Reakcia SKU na zavádzajúce vyjadrenia MŠVVaŠ SR a ZMOS-u vo veci účelovej viazanosti príspevku na predškolákov v materských školách

ZMOS, ako aj ministerstvo školstva, obhajujú zrušenie účelovej viazanosti argumentom zrovnoprávnenia situácie. Tiež tvrdia, že po novom si budú môcť riaditelia sami rozhodnúť, na čo peniaze použijú. Obe organizácie však opomínajú fakt, že pôvodný návrh ministerstva školstva zrovnoprávňoval súčasnú situáciu rozšírením účelu na všetky deti v materských školách (MŠ), teda aj na tie mladšie. Zároveň zachovaním účelovosti naďalej garantoval zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Ministerstvo školstva si pred pár rokmi uvedomovalo dôležitosť potreby garantovania kvality predškolského vzdelávania, kvôli čomu účelovú viazanosť príspevku na výchovu a vzdelávanie zaviedlo. Akceptovaním pripomienky ZMOS-u dnes popiera svoje dávnejšie rozhodnutie o zavedení účelovosti ako určitej garancie kvality. Nie všetky materské školy sú právnymi subjektmi so svojím rozpočtom. Za materské školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, vedú ekonomickú agendu obce. Tieto materské školy nemusia poznať rozpočty, pretože ich rozpočet je súčasť rozpočtu obce. Obce s viacerými materskými školami nezverejňujú ich rozpočty a vedú ich sumárne za všetky materské školy. V týchto obciach riadia využitie všetkých financií na výdavky spojené s prevádzkou materských škôl výhradne zriaďovatelia. Riaditelia stoviek materských škôl tak nemôžu rozhodovať, ale len žiadať o pridelenie finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Za zavádzajúce považujeme aj tvrdenie ministerstva školstva, podľa ktorého zriaďovateľ zo zákona nemôže ukrátiť materskú školu o peniaze, ktoré jej patria a použiť ich len na vybavenie alebo aktivity materskej školy. ZMOS deklaruje inú predstavu, keď uvádza: „potrebujú, aby sa aj pre tieto deti svietilo, aby sa aj pre tieto deti kúrilo, aby sa aj pre tieto deti materská škola upratovala alebo opravovala.“ Svojim vyjadrením potvrdzuje zámer využívať príspevok na prevádzkové náklady a nie na učebné a didaktické pomôcky. Vypustením účelu bude možné finančné prostriedky využiť aj na prevádzkové náklady, o čom rozhodne zriaďovateľ rozpísaním týchto financií v rozpočte.

Reálna prax bude v prípade zrušenia účelovej viazanosti príspevku na výchovu a vzdelávanie taká, že väčšina zriaďovateľov síce tento príspevok materským školám pridelí, ale z podielových daní dajú obce do rozpočtu MŠ o rovnakú sumu menej na prevádzkové náklady. Riaditelia MŠ tak budú nútení použiť príspevok od štátu (pôvodne myslený na výchovu a vzdelávanie) na elektrinu či plyn. Materské školy sa tak dostanú do situácie, keď nebudú schopné uskutočniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu.

Nerozumieme, ako je v demokratickej spoločnosti možné, že vláda rozhodne na základe argumentov jednej strany (ZMOS) bez toho, aby vôbec vypočula zástupcov materských škôl z praxe a rodičov, ktorých sa to najviac dotkne. SKU preto opätovne žiada poslancov NR SR, aby pri druhom čítaní zákona o financovaní vládny návrh o zrušení účelovosti nepodporili, ale aby prijali pôvodný návrh ministerstva školstva rozšírený o možnosť účelovej viazanosti príspevku na vybavenie interiéru a exteriéru MŠ tak, ako preukázal prieskum SKU.

– Please leave this line unchanged or subscribe for a premium HTML editor membership at htmlg.com