto v Učiacom sa Slovensku navrhuje organizačnou zmenou odčleniť z pôsobnosti MŠVVaŠ rezort športu. Spojenie s rezortom školstva považujeme za relikt z obdobia pred r. 1989 a od tejto zmeny očakávame sprehľadnenie toku financií do vzdelávania.

Žiadne ocenenia ani súťaže pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube predovšetkým u politikov, nebudú v učiteľskej obci prijímané s primeraným rešpektom, kým nedôjde k reálnemu zatraktívneniu profesie. Negatívne verejné vyjadrenia niektorých vrcholových či regionálnych politikov na adresu učiteľov dávajú verejnosti oveľa významnejší signál, než ocenenia učiteľov pri príležitosti sviatkov či príhovory ministra na začiatku alebo konci školského roka. Komunikačný odbor MŠVVaŠ SR a hlavne minister školstva by mali prebrať hlavnú zodpovednosť za reagovanie na hanlivé, populistické a zavádzajúce vyjadrenia na adresu pedagogických a odborných zamestnancov a za vyvracanie dezinformácií o ich profesii vo verejnom priestore.

Žiadame preto ministra školstva Petra Plavčana, aby reagoval na vyjadrenia P. Pellegriniho na adresu učiteľského stavu.

30. 6. 2017

Správna rada SKU

 

[1] Učiace sa Slovensko, NPRVV Cieľ 4-01, str. 148

[2] Správa o stave školstva, Slovensko sa umiestnilo na druhom mieste v kategórii 23 krajín s úrovňou financovania na žiaka zodpovedajúcou našej úrovni (podľa štúdie How the world’s most improved school systems keep getting better, McKinsey & Company, 2010)

[3] Revízia výdavkov na vzdelávanie, Priebežná správa IFP, máj 2017, str. 55